Po dvoch rokoch sa ministerstvo financií vracia k myšlienke zaviesť informačné formuláre, ktoré majú klientom ozrejmiť jednotlivé zložky poistného. S týmto nápadom prišlo ministerstvo ešte v roku 2019, keď ho viedol súčasný guvernér Národnej banky Slovenska, Peter Kažimír. Medzirezortné pripomienkové konanie začalo 15. januára 2019. A až teraz legislatívny proces znovu pokračuje.

Povinnosť poskytnutých klientom informácie o jednotlivých zložkách poistného prostredníctvom informačného formulára zaviedla novela zákona o poisťovníctve, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2020. Novela zákona však hovorí, že vzor informačného formulára musí ustanoviť ministerstvo financií prostredníctvom všeobecne záväzného predpisu. Doteraz však vyhlášku so vzorom formulárov nevydalo a v jej príprave pokračuje až teraz. Vzor formulárov by mal pritom platiť od 1. januára budúceho roku, teda dva roky od dňa, kedy mali poisťovne začať klientom tieto formuláre dávať.

Ministerstvo chce, aby poisťovne informovali klientov o celkovej výške poistného, ďalej o tom aká je predpokladaná suma poplatkov určená na krytie rizík, aké sú náklady na uzatvorenie poistenia a aké sú ostatné náklady poisťovateľa. Pri investičných životných poistkách by mali dostať aj údaj o tom, aká suma je určená na investovanie. Ministerstvo pripravilo tri rôzne formuláre podľa toho, aké poistenie bude klient uzatvárať. Klient pritom musí dostať informáciu ešte pred uzatvorením zmluvy.

Nová povinnosť sa nepáči sprostredkovateľom ani poisťovniam

Proti zavedeniu nových povinností sa už skôr ozvali sprostredkovatelia ako aj poisťovne. Sprostredkovateľom sa nepáčilo najmä to, že im pribudne ďalšia administratívna povinnosť. Už dnes pritom musia dať klientovi podpísať pri uzatváraní zmluvy množstvo dokumentov. Klienti tak často len podpíšu predložené papiere a väčšina z nich nemá čas ani vôľu na to, aby si vôbec preštudovali, čo podpisujú.

Zástupcovia poisťovní i sprostredkovateľov sa zapojili do aj pripomienkového konania. Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) vo svojej pripomienke uviedla: „AFISP zásadne odporuje a namieta prijatie vyhlášky zhoršujúcej podnikateľské prostredie (viď dôvodová správa). Zásadne odmieta štruktúru informácii navrhnutú v prílohách vyhlášky, ktoré sú predpokladané, finančný spotrebiteľ sa o ne nemôže oprieť s odstupom času, sú predpokladané a relevantné iba krátkodobo. Návrh vyhlášky priamo znásobuje už teraz neúmerné administratívne zaťaženie poisťovní a finančných agentov a nezlepšuje ochranu práv finančného spotrebiteľa.“ Ministerstvo túto pripomienku zamietlo, keďže podľa zákona o poisťovníctve musí takúto vyhlášku vydať.

Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) takisto žiadalo nepokračovať v legislatívnom procese: „Namiesto vyhlášky žiadame predložiť do legislatívneho procesu novelu zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov zrušujúcu splnomocňovacie ustanovenie na vydanie vyhlášky.“ Podľa asociácie poisťovní totiž zverejňovanie týchto informácií môže porušiť pravidlá hospodárskej súťaže – „cena je totiž podľa týchto pravidiel považovaná za strategický údaj a preto neprimerané, príliš detailné zverejňovanie jednotlivých zložiek poistného prostredníctvom formulára môže znižovať strategickú neistotu na trhu.“ Asociácia preto žiadala, aby ministerstvo konzultovalo obsah informačných formulárov s Protimonopolným úradom. Ani SLASPO však s týmito pripomienkami neuspelo.

Informačné formuláre dostanú všetci

Ministerstvo však akceptovalo pripomienky asociácie poisťovní, ktorými chcela presne definovať obsah jednotlivých riadkov informačných formulárov ako aj doplniť ďalšie údaje a vysvetlenia. Naopak predkladateľ nesúhlasil s tým, aby bol pri povinnom zmluvnom poistení samostatne vyčíslený osempercentný odvod, ktorý musia poisťovne platiť ministerstvu vnútra a pri ostatných neživotných poisteniach výška poistnej dane. „Predkladateľ nepovažuje za nevyhnutné pre potreby tohto formulára vymenúvať všetky položky daňových a odvodových povinností samostatne,“ uviedlo ministerstvo financií. Výška poistnej dane a odvodu tak bude započítaná do ostatných nákladov poisťovateľa.

Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve zase navrhla zmeniť priamo zákon o poisťovníctve a doplniť do neho, že poisťovňa musí poskytnúť informačné formuláre na žiadosť klienta. Nemuseli by ich tak dávať automaticky všetkým klientom. Ani táto pripomienka neuspela. Ministerstvo k nej uviedlo, že vyhláškou nie je možné meniť text zákona. Asociácia navrhla aj zmeny v informačných formulároch, ktoré ministerstvo takisto odmietlo.