Protimonopolný úrad SR udelil Slovenskej pošte pokutu vo výške 330 867 eur za nepredloženie požadovaných podkladov a informácií v úradom určenej lehote a predloženie nepravdivých informácií.


Úrad začal správne konanie dňa 7. 5. 2020 vo veci nepredloženia požadovaných informácií v úradom určenej lehote. Časť konania spoločnosti Slovenská pošta v priebehu predmetného správneho konania prekvalifikoval ako predloženie nepravdivých informácií.

Protimonopolný úrad informoval, že vykonáva prešetrovanie v oblasti výroby a doručovania hromadne podávaných listových zásielok a reklamných adresovaných zásielok na území Slovenskej republiky. V rámci tohto prešetrovania požiadal Slovenskú poštu o predloženie podkladov a informácií potrebných pre ďalší postup úradu.

Tie neboli predložené úradu v stanovenej lehote. Úrad preto otvoril správne konanie vo veci porušenia povinnosti predložiť v úradom určenej lehote požadované podklady a informácie. Tieto boli predložené až po viacnásobnej komunikácií s účastníkom konania a urgenciách úradu. V rámci časti predkladaných podkladov a informácií úrad navyše identifikoval, že došlo k predloženiu nepravdivých informácií a podkladov. To malo za následok spomalenie prebiehajúceho prešetrovania.