Pre poruchu u jedného z dodávateľov elektronických pokladníc mali viacerí podnikatelia problémy evidovať svoje tržby prostredníctvom e-kasy. Finančná správa upozorňuje, že v takom prípade treba tržby evidovať náhradným spôsobom.


„Počas prerušenia prevádzky je podnikateľ povinný vyhotovovať paragón. Ten podnikateľ vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom originál paragónu bez zbytočného odkladu pro prijatí platby alebo vrátení platby za vrátený tovar alebo poskytnutú službu pri jej reklamácii odovzdá kupujúcemu a kópiu si ponechá. Údaje z vyhotovených paragónov je podnikateľ povinný zaevidovať v pokladnici, ktorej prevádzka bola prerušená, najneskôr do desiatich dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka obnovená,“ informovala Finančná správa.