Letná sezóna, zvýšený nápor leteckých pasažierov ako aj nedostatok letiskového personálu spôsobujú v Európe enormné rušenia letov a dlhé meškania. Keďže cestujúcich v leteckej doprave chráni európska legislatíva, môžu v týchto prípadoch získať odškodnenie za zmeškaný či zrušený let. Prepravca im musí v stanovených prípadoch zabezpečiť aj občerstvenie či ubytovanie.


Práva leteckých pasažierov sú obsiahnuté v nariadení (ES) č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov.

Nariadenie vymedzuje situácie, v ktorých cestujúcim vznikajú určité nároky. Tie vznikajú v prípade:

 • odmietnutia nástupu do lietadla (denied boarding),
 • presmerovanie (prebookovanie) na iný let,
 • zrušenie letu (flight cancelation),
 • veľké meškanie (big delay).

Nariadenie sa vzťahuje na:

 • lety pravidelných liniek,
 • charterové lety,
 • nízkonákladové lety
 • lety, ktoré cestujúci získal na základe vernostného programu.

Toto nariadenie chráni cestujúcich pri všetkých letoch, ktoré začínajú na letisku umiestnenom na území štátu EÚ bez ohľadu na to, či ide o dopravcu európskeho spoločenstva, ako aj na lety začínajúce na letisku umiestnenom mimo územia štátu EÚ, ak je preprava realizovaná dopravcom európskeho spoločenstva.

Nariadenie sa vzťahuje rovnako aj na tie lety, ktoré sú poskytované v rámci balíka služieb cestovnej kancelárie na základe zmluvy o obstaraní zájazdu.

Od 1. januára 2021 sa nariadenie neuplatňuje na lety zo Spojeného kráľovstva do EÚ, ak let prevádzkuje prepravca zo Spojeného kráľovstva alebo z inej krajiny mimo EÚ.

Odmietnutie nástupu do lietadla (denied boarding)

Odmietnutie nástupu do lietadla znamená odmietnutie prepravy cestujúceho, hoci sa prezentoval na nástup. Nariadenie presnejšie upravuje, aké sú predpoklady, aby šlo o prezentovanie sa na nástup a aby si cestujúci mohol uplatniť svoje práva. Medzi základné podmienky patrí, že cestujúci má potvrdenú rezerváciu a dostavil sa na odbavenie v riadnom čase.

Čo znamená dostaviť sa na letisko v riadnom čase (present for check-in)?

Letná sezóna a osobitne preťažený letiskový personál môže mať vplyv na včasné dostavenie sa cestujúceho na odbavenie. Preto cestujúci musí dbať na údaje uvedené na letenke. Na letenke vystavenej prepravcom alebo agentúrou je spravidla uvedený čas, v ktorý sa treba dostaviť na letisko.

Ak nie je stanovený žiadny čas, cestujúci sa musí dostaviť najneskôr 45 minút pred uverejneným časom odletu. V súdnej praxi sa vykladá pojem „dostaviť sa v riadnom čase“ ako čas dostavenia sa na registráciu (check-in). Nejde o čas dostavenia sa k vstupnej bráne do lietadla (gate). Ak sa cestujúci objaví pri vstupnej bráne do lietadla (gate) po tom, ako už boli dvere lietadla zatvorené, nepôjde o včasné dostavenie sa.

Správanie cestujúceho ako príčina odmietnutia nástupu

Bezpečnosť letu môže byť oprávneným dôvodom na odmietnutie nástupu do lietadla. V praxi sa vyskytujú prípady, že sa cestujúci neprepraví na základe rozhodnutia veliteľa lietadla. Veliteľ zodpovedá za stav lietadla a spôsobilosť posádky.

Má oprávnenie všetkým osobám na palube lietadla ukladať pokyny a vykonať nevyhnutné opatrenia voči osobám, ktoré svojím konaním ohrozujú bezpečnosť letu, cestujúcich alebo nákladu alebo poriadok na palube lietadla.

Ide o prípady, keď veliteľ lietadla vykáže cestujúceho z paluby pre jeho nadmernú opitosť, nerešpektovanie zákazu fajčenia, agresívne správanie voči spolucestujúcim či nerešpektovanie povinnosti pripútať sa pri štarte lietadla.

