Vrátenie dane dôchodcovi je každoročná téma. Mnoho penzistov totiž ešte v dôchodkovom veku pracuje napríklad na dohodu. Aj keď mesačne nejde o veľké sumy, ktoré by dosahovali hranicu na povinné podanie daňového priznanie, väčšinou sa im to oplatí urobiť dobrovoľne. Týka sa to aj ľudí, ktorí boli napríklad časť roka nezamestnaní, na materskej či rodičovskej dovolenke.


V zásade platí, že svoje minuloročné príjmy musí priznať štátu každý, kto zarobil viac ako 2 255,72 eura. Zároveň ale musí ísť o príjmy, z ktorých sa platí daň a nie sú od nej oslobodené. Počítajú sa pritom aj príjmy zo zahraničia. Ak aj dôchodca túto podmienku nespĺňa, môže byť pre neho výhodné podať daňové priznanie za vlaňajší rok. Štát mu totiž vráti zaplatenú daň.

Dôchodok sa nepočíta

Kedy je teda isté vrátenie dane dôchodcovi? Ide o prípady, kedy dôchodca v minulom roku pracoval napríklad na dohodu a zarobil menej ako 2 255,72 eura za celý rok. Ide totiž o hranicu, ktorú ak niekto prekročí, musí priznávať svoje príjmy. Keďže dôchodca túto sumu nezarobil a napriek tomu mesačne platil preddavok na daň, štát mu ju bude musieť vrátiť.

Slovenská legislatíva hovorí, že daň z príjmu sa nemusí platiť vtedy, ak je nižšia ako 17 eur alebo celková zarobená čiastka nepresiahne polovicu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, čo je v tomto prípade 2 255,72 eura. Daniari ale preplatok nevrátia v prípade, že je menší ako päť eur. Zároveň platí, že do príjmu sa nepočíta všetko.

Finančná správa napríklad pripomína, že dôchodkové dávky vyplácané na Slovensku a dávky rovnakého druhu vyplácané z povinného zahraničného poistenia sú od dane z príjmov oslobodené. Patrí tam napríklad starobný, predčasný, invalidný, vdovský, vdovecký, sirotský či výsluhový dôchodok.

Dôchodca, ktorý mal príjmy zo zamestnania či dohody podáva tlačivo daňového priznania typu A. V prípade, že ak dosiahol napríklad príjem z prenájmu nehnuteľností, z nepeňažnej výhry či predaja nehnuteľnosti, podáva daňové priznanie typu B. Na konci tlačiva je žiadosť o vrátenie preplatku.

Príklad na vrátenie dane dôchodcovi (typ A):

Pán Jozef poberal v roku 2021 popri starobnom dôchodku vo výške 350 eur mesačne aj príjem zo závislej činnosti na základe uzatvorenej dohody o pracovnej činnosti za osem mesiacov v úhrnnej sume 1 500 eur. Z toho mu zamestnávateľ zrazil preddavky na daň v sume 285 eur. Uplatnil si odvodovú úľavu, čiže neplatil poistné z príjmu do 200 eur.

