Národná banka Slovenska (NBS) chystá zmeny v poplatkoch. Zverejnila predbežnú informáciu k návrhu opatrenia o poplatkoch za úkony NBS.

Centrálna banka zatiaľ neoznámila konkrétne znenie nového opatrenia. Keďže predpokladá, že v januári budúceho roku začne s pripomienkovým konaním, budúci mesiac by mali byť známe aj konkrétne zmeny. V súčasnosti je možné centrálnej banke zasielať podnety či návrhy k novému opatreniu.

NBS chce poplatky prispôsobiť zákonom a nariadeniam

„NBS vypracovala nový návrh opatrenia o poplatkoch, aby zohľadnila zmeny v príslušnej európskej a národnej legislatíve a zároveň aj preto, aby zapracovala požiadavky, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe,“ povedal pre Finsider hovorca NBS Peter Majer. V novom opatrení by centrálna banka mala zohľadniť napríklad nariadenia o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti, nariadenia o prospekte, o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov, zákon o kolektívnom investovaní, zákon o bankách, zákon o stavebnom sporení či zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Aj keď každá zmena poplatkov väčšinou znamená ich zvyšovanie, v tomto prípade to tak nemusí byť. Tešiť sa môžu napríklad finanční sprostredkovatelia. „V oblasti finančného sprostredkovania a finančného poradenstva zohľadňujeme aplikačnú prax, a to zrušením alebo znížením poplatku,“ povedal Majer. Aký poplatok pre sprostredkovateľov chce NBS zrušiť či znížiť, neuviedol.

Sprostredkovatelia dnes platia za zápis do registra poplatok 30 eur

Naopak NBS navrhuje zaviesť nový poplatok, ktorý vyplýva z nariadenia o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov. Ani tu centrálna banka nespresnila o aký poplatok pôjde a kto ho bude platiť.

Národná banka Slovenska v tomto roku vybrala od dohliadaných subjektov zatiaľ 297-tisíc eur. V porovnaní s minulými rokmi to však predstavuje výrazný pokles, keďže pre pandémiu a očakávaný pokles ekonomiky im odpustila príspevky za druhý polrok v sume 6,6 milióna eur. V auguste centrálna banka rozhodla aj o odpustení príspevkov na prvý polrok 2021 v celkovej výške takmer 7,5 milióna eur.

Súčasnú výšku poplatkov určuje opatrenie NBS ešte z roku 2012, ktoré sa viackrát novelizovalo. Dnes napríklad platia samostatní finanční agenti za udelenie povolenie tisíc eur, ak ide o právnickú osobu. Fyzické osoby platia 300 eur. Sprostredkovatelia za zápis do registra musia zase zaplatiť 10 eur. Za zápis poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania do registra si NBS účtuje tisíc eur.