Pozor na cestovné formality

V prípade, že cestujúci nemá zariadené všetky cestovné formality, pôjde o dôvod na odmietnutie nástupu do lietadla. Najmä pri letoch do krajín, ktoré sú mimo Schengenského priestoru, sa možno stretnúť s tým, že zástupca dopravcu pre odbavení letu kontroluje, či má cestujúci v pase napríklad vízum krajiny príletu alebo oprávnenie na pobyt.

Vo všeobecnosti je povinnosťou cestujúceho preukázať sa platnými cestovnými alebo inými dokladmi, ktoré sú potrebné na vstup, pobyt alebo opustenie krajiny príletu, odletu, prípadne tranzitu.

Odškodnenie za zmeškaný či zrušený let
Odškodnenie za zmeškaný či zrušený let môžete dostať v presne vymedzených situáciách (Ilustračné foto: Unsplash)

Presmerovanie (prebookovanie) na iný let

Presmerovanie alebo „prebookovanie“ cestujúceho na iný let sa rovnako považuje za odmietnutie nástupu do lietadla. Presmerovanie vzniká často následkom praxe, ktorá je bežná v brandži leteckej dopravy. Ide o predaj leteniek vo väčšom počte, ako dovoľuje kapacita v lietadle (tzv. overbooking). Leteckí dopravcovia tým často vykrývajú straty z neefektívneho vyťaženia lietadiel. Samotné nariadenie túto prax nezakazuje.

V prípade, že vznikne situácia, keď sa pre nedostatok kapacít v lietadle môže odoprieť nástup do lietadla, letecký dopravca je povinný najskôr vyzvať dobrovoľníkov – cestujúcich, aby sa vzdali svojich rezervácií.

Pojem dobrovoľník je vymedzený ako osoba, ktorá sa prezentovala na nástup do lietadla podľa podmienok stanovených a kladne reagovala na výzvu leteckého dopravcu adresovanú cestujúcim, ktorí sú pripravení, aby sa za protislužbu (benefity) vzdali svojej rezervácie. Ak sa dobrovoľník vzdá rezervácie, musí mu prepravca poskytnúť

 • protislužbu (benefit), ktorej rozsah a podmienky si dohodnú,
 • asistenciu.

Pred súhlasom s dobrovoľníctvom si overte benefit

Podstatu a rozsah protislužby nariadenie neupravuje. Preto je dôležité, aby ste si ešte predtým, ako sa rozhodnete stať sa dobrovoľníkom, overili benefity, ktoré ponúka prepravca. V praxi ide zväčša o vyplatenie určitej sumy v hotovosti priamo na letisku alebo poskytnutie bezplatného letu v určitej hodnote na určitej trase. Ak sa už raz rozhodne cestujúci stať sa dobrovoľníkom, stráca nárok na povinnú starostlivosť (strava a prípadné ubytovanie) a nároku na náhradu (kompenzáciu).

Preto sa odporúča zvážiť pri overovaní benefitu, akú sumu by bol povinný prepravca vyplatiť, ak by došlo k odmietnutiu prepravy (tá sa pohybuje vo výške 250 až 600 eur a jej konkrétnu výšku nájdete nižšie v článku).

Ak sa nenájde žiadny dobrovoľník

Až keď dopravca zistí, že počet dobrovoľníkov nie je dostatočný na to, aby umožnil nástup do lietadla zostávajúcim cestujúcim s rezerváciou, môže odmietnuť cestujúcim nástup do lietadla proti ich vôli. S touto situáciou nariadenie spája iné následky ako v prípade dobrovoľného vzdania sa rezervácií. Dopravca je povinný zostávajúcim cestujúcim s rezerváciou ihneď:

 • poskytnúť náhradu (kompenzáciu),
 • vrátiť cenu letu alebo zabezpečiť presmerovanie,
 • povinnú starostlivosť.

Zrušenie letu (flight cancelation) a nároky

Podľa nariadenia sa za zrušenie letu považuje neuskutočnenie letu, ktorý bol predtým plánovaný, a na ktorý bolo rezervované aspoň jedno miesto. Súdny dvor EÚ vyložil pojem zrušenie tak, že zahŕňa aj prípad, keď lietadlo vzlietlo, no následne, z akéhokoľvek dôvodu, bolo nútené vrátiť sa na letisko odletu, pričom cestujúci uvedeného lietadla boli presmerovaní na iné lety. Dôvod, pre ktorý bolo lietadlo nútené vrátiť sa na letisko odletu, nemá na kvalifikáciu, že ide o zrušenie letu, žiadny vplyv.

Letecký prepravca má v prípade zrušenia letu povinnosť jednorazovo ponúknuť na výber medzi týmito možnosťami:

 • vrátenie ceny letu a v prípade, že cestujúci má prípojný let, aj let späť na letisko miesta odletu v čo možno najskoršom termíne,
 • presmerovanie do konečnej destinácie v čo možno najskoršom termíne alebo
 • presmerovanie v neskoršom termíne podľa výberu cestujúceho za porovnateľných prepravných podmienok. Táto možnosti platí len v situácii ak sú na daný termín dostupné voľné miesta.

Dôležitý je moment oznámenia zrušenia letu

Za predpokladu, že dopravca včas neinformoval cestujúceho o zrušení letu, má cestujúci okrem iného nárok na náhradu (kompenzáciu). Za včasné informovanie o zrušení letu sa pritom považuje situácia, ak je cestujúci informovaný aspoň dva týždne pred plánovaným odletom.

Nariadenie pripúšťa aj to, že prepravca informuje cestujúceho v čase od dvoch týždňov do siedmich dní pred plánovaným odletom. V tomto prípade musí prepravca cestujúcemu ponúknuť presmerovanie iným letom. Platí, že nový čas odletu nemôže byť skôr ako dve hodiny pred plánovaným času odletu zrušeného letu a zároveň nový čas príletu do destinácie nie je neskôr než štyri hodiny po plánovanom čase príletu.

Za včasné informovanie sa považuje situácia, ak je cestujúci informovaný menej ako sedem dní pred plánovaným odletom za predpokladu, že mu prepravca ponúkne presmerovanie iným letom, ktorého čas odletu nie je skôr ako hodinu pred plánovaným časom odletu zrušeného letu a zároveň ktorého čas príletu do destinácie nie sú neskôr než dve hodiny po plánovanom čase príletu.

Náhrada (kompenzácia) za zrušený let

Cestujúcemu patrí v prípade zrušenia letu náhrada (kompenzácia). Jej výška sa pohybuje v rozmedzí od 250 do 600 eur a určuje sa vzhľadom na letovú vzdialenosť:

suma 250 eur – pri vzdialenosti do 1 500 km

suma 400 eur – pri vzdialenosti nad 1 500 km v rámci EÚ a všetky ostatné lety od 1 500 km do 3 500 km

suma 600 eur – pri vzdialenosti od 3 500 km

Kedy nemáte nárok na komenzáciu

Dopravca nemusí cestujúcemu poskytnúť kompenzáciu, ak preukáže, že zrušenie bolo spôsobené mimoriadnymi okolnosťami (extraordinary circumstances), ktorým sa nedalo zabrániť ani vtedy, keď boli prijaté všetky primerané opatrenia.

Nariadenie vymenúva mimoriadne okolnosti ako napr.:

 • prípady politickej nestability,
 • meteorologické podmienky nezlučiteľné s vykonaním letu,
 • riziká bezpečnostnej ochrany,
 • neočakávané nedostatky, ktoré sa týkajú bezpečnosti letu a štrajkov, ktoré ovplyvňujú prevádzku leteckého dopravcu.

Za mimoriadne okolnosti sa budú považovať predovšetkým okolnosti spôsobené vyššou mocou (vis maior), ktoré nespočívajú v systéme a v činnosti leteckého dopravcu. V súdnej praxi ide o živelné pohromy, ako je napríklad zemetrasenie, hurikán, výskyt mraku sopečného popola, politické nepokoje, teroristický útok, hrozba teroristickým útokom či uzatvorenie vzdušného priestoru štátnymi orgánmi a podobne.

Za meteorologické podmienky nezlučiteľné s vykonaním letu sa považuje hmla, búrka, ľadovec, úder blesku alebo silné sneženie na letisku. Musí ísť o tak nepriaznivé meteorologické podmienky, že tieto robia let nemožný všetkým leteckým prepravcom, ktoré v danom čase majú na danom letisku umiestnené svoje lietadlá. Nesmie ísť o podmienky nepriaznivé len pre konkrétneho prepravcu.

Štrajk a personálne problémy

Štrajk nemožno považovať za mimoriadnu okolnosť vtedy, ak štrajkuje personál leteckého prepravcu. Relevantný je len štrajk tretích osôb (napr. dispečerov letovej prevádzky, letiskového personálu a podobne).

Osobitne v letnom období tohto roka letecký priemysel čelí nedostatku vlastného personálu z dôvodu straty veľkej časti zamestnancov pre pandémiu Covid-19. Nedostatok palubného personálu z organizačných dôvodov alebo choroby patrí medzi typické podnikateľské riziká prepravcu, s ktorými musí počítať a ktoré mu idú na vrub zodpovednosti.

Veľké meškanie (big delay)

O meškanie letu v zmysle nariadenia ide vtedy, ak letecký dopravca predpokladá, že let bude mať meškanie voči plánovanému času odletu v závislosti od dĺžky meškania a dĺžky trasy letu. Z pohľadu nariadenia nie je relevantné každé meškanie letu, ale len veľké meškanie (big delay).

O veľké meškanie ide v prípade meškania letu:

 • so vzdialenosťou do 1 500 km najmenej dve hodiny,
 • v rámci EÚ nad 1 500 km a všetkých ostatných letov od 1 500 km do 3 500 km tri hodiny alebo viac v prípade všetkých letov,
 • štyri hodiny alebo viac v prípade letov, ktoré nespadajú pod ani jednu z vyššie uvedených situácií.
Kedy máte nárok na odškodnenie za zmeškaný či zrušený let
Aké odškodnenie za zmeškaný či zrušený let dostanete, závisí od letovej vzdialenosti (Ilustračné foto: Unsplash)


Dvojhodinové meškanie

Už v prípade dvojhodinového meškania letu je dopravca povinný poskytnúť cestujúcim služby povinnej starostlivosti zahŕňajúce jedlo s občerstvením zodpovedajúce času čakania a poskytnúť telekomunikačné prostriedky (dva telefonické hovory, telexy, faxové správy alebo e-maily).

Ak letecký dopravca očakáva, že let bude meškať viac ako jeden deň, má povinnosť poskytnúť cestujúcemu i hotelové ubytovanie a transfer medzi letiskom a hotelom.

Päťhodinové meškanie

Cestujúci má nárok na asistenčné služby zahŕňajúce vrátenie úplnej ceny letu resp. ceny nepreletenej trasy do siedmich dní a zároveň musí dostať bezplatnú leteckú prepravu do miesta odletu za predpokladu, že meškanie je aspoň päť hodín.

Síce zo znenia nariadenia síce nevyplýva, že v prípade meškania cestujúci majú nárok na presmerovanie za porovnateľných prepravných podmienok na ich konečné cieľové miesto a náhradu (komenzáciu), tak ako tomu je pri zrušení letu, Súdny dvor EÚ však judikuje už pri trojhodinovom meškaní nárok na kompenzáciu. Výška sa určuje rovnako ako pri zrušení letu vzhľadom na letovú vzdialenosť.

Nekalé praktiky leteckých prepravcov

Práve skutočnosť, že podľa znenia nariadenia nemá cestujúci pri meškaní letu nárok na náhradu, vedie k snahe niektorých leteckých dopravcov v súdnych sporoch preukazovať, že nešlo o zrušenie letu, ale o meškanie. Preto sa pokúšajú „umelo naťahovať“ meškanie letu a odďaľujú rozhodnutie úplne zrušiť let. Súdy však pri omeškaní hraničiacom s lehotou 24 hodín považujú daný stav de facto za zrušenie letu a preto priznávajú pasažierom nároky akoby došlo k zrušeniu letu.


Kedy máte nárok na odškodnenie za zmeškaný či zrušený let

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. (Tübingen) je členom Komisie pre európske rodinné právo v Utrechte a členom neformálnej expertnej skupiny Európskej komisie pre práva detí. Študoval na právnických fakultách v zahraničí (vo Viedni, Tübingene, Bazileji, Berlíne). Pôsobí ako odborný asistent na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity a vyučuje predmety občianske právo hmotné, rodinné právo a ochranu spotrebiteľa. Od 1. júna 2022 je univerzitný docent. Od roku 2020 je členom Legislatívnej rady vlády SR. Od roku 2021 je členom redakčnej rady prestížneho nemeckého časopisu pre rodinné právo FamRZ – Zeitschrift für das gesamte Familienrecht.
Ďalšie články R. Dobrovodského →


Prečítajte si ďalšie články na túto tému: