Ministerstvo práce chce výrazne zatraktívniť dobrovoľné sporenie na dôchodok. Pomôcť by v tom mal osobný dôchodkový produkt.


Sporiť si v treťom pilieri sa v súčasnosti oplatí najmä ľuďom, ktorým do neho prispieva zamestnávateľ. Napriek daňovej výhode nie je pre ostatných tretí pilier príliš výhodný. Poplatky sú totiž výrazne vyššie ako v druhom pilieri či v ETF fondoch. Dôchodkoví sporitelia, ktorí majú na svojom dôchodkovom účte vyššiu čiastku, tak na poplatkoch zaplatia výrazne viac, než koľko ušetria na daniach.

Ministerstvo práce teraz pripravilo zákon o osobnom dôchodkovom produkte, ktorý tento týždeň predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Nové pravidlá by mali dobrovoľné sporenie na dôchodok na jednej strane zatraktívniť a zároveň priniesť aj vyššiu konkurenciu. Tá by sa mohla odraziť na ponúkaných službách ako aj na nižších poplatkoch.

Ministerstvo práce v predkladacej správe k tomuto zákonu tvrdí, že priemerná výkonnosť doplnkových dôchodkových fondov zaostáva za svojim potenciálom. Preto chce zaviesť nový osobný dôchodkový produkt, ktorý bude zohľadňovať životný cyklus investície. „To znamená, že majetok mladších účastníkov má byť investovaný do aktív s vyššou mierou rizika, teda primárne do akcií a volatilnejších nástrojov, ktorými sa budú môcť podieľať na nadpriemernom raste takýchto investícií. Postupne sa má alokácia aktív účastníka upravovať tak, aby v čase odchodu do dôchodku investície s nižším rizikom tvorili podstatnú časť majetku účastníka.“

Osobný dôchodkový produkt budú môcť ponúknuť viacerí

Novinkou bude aj to, že osobný dôchodkový produkt nebudú poskytovať len doplnkové dôchodkové spoločnosti, ale budú ho môcť ponúkať všetky spoločnosti, ktoré majú na to licenciu od Národnej banky Slovenska. Pôjde o „inštitúcie, ktoré majú v portfóliu produkty, ktoré umožňujú dlhodobú alokáciu aktív a zároveň sú schopné vyplácať dávky vo forme definovanej v tomto návrhu zákona.“

Osobný dôchodkový produkt tak budú môcť ponúkať banky, poisťovne, správcovské spoločnosti či obchodníci s cennými papiermi. „Medzi poskytovateľov je zaradená aj finančná inštitúcia, ktorá poskytuje celoeurópsky osobný dôchodkový produkt a je zapísaná v centrálnom verejnom registri, ktorý vedie Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov,“ tvrdí ministerstvo práce v predkladacej správe.

Podobne ako pri terajších fondoch v treťom pilieri bude môcť aj na osobný dôchodkový produkt prispievať zamestnávateľ. Ľuďom má pritom na dôchodkové sporenie posielať peniaze aj štát vo forme dôchodkovej prémie. Výška dôchodkovej prémie bude závisieť od výšky príspevkov, ktoré sporiteľ počas roka zaplatí. Najviac dostanú ľudia, ktorí si na dvoje dôchodkové sporenie pošlú aspoň 300 eur. Tým štát vyplatí ďalšiu stovku. Okrem toho zostane zachovaná možnosť odpočítať si príspevky do výške 180 eur z daňového základu.

K peniazom sa dostanete až po získaní dôchodku

Poisťovne budú môcť ponúkať osobný dôchodkový produkt aj s dojednaním rizika. Môžu tak vytvárať štátom podporované produkty, pri ktorých poistia napríklad riziko smrti, choroby či úrazu a zároveň si klient bude v nich sporiť na dôchodok. Ministerstvo práce navrhuje, aby sa za príspevok na dôchodkové sporenie nepovažovala časť zaplatených peňazí, ktorá slúži na krytie rizika. „To znamená, že túto časť zaplatených finančných prostriedkov nebude možné zahrnúť do sumy, ktorá sa posudzuje na účely nároku na dôchodkovú prémiu.“

Štát prispeje na dôchodkové sporenie. Pošle vám až sto eur

Na osobný dôchodkový produkt budú môcť prestúpiť aj súčasní klienti dôchodkových spoločností. Budú musieť so svojou dôchodkovou spoločnosťou uzatvoriť dodatok k zmluve. Podobne aj ľudia, ktorí si sporia či investujú v iných finančných inštitúciách, budú môcť uzatvoriť dodatok k zmluve a budú tak môcť začať využívať nové výhody.

Keďže ide o dôchodkové sporenie dotované štátom, ministerstvo navrhuje, aby sa sporitelia dostali k nasporeným peniazom, až keď im bude priznaný dôchodok. Aby to neodradilo niektorých ľudí, ministerstvo navrhuje aj jednu výnimku. Predčasný výber bude môcť sporiteľ uskutočniť v prípade, ak sa dostane do osobitne ťažkej životnej situácie.

Osobný dôchodkový produkt

 • pôjde o nový typ dobrovoľného dôchodkového sporenia, ktoré bude štát podporovať formou dôchodkovej prémie, ktorú pošle na sporenie,
 • poskytovať ho budú okrem doplnkových dôchodkových spoločností aj ďalšie subjekty s licenciou od NBS, ako sú banky, poisťovne, obchodníci s cennými papiermi či správcovské spoločnosti,
 • raz do roka bude možné svoje peniaze presunúť na iný osobný dôchodkový produkt,
 • prispievať naň bude môcť aj zamestnávateľ, do nákladov si môže dať maximálne 6 percent zo zúčtovanej mzdy, náhrady mzdy a odmeny daného zamestnanca,
 • budú sa z neho poskytovať dve základné dávky – dôchodok a predčasný výber (ten môže získať sporiteľ v prípade, ak sa ocitne v ťažkej situácii – ide o invaliditu presahujúcu 70 %, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, nezamestnanosť presahujúca 1 rok, ak má sporiť viac ako 55 rokov),
 • zmluvu nebude možné ukončiť skôr, len vyplatením dávky,
 • minimálne zo 75 % nasporenej sumy sa bude vyplácať dôchodok, zvyšných 25 percent si bude možné vybrať naraz,
 • v prípade, že si niekto nasporí málo a táto suma nebude stačiť na vyplácanie dôchodku, dostane naraz všetky svoje peniaze,
 • dôchodok, ktorí sporitelia získajú z nasporených peňazí, sa bude zdaňovať, pričom do základu dane sa nebudú počítať príspevky zamestnanca, zamestnávateľa ani dôchodková prémia

Dôchodková prémia

 • pôjde o sumu, ktorou štát bude dotovať dôchodkové sporenie,
 • aj keď každý môže uzatvoriť viacero zmlúv o osobnom dôchodkovom produkte, bude mať nárok len na jednu dôchodkovú prémiu v roku,
 • ak príspevky sporiteľa nedosiahnu za rok 180 eur, nebude mať nárok na dôchodkovú prémiu,
 • kto za rok pošle príspevky vo výške 180 až 239 eur, bude mať nárok na prémiu vo výške 60 eur,
 • kto usporí ročne 240 až 299, získa prémiu 80 eur,
 • kto na sporenie vloží počas roka minimálne 300 eur, dostane prémiu 100 eur,
 • bez ohľadu na výšku získanej dôchodkovej prémie bude mať sporiteľ zároveň nárok odpočítať si z daňového základu príspevky do výšky 180 eur ročne,
 • podmienkou na získanie dôchodkovej prémie je existencia zdravotného poistenia v danom roku minimálne v rozsahu 270 dní