Ministerstvo práce chce zmeniť posudzovanie ťažko zdravotne postihnutých

Ťažké zdravotné postihnutie by mali lekári hodnotiť podľa nových kritérií. Ministerstvo práce pripravuje novelu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, v ktorej zmení pravidlá na určovanie ťažkého zdravotného postihnutia. Zatiaľ zverejnilo len predbežnú informáciu k pripravovanej novele.


„Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zmena v lekárskych posudkových kritériách určujúcich, ktoré zdravotné postihnutie sa považuje za ťažké zdravotné postihnutie. Navrhuje sa priaznivejšie stanovenie hraníc príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na účely poskytovania jednorazových peňažných príspevkov, čím sa dosiahne, aby sa fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím s najnižšími príjmami poskytli peňažné príspevky vo vyššej výške,“ uviedlo ministerstvo v predbežnej informácii k pripravovanému zákonu.

Súčasná právna úprava podľa ministerstva už nereflektuje na vývoj poznatkov medicínskej vedy, nezohľadňuje rýchly rozvoj medicíny, jej diagnostiku a terapeutické možnosti. Súčasné nastavenie hraníc príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na účely poskytovania jednorazových peňažných príspevkov spôsobuje, že pre tieto cieľové skupiny sú kompenzácie menej dostupné.

Auto už nebude treba vlastniť

Ministerstvo práce chce aj spresniť podmienky peňažného príspevku na kúpu pomôcky tak, aby fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nebola povinná vrátiť (v prípade špeciálneho softvéru) pomôcku úradu.

„Zároveň sa navrhuje upraviť aj podmienky peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla a peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla tak, aby ich bolo možné v prípade potreby poskytnúť súčasne,“ tvrdí ministerstvo. Dnes je možné peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla poskytnúť len vtedy, ak je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím aj vlastníkom alebo spoluvlastníkom vozidla. „V praxi dochádza k situáciám, že zakúpené nové osobné motorové vozidlo nemôže byť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím dodané už s vykonanou potrebnou úpravou. Na uvedenú skutočnosť upozorňujú aj organizácie osôb so zdravotným postihnutím,“ tvrdí ministerstvo.

Novela by mala aj zjednodušiť konanie vo veciach peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a odstrániť viaceré nedostatky, ktoré vyplynuli z praxe.

(Inzercia)