Národná banka Slovenska (NBS) kontroluje, či finanční sprostredkovatelia majú potrebné vzdelanie. V roku 2018 sa totiž zmenil zákon o finančnom sprostredkovaní. Finanční agenti museli absolvovať nové skúšky. Mali na to čas do 23. februára 2019. Viacerí sprostredkovatelia však potrebné skúšky nestihli vykonať. Centrálna banka teraz za to začala rozdávať pokuty. A trom samostatným finančným agentom zobrala licenciu.

NBS odňala povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta Štefanovi Krošlákovi, Zuzane Minarovičovej a Marcelovi Krepsovi. Vo všetkých troch prípadoch prišiel trest za to, že títo agenti nezabezpečili nepretržité plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania v sektore poistenia alebo zaistenia. Zároveň ani jeden z nich nepredložil NBS požadované informácie a doklady potrebné na riadny výkon dohľadu.

Ak centrálna banka odoberie samostatnému finančnému agentovi licenciu, v praxi to znamená, že nemôže ďalej podpisovať zmluvy s klientmi. Nemôže preto naďalej pokračovať v sprostredkovateľskej činnosti, kým nesplní všetky podmienky a centrálna banka ho znovu nezapíše do registra. To, či má sprostredkovateľ potrebnú licenciu, si možno pozrieť na stránke Národnej banky Slovenska. Do vyhľadávania stačí zadať meno agenta a zistíme, pre ktoré sektory má licenciu a či je táto licencia platná. V prípade podriadených finančných agentov vidíme aj to, pre ktorú spoločnosť pracujú.

Firmy nestihli potrebné termíny

Centrálna banka rozhodla aj o pokute pre spoločnosť Prima Alfa. Tá musí zaplatiť 3 000 eur, pretože nezabezpečila nepretržité plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania, keďže osoba vykonávajúca funkciu štatutárneho orgánu v spoločnosti Prima Alfa nespĺňala od 24. februára 2019 požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia. Táto osoba totiž úspešne nevykonala odbornú skúšku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti a neabsolvovala osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia. Potrebné skúšky nemal ani odborný garant pre tento sektor, ktorý ich absolvoval až neskôr.

Firma Prima Alfa sa mala previniť aj tým, že centrálnej banke nepredložila požadované informácie a doklady potrebné na riadny výkon dohľadu. Firma musí pokutu zaplatiť do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. NBS tejto spoločnosti zároveň prikázala, aby napravila zistené nedostatky. Osoba vykonávajúca funkciu štatutárneho orgánu spoločnosti musí úspešne vykonať odbornú skúšku a absolvovať osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V rovnakom čase musí odborný garant absolvovať osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia. Následne má firma 30 dní na to, aby centrálnej banke preukázala splnenie tejto povinnosti.

Pokutu vo výške tisíc eur musí zaplatiť aj spoločnosť ZSE Energia. Tá pôsobí aj ako samostatný finančný agent. Licenciu má pre sektor poistenia alebo zaistenia a pre sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov.

Sprostredkovatelia si musia skúšky dorobiť

Aj v tomto prípade firma doplatila na to, že osoba vykonávajúca funkciu člena štatutárneho orgánu zodpovedného za finančné sprostredkovanie nespĺňala od 24. februára 2019 do začatia konania o uložení sankcie požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poskytovania úverov, úverov na bývania a spotrebiteľských úverov. Táto osoba podľa NBS do 23. februára 2019 úspešne nevykonala odbornú skúšku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti a neabsolvovala osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v danom sektore. Zároveň od 24. februára 2019 do 2. júla 2019 nespĺňala požiadavku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia, vzhľadom na to, že do 23. februára 2019 nevykonala odbornú skúšku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti. Tú absolvovala až 3. júla 2019. Osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia absolvovala takisto s oneskorením 11. mája 2019.

Rovnako skúšku nemal istý čas ani odborný garant firmy pre oblasť poistenia alebo zaistenia ako aj pre oblasť poskytovania úverov. Ten takisto absolvoval potrebné skúšky s oneskorením.

Keďže odborný garant pre sektor poskytovania úverov nemal až do začatia konania NBS vykonanú skúšku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti, musí si túto skúšku dorobiť do 90 dní. Do ďalších 30 dní musí ZSE Energia splnenie tejto podmienky preukázať centrálnej banke.

Aké skúšky a vzdelanie musia absolvovať sprostredkovatelia

  • Odbornou spôsobilosťou pre základný stupeň odbornej spôsobilosti je ukončené najmenej stredné odborné vzdelanie a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie.
  • Odbornou spôsobilosťou pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti je ukončené najmenej stredné odborné vzdelanie, úspešne vykonaná odborná skúška a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie; stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore kapitálového trhu je ukončené najmenej stredné odborné vzdelanie, najmenej jednoročná odborná prax v sektore kapitálového trhu, úspešne vykonaná odborná skúška a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania.
  • Odbornou spôsobilosťou pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti je ukončené najmenej stredné odborné vzdelanie, najmenej trojročná odborná prax v sektore, v ktorom má osoba záujem vykonávať finančné sprostredkovanie, úspešne vykonaná odborná skúška a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie.
  • Odbornou spôsobilosťou pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti je ukončené najmenej úplné stredné odborné vzdelanie, najmenej sedemročná odborná prax v sektore, v ktorom má osoba záujem vykonávať finančné sprostredkovanie, úspešne vykonaná odborná skúška s certifikátom a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné poradenstvo.

Zdroj: Zákon o finančnom sprostredkovaní