Národná banka Slovenska (NBS) naďalej rozdáva pokuty sprostredkovateľom, ktorí zanedbali povinné vzdelávanie a skúšky. V roku 2018 sa totiž zmenil zákon o finančnom sprostredkovaní a sprostredkovatelia preto museli absolvovať nové vzdelávanie a skúšky. Dostali na to čas do 23. februára 2019. Mnohí tento termín nestihli. Centrálna banka im za nedodržanie tejto povinnosti teraz rozdáva tresty.

NBS už odobrala trom spoločnostiam odobrať za zistené nedostatky pri vzdelávaní licenciu a viacerým dala pokutu. Ďalšia firma sa potom, ako prišla o licenciu, premenovala. Podľa údajov v obchodnom registri sa už nevenuje finančnému sprostredkovaniu.

Najnovšie pokutovala spoločnosť Poistenie s. r. o. a firmu Lekol s. r. o. Firma Poistenie pritom dostala doteraz najvyššiu pokutu zo všetkých samostatných finančných agentov, u ktorých NBS zistila nedostatky pri vzdelávaní. Musí jej zaplatiť 3 000 eur. Podľa údajov uverejnených v Registri účtovných závierok celkové tržby firmy v roku 2019 boli 8 132 eur a čistý zisk dosiahol 4 631 eur. Rok predtým jej tržby dosiahli 9 035 eur a zisk 3 770 eur.

Firma dostala 90 dní na nápravu

Podľa NBS odborná garantka firmy Poistenie nespĺňala od 24. februára 2019 do 23. júla 2020, kedy sa začalo sankčné konanie, požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia, keďže úspešne nevykonala odbornú skúšku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti a taktiež neabsolvovala osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti a neabsolvovala ani osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti. Rovnako potrebné vzdelanie neskoro absolvovali aj osoby vykonávajúce funkciu štatutárneho orgánu spoločnosti.

Firma sa mala previniť aj tým, že bez zbytočného odkladu neoznámila a nepreukázala Národnej banke Slovenska zmenu v osobe štatutárneho orgánu predložením príslušných dokladov. Centrálna banka zohľadnila aj to, že jej firma Poistenie na požiadanie nepredložila požadované informácie a doklady potrebné na riadny výkon dohľadu.

NBS zároveň spoločnosti Poistenie prikázala, aby osoba vykonávajúca funkciu odborného garanta, do 90 dní úspešne vykonala odbornú skúšku a absolvovala osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia. Do ďalších 30 dní musí firma splnenie tejto povinnosti preukázať NBS. Spoločnosť musí centrálnej banke doložiť aj doklady o zmene osoby štatutárneho orgánu.

Sprostredkovatelia nestihli absolvovať vzdelávanie

Spoločnosť Lekol z Oravskej Poruby musí zase zaplatiť pokutu vo výške tisíc eur. Firma mala v roku 2019 tržby vo výške 24 990 eur a hospodárila so stratou 13 535 eur. V roku 2018 jej tržby dosiahli 33 038 eur a čistý zisk bol 453 eur.

Aj firme Lekol centrálna banka vyčíta, že nezabezpečila nepretržité plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania, keďže osoba vykonávajúca funkciu štatutárneho orgánu, ktorá je zároveň odborným garantom spoločnosti, nespĺňala od 27. augusta 2019 do 27. júla 2020, kedy sa začalo sankčné konanie, požiadavky ustanovené pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektoroch doplnkového dôchodkového sporenia a starobného dôchodkového sporenia.

„Osoba vykonávajúca funkciu štatutárneho orgánu, ktorá je zároveň odborným garantom spoločnosti Lekol s.r.o., opätovne úspešne vykonala odbornú skúšku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektoroch doplnkového dôchodkového sporenia a starobného dôchodkového sporenia dňa 7. 9. 2020, čím opätovne naplnila požiadavky ustanovené pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v predmetných sektoroch,“ uviedla NBS v rozhodnutí. Ani firma Lekol podľa centrálnej banky nepredložila požadované informácie a doklady potrebné na riadny výkon dohľadu.