Obdobie podávania daňových priznaní už skončilo. Napriek tomu si mnohí odložili podanie o tri až šesť mesiacov. Podnikatelia to často robia aj kvôli tomu, že sa potrebujú finančne pripraviť na zaplatenie dane. Keď sa im to napriek odkladu nepodarí, podľa zákona môžu finančnú správu požiadať o platenie dane na splátky. Na to musia byť splnené legislatívne podmienky. Ide hlavne o to, či vyrubená daň finančne ohrozí podnikateľa. Výhodu majú tí spoľahlivejší, u ktorých daniari dôvody na splátky nesledujú. Dlžník musí počítať s tým, že pri odklade sa platia aj úroky a poplatok.


„Na žiadosť daňového subjektu môže správca dane povoliť odklad platenia dane, ktorej správu vykonáva, alebo povoliť platenie tejto dane v splátkach. Podmienky určuje Finančné riaditeľstvo SR. Vyhovenie žiadosti o povolenie platenia dane alebo daňového nedoplatku v splátkach v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok, je jedným z benefitov poskytovaných vysoko spoľahlivým a aj spoľahlivým daňovým subjektom,“ vraví hovorkyňa finančného riaditeľstva Drahomíra Adamčíková.

Podľa riaditeľstva musí žiadateľ splniť jednu zo štyroch podmienok. Platenie dane na splátky môže byť schválené napríklad v prípade, že vyrubenou daňou by bola ohrozená výživa žiadateľa alebo osôb, ktorí sú na neho odkázaní. To znamená, že by kvôli zaplateniu dane nemal peniaze napríklad na bežný nákup potravín. Inou podmienkou je, že daňovníkovi klesol príjem kvôli mimoriadnej situácii, pre ktorú nemôže zaplatiť daň. Finančné riaditeľstvo hovorí, že to môže byť napríklad pandémia či živelná katastrofa.

O platenie dane na splátky môže požiadať aj podnikateľ, ktorému by jej zaplatenie v plnej sume a naraz zvýšilo platobnú neschopnosť, čo by obmedzilo alebo prerušilo jeho podnikania na základe prijatých rozhodnutí vlády. Žiadateľ môže uviesť aj iný vážny dôvod, pre ktorý nemôže zaplatiť daň.

Výhodu majú spoľahliví podnikatelia

Ani jedna z podmienok pre platenie dane na splátky sa neposudzuje pri podnikateľoch, ktorých daniari berú ako vysoko spoľahlivý daňový subjekt. „Vyhovenie žiadosti o povolenie platenia dane alebo daňového nedoplatku v splátkach v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok je jedným z benefitov poskytovaných vysoko spoľahlivým a aj spoľahlivým daňovým subjektom,“ vysvetľuje D. Adamčíková.

Ide o ľudí, ktorí si riadne plnia daňové povinnosti ako napríklad podávanie daňových priznaní, spolupracovanie pri daňovej kontrole, včasné riešenie hroziacej platobnej neschopnosti využitím odkladu platenia dane alebo povolenie platenia dane v splátkach. Daniari hodnotia spoľahlivosť pomocou trestných bodov v takzvanom indexe daňovej spoľahlivosti. Čím viac bodov podnikateľovi či firme finančná správa priradí, tým je menej spoľahlivý.

Vysoko spoľahlivé daňové subjekty majú menej ako desať bodov a zároveň sú ekonomicky efektívni. Daniari na to používajú takzvanú efektívnu daňovú sadzbu. Posudzujú sa pri nej príjmy, výnosy a výsledná daň z príjmov. Za spoľahlivé subjekty sú považovaní podnikatelia, ktorí majú desať až 24 bodov. Môžu mať aj menej ako desať bodov a zároveň nespĺňajú podmienku ekonomickej efektivity. Len spoľahlivé daňové subjekty majú nad 25 bodov.

Finančná správa potom poskytuje prostredníctvom indexu daňovej spoľahlivosti benefity tým, ktorých vyhodnotila ako spoľahlivých a vysoko spoľahlivých. Medzi nimi je okrem iného aj platenie dane na splátky. „Daňové subjekty, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti – menej spoľahlivý, sú motivované ku zmene svojho správania nemožnosťou využívania predmetných benefitov a správca dane bude oprávnený voči nim uplatniť obmedzenia,“ tvrdia daniari.

Platenie dane na splátky 2024
Pre platenie dane na splátky musia byť splnené podmienky (Ilustračné foto: Freepik/platenie dane na splátky)

Ako funguje platenie dane na splátky

Odklad alebo platenie dane v splátkach môže správca dane povoliť najviac na dva roky odo dňa, kedy mala byť daň zaplatená. To znamená, že ak mal niekto zaplatiť daň napríklad do konca júna tohto roka po odklade o tri mesiace, môže ju splácať až do júna 2026. O tom, koľko bude podnikateľ splácať a ako dlho, môže rozhodnúť on sám. Správcovi dane to navrhne v samotnej žiadosti o splátkový kalendár. Ten s tým buď súhlasí, alebo zmení splatnosť či počet splátok.

Keď niekto chce dane splácať, musí počítať aj s úrokom. Platí sa zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky. „Pri výpočte úroku sa použije trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) platnej v deň, ktorý nasleduje po dni splatnosti dane. Ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby ECB nedosiahne tri percentá, pri výpočte úroku sa namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby ECB použije ročná úroková sadzba tri percentá,“ vysvetľuje nastavenie výšky úroku hovorkyňa finančného riaditeľstva.

Úrok sa vypočíta za každý deň povoleného odkladu alebo platenia dane v splátkach. Keď niekto zaplatí daň skôr, bude mať aj nižší úrok. Daniari ho vypočítajú za dni, kedy sa daň ešte splácala až po deň, kedy bola splatená. Úrok z odloženej sumy sa neplatí, aj je nižší ako päť eur.

Daniari majú na rozhodnutie o splátkach čas až do dátumu, kedy má byť zaplatená naraz. Stáva sa, že niekto podá žiadosť na poslednú chvíľu, takže sa o splátkach môžu rozhodnúť aj spätne. Splátkový kalendár sa ale aktivuje až odo dňa, kedy mala byť daň zaplatená. Ak si niekto odložil podanie daňového priznania napríklad až do konca septembra tohto roka, nakoniec to urobí skôr a požiada o platenie dane na splátky, platiť začne až od konca septembra.

Aj za žiadosť sa platí

Žiadosť o splátky či odklad sa podáva na príslušný daňový úrad písomne, ústne alebo elektronicky. Tí, ktorí už podľa zákona musia s daniarmi komunikovať len online, musia podať žiadosť len elektronicky. Zo žiadosti musí byť zrejmé, kto ju podáva, v akej veci a čo sa navrhuje. V žiadosti musí byť uvedená niektorá z podmienok, ktoré si kladie finančné riaditeľstvo. Spolu so žiadosťou musia byť predložené aj doklady, ktoré podmienku dokazujú.

„Ak daňový subjekt svoje tvrdenie nepreukáže, a ani správca dane nemá tvrdenie daňového subjektu preukázané napríklad dokladmi, písomnosťami získanými pri správe daní, nachádzajúcimi sa v daňovom spise tohto subjektu, tak žiadosti nebude možné vyhovieť,“ upozorňuje finančná správa.

Za žiadosť sa účtuje aj poplatok vo výške 9,50 eura. Elektronická žiadosť je o päť eur lacnejšia. Vo všeobecnosti platí, že častejšie žiadajú o posun platenia dane právnické osoby. Zo štatistík finančnej správy vyplýva, že vlani boli splátky schválené vyše 440 firmám a len 165 fyzickým osobám. V minulom roku sa suma dane, ktorú splácali firmy, vyšplhala na takmer 126 miliónov eur. Fyzické osoby splácali takmer 1,3 milióna eur.

Rekordný počet rozhodnutí o platení dane v splátkach finančná správa vydala v roku 2021, čo bol zrejme dôsledok protipandemických opatrení. Dane splácalo 947 firiem a 322 fyzických osôb. Sumy vtedy boli nižšie ako vlani.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: