Dôchodková správcovská spoločnosť Uniqa dostala od Národnej banky Slovenska (NBS) pokutu vo výške 25-tisíc eur. Podľa zverejneného rozhodnutia poskytla sporiteľom „nepravdivé a zavádzajúce informácie o prognózach dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia.“ Stalo sa tak ešte začiatkom roka 2021, keď dôchodková spoločnosť klientom zaslala výpisy z osobného dôchodkového účtu za rok 2020.

NBS tvrdí, že Uniqa poslala všetkým sporiteľom v akciovom a indexovom fonde, ktorí na osobnom dôchodkovom účte disponovali kladným alebo nulovým zostatkom, nepravdivé a zavádzajúce informácie o základných prognózach ich budúceho dôchodku z druhého piliera. Chyba mala nastať pri základnej prognóze nasporenej sumy, základnej prognóze mesačného dôchodku ako aj základnej prognóze mesačného dôchodku upraveného o infláciu.

Uniqa mala pochybiť aj tým, že všetkým sporiteľom, ktorým vo výpise navrhla prestup do indexového fondu, nesprávne uviedla alternatívne prognózy nasporenej sumy ako aj výšky dôchodku.

Všetky tieto údaje boli podľa NBS vo výpisoch „v odlišných hodnotách ako boli ich skutočné hodnoty, keď účastník konania do ich výpočtu zahrnul nesprávnu výšku čistého výnosu.“ Uniqa mala k zlým údajom dospieť na základe toho, že nesprávne zaradila akciový a indexový fond podľa súhrnného ukazovateľa rizika a nezahrnula alikvotnú časť ostatných nákladov.

„Išlo o drobné technické pochybenie, ktoré spôsobilo nesprávne informácie o prognózach dôchodku,“ vysvetľuje hovorkyňa Uniqa DSS Beáta Lipšicová.

Keďže sa Uniqa proti prvostupňovému rozhodnutiu NBS neodvolala, toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť už 24. februára. NBS rozhodnutie o uložení sankcie zverejnila až dnes.

„V predmetnom konaní nebolo pochybenie zo strany Uniqa DSS namietané, Uniqa DSS chybu pri zasielaní výpisov uznala a voči rozhodnutiu NBS sa rozhodla nepodávať rozklad. Chybu, ktorá bola príčinou vzniku nedostatku Uniqa DSS obratom po jej identifikovaní odstránila. Sporiteľov následne informovala a zaviedla opatrenia na minimalizáciu rizika nesprávnej informácie v prognózach vo výpisoch na nasledujúce obdobia,“ vraví B. Lišicová.

NBS podľa nej pri uložení pokuty a stanovení jej výšky poukazovala aj na skutočnosť, že výšku sankcie znížila aj z dôvodu, že zo strany dôchodkovej spoločnosti bol nedostatok uznaný a spoločnosť ho obratom napravila.

Uniqa DSS mala na konci minulého roku 376-tisíc sporiteľov a s podielom 22 percent bola treťou najväčšou dôchodkovou spoločnosťou v druhom pilieri. Najväčšou dôchodkovou spoločnosťou je Allianz Slovenská DSS s podielom 27 percent.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: