Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke už zverejnila formulár k rodičovskému bonusu. Ten je určený ľuďom poisteným v Sociálnej poisťovni v roku 2021, ktorí chcú napríklad prispievať „náhradným“ rodičom alebo si neželajú, aby jeho rodičia bonus dostávali. Formulár treba poisťovni doručiť do konca februára budúceho roka. Môžu to urobiť osobne, poštou alebo cez všeobecné podanie portálu slovensko.sk.


V prípade, že dieťa nedoručí žiadne vyhlásenie, poisťovňa rozhodne o vzniku nároku na rodičovský bonus automaticky a sumu za rok 2023 vyplatí jednorazovo. V ďalších rokoch bude rodičovský dôchodok súčasťou pravidelnej mesačnej výplaty dôchodku. Penzista bude bonus dostávať minimálne päť rokov, počas ktorých už dieťa svojim rozhodnutím nebude môcť jeho vyplácanie prerušiť.

Sociálna poisťovňa prizná rodičovský dôchodok poberateľovi starobnej penzie či invalidného alebo výsluhového dôchodku vyplácaných po dovŕšení dôchodkového veku. Rodičovský bonus prizná štát biologickému rodičovi alebo osvojiteľovi bez toho, aby bolo potrebné podať akúkoľvek žiadosť alebo vyhlásenie. Nárok vznikne od januára budúceho roka.

Výška rodičovského dôchodku sa bude prepočítavať každý rok na základe vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov. Suma rodičovského dôchodku pre jedného rodiča je 1,5 percenta jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza roku, z ktorého bolo zaplatené poistné na starobné poistenie.

Rodičovský dôchodok nebude mať vplyv na výšku odvodov dieťaťa ani na výšku jeho budúceho dôchodku.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: