Spoločnosť Tatry mountain resorts (TMR) plánuje vydať nové dlhopisy v objeme 110 miliónov eur. Firma láka investorov na šesťpercentný ročný výnos. Splatiť by ich mala o päť rokov.


V prospekte k dlhopisu, ktorých schválila Národná banka Slovenska, TMR uvádza, že peniaze použije na splatenie starých dlhopisov a financovanie bežných podnikateľských aktivít. Firma plánuje nové dlhopisy vydať vo februári, kedy nastáva splatnosť starších dlhopisov, ktoré vydala takisto v objeme 110 miliónov eur.

Skupina TMR v prospekte neuvádza, akú časť peňazí z predaja nových dlhopisov chce použiť na vyplatenie starších dlhopisov. „Väčšina prostriedkov sa použije na splatenie dlhopisu TMR II v nominálnej hodnote 110 miliónov eur,“ uviedol na otázky Finsidera manažér komunikácie a PR spoločnosti TMR Marián Galajda.

TMR nevylučuje, že na vyplatenie dlhopisov si bude musieť znovu požičať

Samotná spoločnosť v prospekte k dlhopisu priznáva, že investícia do dlhopisov je spojená s viacerými rizikami. Jedným z nich je aj riziko refinancovania, teda to, že TMR výnos použije na splatenie starého dlhu. „Skupina tiež môže potrebovať získať externé zdroje financovania aj pre účely splatenia Dlhopisov v deň ich konečnej splatnosti,“ uvádza TMR v prospekte. Firma tak pripúšťa, že v roku 2026, kedy bude mať dlhopisy investorom vyplatiť, si bude musieť na ich vyplatenie znovu požičať.

TMR uvádza, že nemožno predvídať, aká bude situácia na finančných trhoch o päť rokov, keď bude musieť splatiť súčasné dlhopisy. „Nemožno vylúčiť riziko, že Skupina (TMR) nebude schopná získať externé zdroje potrebné na refinancovanie alebo ich bude môcť získať len za nevýhodnejších podmienok, čo môže nepriaznivo ovplyvniť finančnú výkonnosť a finančné vyhliadky Skupiny a tiež plnenie povinností z Dlhopisov.“

Investori, ktorí sa rozhodnú zakúpiť nový dlhopis, by mali počítať s tým, že ide o takzvaný podriadený dlhopis. To znamená, že ak by sa skupina TMR dostala do konkurzu, najprv budú z jej majetku vyplatené nepodriadené pohľadávky. Podmienky vyslovene uvádzajú, že majitelia dlhopisov s týmto súhlasia.

Spoločnosť chystá aj zabezpečené dlhopisy

„Akákoľvek pohľadávka vyplývajúca z Dlhopisov bude v konkurze na majetok Emitenta, v likvidácii a v reštrukturalizácii Emitenta podriadená všetkým ostatným nepodriadeným pohľadávkam voči Emitentovi a takáto pohľadávka bude uspokojená až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok voči Emitentovi okrem pohľadávok, ktoré sú viazané rovnakou alebo podobnou podmienkou podriadenosti. Záväzky z Dlhopisov nie sú zabezpečené a zodpovedá za ne len Emitent a žiadna iná osoba,“ uvádza TMR v prospekte.

„Skupina TMR už má vydané dva seniorné zaistené dlhopisy TMR III a TMR F CR a pritom čerpá aj bankové úvery. Dlhopisy TMR V majú nahradiť dlhopisy TMR II s podobnými parametrami, ktoré sú splatné vo februári 2021 a ponúknuť tak možnosť refinancovať svoje pozície pre existujúcich investorov ako aj zaujať nových zaujímavým úrokovým výnosom,“ uviedol Galajda na otázku, prečo firma nové dlhopisy vydáva ako podriadené.

Medzi riziká nového dlhopisu patrí aj vydanie ďalších dlhopisov či nové úvery. „Prijatie akéhokoľvek ďalšieho dlhového financovania môže spôsobiť, že v prípade konkurzného, reštrukturalizačného konania, likvidácie alebo iného obdobného konania vo vzťahu k Emitentovi budú pohľadávky z Dlhopisov v časti, v ktorej z akéhokoľvek dôvodu (vrátane dôvodu nedostatočnej hodnoty založeného majetku) nebudú považované za zabezpečené pohľadávky, uspokojené v menšej miere, ako keby k prijatiu takého dlhového financovania nedošlo,” uvádza TMR. Zároveň s nárastom dlhového financovanie rastie riziko, že sa emitent môže dostať do omeškania s plnením svojich záväzkov z dlhopisov.

Dlhopisy TMR môže ovplyvniť aj počasie

Firma pritom v prospekte uvádza, že pripravuje ďalšiu emisiu zabezpečených dlhopisov v celkovej výške až do 1,5 miliardy českých korún (57,39 milióna eur). Keďže pôjde o zabezpečené dlhopisy, v prípade konkurzu budú ich majitelia vo výhode v porovnaní s investormi, ktorí budú vlastniť podriadené dlhopisy.

Firma spomína aj ďalšie riziká. Keďže podniká v turistickom ruchu, investíciu môže ovplyvniť aj počasie či obsadenosť hotelov. Vplyv na skupinu TMR môže mať aj koronakríza, ktorá má vplyv spomalenie ekonomiky a osobitne cestovného ruchu. Firma uvádza, že vzhľadom na súčasný vývoj situácie nemožno predpokladať ako ďalší vývoj pandémie ovplyvní prevádzkovú činnosť, postavenie na trhu, predaj, finančnú výkonnosť a finančné vyhliadky.

Dlhopisy by mali byť vydané 2. februára 2021. Firma plánuje vyplácať šesťpercentný výnos raz ročne, pričom prvýkrát by ho mala investorom vyplatiť 2. februára 2022. Posledný výnos by mali dostať 2. februára 2026, kedy bude splatný aj celý dlhopis. Menovitá hodnota jedného dlhopisu bude tisíc eur.