Vdovský a vdovecký dôchodok prešiel v novembri tohto roka zmenami. Po roku poberania ho budú môcť opätovne získať vdovy či vdovci, ktorí vychovali aspoň jedno dieťa a dosiahli vek 57 rokov. Zmení sa aj poberanie pozostalostnej penzie v prípade ľudí, ktorí ho môžu dostávať len jeden rok. Vyplýva to zo schválenej novely zákona o sociálnom poistení, ktorú do parlamentu predložil poslanec Martin Čepček (OĽaNO). Legislatívna úprava nadobudne účinnosť od januára budúceho roka.


Zásadná zmena spočíva v tom, že vdovský a vdovecký dôchodok mohli doteraz poberať aj po roku len niektoré skupiny penzistov. Zákon síce zvýhodňoval vdovy a vdovcov, ktorí vychovali dve, tri či viac detí, ale neponúkal žiadne zvýhodnenie pre vdovy a vdovcov, ktorí vychovali jedno dieťa. Boli na tom rovnako ako tí, ktoré nevychovali žiadne. Po novom tiež bude platiť, že vdovy či vdovci, ktorí mohli pozostalostnú penziu doteraz poberať len jeden rok, ju budú môcť dostávať dva roky.

  • Vypočítajte si, na aký vdovský alebo vdovecký dôchodok máte nárok (kliknite na odkaz).

„Navrhovaná právna úprava počíta s ponechaním zvýhodnenia v prípade vychovania dvoch detí, ako aj zvýhodnenia v prípade vychovania aspoň troch detí, avšak dopĺňa aj zvýhodnenie pre vdovy a vdovcov, ktorí vychovali aspoň jedno dieťa. V takýchto prípadoch by nárok na vdovský a analogicky na vdovecký vznikol dovŕšením veku 57 rokov,“ vysvetľuje M. Čepček v odôvodnení svojho návrhu.

Vdovský a vdovecký dôchodok po novom


V bežných prípadoch sa vdovský a vdovecký dôchodok vypláca jeden rok od smrti manžela alebo manželky. Potom sa môže poberať len v niektorých prípadoch. Opätovný nárok vznikne napríklad vtedy, ak sa manželka či manžel stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomrelom rodičovi nárok na sirotský dôchodok, alebo bolo toto dieťa v rodine zomrelého vychovávané. V praxi môže ísť o vlastné alebo osvojené dieťa.

Po jednom roku môžu vdova či vdovec poberať pozostalostnú penziu aj v prípade, že sú invalidní a ich schopnosť pracovať klesla o viac ako 70 percent. Opätovne sa vdovské či vdovecké penzie vyplácajú aj po roku vtedy, ak vdova či vdovec vychovali aspoň tri deti alebo ak dovŕšili aspoň 52 rokov a vychovali dve deti. Po jednom roku dostáva vdovský dôchodok aj manžel či manželka, ktorí už dovŕšili dôchodkový vek.

Od januára pribudne k ľuďom, ktorí môžu získať nárok na pozostalostnú penziu aj po roku, ďalšia skupina poberateľov. Ide o vdovy a vdovcov, ktorí vychovali aspoň jedno dieťa a dosiahli vek 57 rokov. Pred zmenou sa manžel či manželka s jedným dieťaťom posudzovali ako bezdetní. Po roku poberania teda mohli mať aj naďalej nárok na vdovský a vdovecký dôchodok, ale až po dovŕšení dôchodkového veku.

Po novom tiež bude platiť, že vdova či vdovec, ktorí mohli doteraz poberať pozostalostnú penziu jeden rok, ju budú poberať dva roky od smrti manžela či manželky. Ide napríklad o ľudí, ktorí ešte nie sú v dôchodkovom veku. Podľa schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Jozefa Hlinku (Sme rodina) bol totiž rok nedostatočne dlhé obdobie.

Zmena v praxi ovplyvní aj vdovy či vdovcov, ktorí mali pôvodne poberať pozostalostný dôchodok len jeden rok, ale od smrti manžela či manželky k januáru 2023 ešte dva roky neuplynuli. Tejto skupine poberateľov sa obnoví vdovský či vdovecký dôchodok a budú ho môcť poberať ešte toľko mesiacov, koľko zostáva do uplynutia dvoch rokov od ovdovenia. Ak napríklad žena ovdovela vlani 1. februára a nárok na vdovský dôchodok jej trval do konca januára tohto roka, nárok sa jej obnoví a vdovský dôchodok dostane ešte za január 2023.

Vdovský a vdovecký dôchodok
Vdovský a vdovecký dôchodok prešiel v novembri tohto roka zmenami. (Ilustračné foto: Depositphotos)

Koľko dostávajú vdovy či vdovci

Vdovský a vdovecký dôchodok sú dávky, ktoré štát poskytuje ľuďom, ktorým zomrie manželka či manžel. Podmienky na získanie vdovského i vdoveckého dôchodku sú v súčasnosti rovnaké. Najdôležitejšou zásadou jeho nároku je existencia manželského zväzku. Štát ich totiž nebude vyplácať ľuďom, ktorí so zosnulým partnerom či partnerkou žili v jednej domácnosti bez zosobášenia. A to ani v prípade, že spolu žili dlho a mali deti.

V oboch prípadoch platí, že nárok na dôchodok vzniká v deň smrti manžela alebo manželky, ktorý je uvedený v úmrtnom liste. Prípadne je to deň, ktorý je oficiálne uvedený ako deň smrti v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení manžela za mŕtveho. Dávka sa poskytuje zo starobného alebo z invalidného poistenia.

Suma pre vdovecký a vdovský dôchodok dosahuje 60 percent zo sumy starobného, invalidného alebo predčasného starobného dôchodku zomrelého. Manžel či manželka dostáva vdovský či vdovecký dôchodok v plnej výške len vtedy, ak nemá nárok na iný dôchodok. V prípade, že dostávajú akýkoľvek druh dôchodku, budú v plnej výške dostávať len vyšší dôchodok. Z toho nižšieho bude Sociálna poisťovňa vyplácať len polovicu.

Príklad č. 1:

  • Manžel zomrel 4. januára tohto roka. Pretože bol poberateľom starobného dôchodku, od uvedeného dátumu vznikol vdove nárok na vdovský dôchodok. Ku dňu smrti poberal zomretý manžel starobný dôchodok v sume 419,20 eura mesačne.
  • Suma vdovského dôchodku predstavuje 60 % uvedenej sumy, čiže 251,60 eur mesačne. Suma dôchodku sa odo dňa priznania nezvyšuje o valorizáciu, keďže suma dôchodku sa určila zo sumy už zvýšeného starobného dôchodku zomretého.

Príklad č. 2:

  • Manželka zomrela 4. januára tohto roka. Pretože bola poberateľkou starobného dôchodku, od uvedeného dátumu vznikol vdovcovi nárok na vdovecký dôchodok. Ku dňu smrti poberala zomretá manželka starobný dôchodok v sume 365,90 eura mesačne.
  • Suma vdoveckého dôchodku predstavuje 60 % uvedenej sumy, čiže 219,60 eura mesačne. Suma dôchodku sa odo dňa priznania nezvyšuje o valorizáciu, keďže suma dôchodku sa určila zo sumy už zvýšeného starobného dôchodku zomretej.
  • Ak po uvedenej zomretej manželke vznikne nárok na výplatu viacerých pozostalostných dôchodkov a ich úhrnná suma presiahne sumu dôchodku, na ktorý by mala nárok ku dňu smrti, každý z pozostalostných dôchodkov sa pomerne zníži.