Rezort dopravy pripravil novelu vyhlášky, ktorá zvyšuje limity dotácií na obstaranie nájomných bytov na účel sociálneho bývania. Vyššia dotácia bude aj na obstaranie nájomného bytu v budove, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou alebo je zapísaná v Zozname svetového dedičstva. Informoval o tom poradca ministra dopravy Ivan Rudolf.


Nové limity budú platiť pre nové žiadosti podané v budúcom roku, ale aj pre už uzatvorené zmluvy o poskytnutí dotácie. Žiadateľ však musí preukázať, že sa počas výstavby zvýšili ceny stavebných materiálov, výrobkov a prác. Nové limity sú účinné už od 15. júla 2022.​

Pri zvýšených obstarávacích nákladoch stavieb si samospráva môže zabezpečiť dofinancovanie z vlastných zdrojov alebo požiadať o zvýšenie úveru poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania.

Nová vyhláška upravuje aj jeden z parametrov pre stanovenie výšky obstarávacieho nákladu. Ak sa obstaráva nájomný byt v meste nad 10-tisíc obyvateľov, v závislosti od lokality, je limit výšky obstarávacieho nákladu určený pre pásmo, ktoré bolo doteraz stanovené len pre krajské mesto a obec priamo susediacu s krajským mestom.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: