Hodnota úspor v druhom dôchodkovom pilieri prekročila desať miliárd eur. Aj keď by mal druhý pilier zabezpečiť sporiteľovi dostatočný príjem v starobe, mnohí ľudia, ktorí sa doň zapojili, môžu mať nakoniec nižší dôchodok, ako keby doň nevstúpili.


Väčšina ľudí má svoje peniaze totiž v garantovaných podielových fondoch. A v nich sa dôchodkové správcovské spoločnosti sústreďujú predovšetkým na to, aby klientom neznehodnotili peniaze. Inak by im totiž museli prípadné straty doplácať z vlastných peňazí. Výsledkom je veľmi nízke zhodnotenie.

Garantované fondy nestačia ani na rast platov

Priemerné ročné zhodnotenie v garantovaných fondoch od ich vzniku dosahuje 1,678 až 2,778 percenta. Naproti tomu priemerné mzdy od roku 2009 do roku 2019 vzrástli zo 745 na 1 092 eur. To predstavuje priemerný medziročný nárast o 3,9 percenta. A od rastu priemerných platov sa odvíja výška budúceho dôchodku z prvého piliera. Keďže platy rastú rýchlejšie ako zhodnotenie v garantovaných fondoch, môže sa sporiteľom vypomstiť, ak si budú dlhodobo sporiť v týchto fondoch.


Priemerný vek sporiteľa dosahuje približne 40 rokov. Takýto človek si na svoju penziu bude sporiť ešte viac ako 20 rokov. Pri takomto investičnom horizonte odborníci odporúčajú vložiť peniaze do akciových alebo indexových fondov. Tie dokážu z dlhodobého hľadiska prinášať výrazne vyššie výnosy ako dlhopisové fondy.

Priemerné ročné zhodnotenie akciových fondoch od ich vzniku dosahuje 2,629 až 3,971 percenta. Viac zarábajú fondy, ktoré majú vo svojom portfóliu vyšší podiel akciovej zložky.

Indexové fondy, ktoré sú plne závislé od vývoja akciových trhov, dosiahli priemerné ročné zhodnotenie od ich vzniku 5,805 až 9,519 percenta. To znamená, že všetky indexové fondy dokázali poraziť aj rast priemerných platov. Napriek tomu sa z tohto výsledku môže tešiť len malá časť sporiteľov. Z desiatich miliárd, ktoré sú aktuálne v druhom pilieri, sa v indexových fondoch nachádza len 1,533 miliardy eur. Naproti tomu v dlhopisových garantovaných fondoch je 7,039 miliardy eur.

Dôvod, prečo má väčšina ľudí nevhodne zvolený dôchodkový fond, treba hľadať v roku 2013. Vtedy vláda v snahe ochrániť dôchodkových sporiteľov pred prepadmi na burzách, presunula všetkých sporiteľov do garantovaných fondov. V negarantovaných zostali len tí, ktorí svojej dôchodkovej spoločnosti oznámili, že si takýto presun neželajú. To urobilo len minimum ľudí.

Druhý pilier možno vylepšiť aj cez internet

Namiesto toho, aby boli sporitelia chránení pred prepadmi na akciových trhoch, im vláda týmto presunom zabránila profitovať z mohutného rastu akcií, ku ktorému prišlo v nasledujúcich rokoch. Navyše prepady akcií sú prirodzenou súčasťou a doteraz vždy po páde prišiel ich rast. A keďže druhý pilier svojim nastavením predstavuje pravidelné investovanie, pomáha sporiteľom každý prepad dosiahnuť lepšie zhodnotenie. Ak cena akcií klesne, zníži sa aj hodnota dôchodkovej jednotky. Sporiteľ tak za rovnakú sumu získa viac dôchodkových jednotiek. Vďaka tomu pri nasledujúcom raste zarobí viac, ako keby hodnota akcií len rovnomerne rástla.

Sporitelia môžu pritom kedykoľvek zmeniť dôchodkový fond. Ak majú zriadený elektronický prístup k dôchodkovému účtu, môžu tak urobiť aj cez internet. Za pár dní sa ich peniaze presunú do vybraného fondu. Svoje úspory si môžu rozdeliť aj medzi dva rôzne fondy. V takom prípade musí byť jeden z nich garantovaný. Zmena dôchodkového fondu v rámci tej istej spoločnosti je bezplatná.

Ak sa niekto rozhodne zmeniť aj dôchodkovú spoločnosť, musí najprv požiadať Sociálnu poisťovňu o vydanie takzvaného akceptačného listu. Jeho vydanie je väčšinou bezplatné. Poplatok 16 eur sa platí len v prípade, ak od poslednej zmeny dôchodkovej spoločnosti neprešiel minimálne jeden rok alebo od vstupu do druhého piliera aspoň dva roky.

Prestúpiť z garantovaného do negarantovaného fondu je najlepšie pri prepade akciových trhov. Vtedy sporiteľ získa v novom fonde viac dôchodkových jednotiek a môže profitovať z nasledujúceho rastu trhov.

Druhý pilier by sa mal zmeniť

Napriek tomu, že akciové a indexové fondy dosahujú výrazne vyššiu výkonnosť ako garantované dlhopisové fondy, majú aj tieto v druhom pilieri svoje miesto. Určené sú však pre ľudí, ktorým do odchodu na dôchodok zostáva len zopár rokov. Aj preto musia dôchodkové spoločnosti v posledných rokoch pred dosiahnutím dôchodkového veku postupne presúvať majetok sporiteľa do garantovaného fondu. Inak by sa mohlo stať, že sporiteľ pôjde do dôchodku práve v čase prepadu na akciových trhoch, čo výrazne poznačí výšku jeho dôchodku.

Aby ľudia nedoplácali na to, že si na penziu sporia v nesprávnom dôchodkom fonde, plánuje ministerstvo práce v rámci dôchodkovej reformy zmeniť aj druhý pilier. Ten by mal byť znovu povinný pre všetkých ľudí, pričom ministerstvo chce, aby sa investičná stratégia určovala automaticky, tak aby mal sporiteľ čo najväčšiu šancu dosiahnuť čo najvyšší výnos. Stanoviť by sa mali aj nové pravidlá pre investovanie v druhom pilieri.