 • Vypíše 1. stranu priznania na r. 01 až 10, v ktorých uvedie svoje identifikačné údaje podľa predtlače.
 • Na 2. strane vyplní r. 27, že je poberateľom dôchodku. Výšku vyplateného dôchodku na riadku 28 neuvádza, nakoľko si neuplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.
 • Na 2. a 3. strane vyplní V. oddiel – výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti, kde na r. 34 a 35 uvedie príjem, ktorý poberal na základe dohody (t. j. sumu 1 500 eur). Vyplní r. 39 základ dane (sumu 1 500).
  • Keďže je poberateľom starobného dôchodku, nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, preto na riadku 40 uvedie nulu. Na riadku 43 uvedie tiež nulu. Na r. 44 uvedie základ dane vo výške 1 500 eur a na r. 45 sumu dane, ktorá predstavuje 285 eur (19 % zo sumy 1 500).
  • Na r. 56 však uvedie nulu, nakoľko jeho celkové zdaniteľné príjmy za rok 2021 nepresiahli sumu 2 255,72 eura.
  • Na 4. strane na r. 58 a 64 uvedie nulu, na r. 69 uvedie sumu preddavkov na daň, ktorú mu zamestnávateľ zrazil pri vyplatení odmeny, t. j. sumu 285 eur (je uvedená v tlačive „Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti na r. 04).
  • Vyplní tiež r. 72, na ktorom uvedie výšku daňového preplatku 285 eur (t. j. rozdiel medzi výškou daňovej povinnosti a sumou zrazených preddavkov na daň).
 • Na str. 5 v VIII. oddiele vyznačí , že neuplatňuje postup podľa § 50.
 • Na str. 6 vyplní r. 87 – počet príloh 1 (potvrdenie od zamestnávateľa). Vypíše dátum vyplnenia priznania a podpíše sa.
 • Na str. 6 vypíše XI. oddiel – žiadosť o vrátenie daňového preplatku a vyznačí údaj, že chce preplatok vrátiť napr. poštou.
 • Na žiadosti o vrátenie daňového preplatku uvedie dátum a podpíše sa.
Vrátenie dane dôchodcovi
Vrátenie dane dôchodcovi je každoročná téma. (Ilustračné foto: Freepik)

Daňové zľavy a bonusy pre penzistov

Penzisti si v práci môžu uplatňovať aj niektoré daňové bonusy a zvýhodnenia. Legislatíva však pozná aj prípady, kedy si napríklad nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka penzista uplatniť nemôže. Platí to v prípade, keď niekto na začiatku zdaňovacieho obdobia poberá starobný dôchodok, vyrovnávací príplatok alebo predčasný starobný dôchodok zo sociálneho poistenia, dôchodkového sporenia alebo dôchodok zo zahraničia, výsluhový dôchodok alebo podobnú penziu zo zahraničia.

Penzista ale nepríde o celú výšku nezdaniteľného minima. Suma sa len odpočíta od súčtu vyplatených dôchodkov za celý rok. Dôchodca si potom môže uplatniť rozdiel z tohto výpočtu. Za minulý rok si teda môže uplatniť nezdaniteľné minimum, ak bola ročná suma vyplateného dôchodku v úhrne nepresahuje sumu 4 511,43 eura. Potom nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje rozdiel medzi touto sumou a vyplatenou sumou dôchodku.

Napríklad dôchodca je od vlaňajšieho januára poberateľom starobného dôchodku v sume 290 eur mesačne. Za celý rok suma dôchodku predstavuje 3 480 eur. Penzistovi teda vzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v sume 1 031,43 eura. Prípadne ak penzista dostáva dôchodkovú dávku na úrovni 400 eur mesačne. V tomto prípade mu nevzniká nárok na nezdaniteľné minimum, pretože celková výška poberaného dôchodku 4 511,43 eura.

Dôchodca si môže uplatniť aj daňový bonus na dieťa, ak vlani zarobil aspoň vo výške 3 738 eur. Bonus na dieťa do šiestich rokov veku je 46,44 eura mesačne, na dieťa nad šesť rokov do 15 rokov je daňový bonus vo výške 39,47 eura mesačne a na dieťa nad 15 rokov veku je suma 23,22 eura mesačne. Do príjmov si ale dôchodca nemôže započítať napríklad príjem z prenájmu, nepeňažnej výhry, z predaja nehnuteľnosti či príjem z vyplatenia podielového listu.

Príklad na vrátenie dane dôchodcovi (typ B):

Pani Alžbeta je starobná dôchodkyňa, ktorá poberá príspevok na osobnú asistenciu osoby ťažko zdravotne postihnutej. Príspevok na osobnú asistenciu dosiahla v roku 2021 vo výške 2 800 eur. Pri tomto príjme uplatňuje paušálne výdavky vo výške 60 percent z úhrnu príjmov. Úhrnná suma dôchodku za rok 2021 predstavuje 6 480 eur, takže pani Kollárovej nevzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Pani Kollárová nepoukazuje podiel zaplatenej dane neziskovej organizácii.

 • Strana 1: Na riadku 01 vyplní daňové identifikačné číslo (DIČ) pridelené daňovým úradom, v časti „Druh daňového priznania“ vyznačí krížikom „daňové priznanie“ a doplní rok 2021, za ktorý podáva daňové priznanie, ak vyplňuje papierové tlačivo. Na riadku 03 vyplní SK NACE podľa vyhlášky Štatistického úradu SR. V kolónke „Hlavná prevažná činnosť“ uvedie názov činnosti, z ktorej dosiahla príjem. Ďalej doplní podľa predtlače osobné údaje a adresu trvalého pobytu. Na riadku 27 a 28 môže uviesť svoje telefónne číslo a emailovú adresu.
  • III. oddiel: Na riadku 29 krížikom vyznačí, že poberala k 1.1.2021 starobný dôchodok. Na riadku 30 nemusí uvádzať úhrnnú sumu dôchodku, keďže si nebude uplatňovať zníženie základu dane o nezdaniteľnú časť na daňovníka, nakoľko jej nárok na túto nezdaniteľnú časť základu dane nevzniká.
 • Strana 3: VI. oddiel, tabuľka č. 1: Do stĺpca „Príjmy“ vyplní sumu 2 800 eur na riadku 6 a 10. Do stĺpca „Výdavky“ vyplní sumu 1 680 eur na riadku 10 (výdavky sa vypočítajú ako 60 % z príjmu 2 800 eur).
 • Strana 4: Keďže p. Kollárová spĺňa v roku 2021 podmienky pre mikrodaňovníka, krížikom vyznačí, že spĺňa podmienky pre mikrodaňovníka podľa § 2 písm. w) zákona o dani z príjmov. Ďalej krížikom vyznačí, že uplatňuje paušálne výdavky, a to pri príjme podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona. Na strane 4 vyplní riadok 39, kde uvedie sumu príjmu 2 800 eur a na riadku 40 uvedie sumu výdavkov vo výške 1 680 eur. Na riadku 41 uvedie základ dane vo výške 1 120 eur. Tento základ dane uvedie aj na riadku 45.
 • Strana 5: Na riadkoch 55 a 57 vyplní základ dane z príjmov z osobnej asistencie v sume 1 120 eur (t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami z riadkov 39 a 40).
 • Strana 8: IX oddiel: Na riadku 72 uvedie základ dane z príjmov z osobnej asistencie vo výške 1 120 eur. Na riadku 90 uvedie nulu.
 • Strana 9: Na riadku 92 uvedie základ dane z príjmov z osobnej asistencie vo výške 1 120 eur. Tento základ dane uvedie aj na riadku 94.
  • Na riadku 95 uvedie výšku zdaniteľných príjmov z osobnej asistencie v sume 2 800 eur, nakoľko iné druhy príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti nedosiahla.
  • Na riadku 96 vypočíta daňovú povinnosť zo základu dane z príjmov z osobnej asistencie sadzbou dane 15 %, teda daňová povinnosť predstavuje sumu 168 eur. Túto sumu dane uvedie aj na riadku 105 a 116.
  • Na riadku 106 a 115 uvedie nulu.
 • Strana 10: Sumu daňovej povinnosti vo výške 168 eur uvedie aj na riadku 118 a 124. Zároveň uvedie daň na úhradu na riadku 135 vo výške 168 eur.
 • Strana 12: XII. oddiel: Je potrebné krížikom vyznačiť, že nepoukazuje dve percentá neziskovej organizácii.
 • Strana 13: Uvedie počet príloh 3, ktoré sú súčasťou daňového priznania a vypíše dátum podania priznania. Daňové priznanie podávané v papierovej forme je potrebné podpísať.
 • Príloha č. 3: Na r. 01 uvedie sumu príjmov 2 800 eur a sumu výdavkov 1 680 eur. Na riadku 02 uvedie základ dane z príjmov z výkonu osobného asistenta 1 120 eur, čo je rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Tento základ dane vyplní aj na riadku 06. Na prílohe č. 3 uvedie znovu dátum a prílohu podpíše, ak podáva daňové priznanie v papierovej forme.

(Inzercia)