Aký je poplatok za štátne občianstvo? To závisí hlavne od toho, kto o jeho vydanie alebo opätovné vydanie žiada. Okrem toho sa výška poplatkov zvyšuje. Vládna koalícia totiž koncom minulého roku v rámci konsolidačného balíčka schválila aj zvyšovanie množstva poplatkov, ktoré ľudia platia štátu.


Okrem iných segmentov sa zvýšenie týka aj vnútornej správy. Do tejto kategórie patria aj poplatky za rôzne doklady ako sú napríklad občiansky preukaz. Spoplatnené je aj udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky. Poplatky budú zvýšené od 1. apríla tohto roka a do štátnej kasy by to malo priniesť 50 milionov eur ročne.

Poplatok za štátne občianstvo

Poplatok za štátne občianstvodo 31. marca 2024 (v €)od 1. apríla 2024 (v €)rozdiel
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov700.001000.00+42.9%
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu do 15 rokov100.00140.00+40%
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu od 15 do 18 rokov150.00210.00+40%
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky bývalým slovenským alebo československým štátnym občanom a reoptantom podľa medzinárodného práva20.0030.00+50%
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky štátnym občanom Českej republiky narodeným po 1. 1. 199320.0030.00+50%
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov alebo prarodičov bol československým štátnym občanom20.0030.00+50%
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorá má vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí400.00560.00+40%
Zdroj: ficovepoplatky.sk/poplatok za štátne občianstvo

Ďalšie poplatky v rámci občianstva

Poplatok za štátne občianstvo
Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov700.001000.00+42.9%
Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa do 15 rokov200.00280.00+40%
Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa od 15 do 18 rokov350.00500.00+42.9%
Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky20.0030.00+50%
Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky10.0015.00+50%
Konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky10.0015.00+50%
Zdroj: ficovepoplatky.sk/poplatok za štátne občianstvo
poplatok za štátne občianstvo
Zdroj: Polícia Slovenskej republiky/poplatok za štátne občianstvo

Ako získať slovenské občianstvo

 • Štátne občianstvo Slovenskej republiky možno udeliť žiadateľovi, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky.
 • Musí mať nepretržitý trvalý pobyt na území Slovenskej republiky aspoň osem rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
 • Musí byť bezúhonný a za takého sa nepovažuje ten,
  • kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a od zahladenia odsúdenia neuplynulo päť rokov,
  • koho trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo právoplatne podmienečne zastavené a od uplynutia skúšobnej doby neuplynulo päť rokov,
  • koho trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo zastavené rozhodnutím súdu o schválení zmieru alebo rozhodnutím prokurátora o schválení zmieru a od právoplatnosti tohto rozhodnutia neuplynulo päť rokov.
 • Nebol mu súdom uložený trest vyhostenia, nie je voči nemu vedené trestné stíhanie, vydávacie konanie ani konanie o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu a proti ktorému nie je vedené konanie o administratívnom vyhostení či konanie o odňatie azylu.
 • Musí preukázať ovládanie slovenského jazyka slovom aj písmom a všeobecných znalostí o Slovenskej republike.
  • To neplatí pre žiadateľa, ktorý sa významne zaslúžil o prínos pre Slovenskú republiku v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, sociálnej alebo športovej.
  • Neplatí to ani pre žiadateľa, ktorý bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.
  • Neplatí to aj pre ďalší zákonom stanovený okruh žiadateľov a pre žiadateľa, ktorý v čase podania žiadosti nedovŕšil 14 rokov.
 • Musí si plniť povinnosti vyplývajúce z ustanovení právnych predpisov upravujúcich pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie, dane, odvody, poplatky, zamestnávanie cudzincov a ďalšie povinnosti vyplývajúce pre cudzincov z právneho poriadku Slovenskej republiky.


Prečítajte si ďalšie články na túto tému: