Koronavírus aj naďalej hatí mnohým cestovateľom plány. Protiepidemiologické opatrenia sa neustále menia nielen na Slovensku a dovolenka sa môže veľmi rýchlo zmeniť na vynútený pobyt v karanténe. Viaceré poisťovne zareagovali na novú situáciu a ich cestovné poistenie už pokrýva aj riziká spojené s ochorením na Covid-19.

Aj keď poisťovňa sľubuje, že uhradí náklady, ktoré klientovi vzniknú v súvislosti s koronavírusom, medzi jednotlivými poisťovňami sú veľké rozdiely. Tie spočívajú v tom, čo všetko poisťovňa zaplatí, koľko zaplatí a v akých krajinách poistenie na Covid-19 platí. Kým v niektorých poisťovniach sa covidové cestovné poistenie vzťahuje na celý svet a poistka by mala klientov chrániť aj v takzvaných červených či čiernych krajinách, v iných poisťovniach sa vzťahuje len na zelené krajiny.

Pri ceste do zahraničia môžu klientovi vzniknúť viaceré náklady súvisiace s Covid-19. Ak niekto priamo ochorie na Covid-19, vzťahuje sa na to poistenie liečebných nákladov. V krajinách Európskej únie takéto liečenie uhradí aj zdravotná poisťovňa na základe európskeho preukazu zdravotného poistenia.

Zdravotné poisťovne však už neuhradia náklady spojené s karanténou. Ak bude niekto nútený zostať v zahraničí dva týždne v hoteli v karanténe, musí si to zvyčajne sám zaplatiť. Viaceré poisťovne aj tento nútený pobyt preplatia z cestovného poistenia, respektíve zo špeciálneho pripoistenia. Dôležité je zmestiť sa do stanoveného limitu. Žiadna poisťovňa nebude dovolenkárom preplácať dva týždne v luxusnom hoteli.

Cestovné poistenie vo viacerých poisťovniach chráni klientov už pred vycestovaním. Môže sa totiž stať, že im bude nariadená karanténa a nebudú môcť odísť do zahraničia. Alebo ich pre zvýšenú teplotu nepustia do lietadla. V takom prípade by im poisťovňa mala preplatiť storno poplatky.

Z poistenia možno preplatiť aj testy na koronavírus. „Testy na koronavírus môžu byť cestovným poistením kryté v prípade, ak ide o testy indikované lekárom na stanovenie diagnózy. Nie pre účely vstupu alebo výstupu z krajiny,“ povedala hovorkyňa poisťovne Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Cestovné poistenie a koronavírus

Generali poisťovňa

Ku krátkodobému cestovnému poisteniu ponúka pripoistenie Covid. Klienti, ktorí majú uzatvorené poistenie na dobu neurčitú, si môžu uzavrieť krátkodobé cestovné poistenie s 90-percentnou zľavou a doplatia už len za pripoistenie Covid podľa doby ich pobytu v zahraničí. Pripoistenie kryje klientov vo všetkých krajinách bez ohľadu na cestovateľský semafor. Okrem liečebných nákladov preplatí aj náklady na ubytovanie a nákup nového cestovného lístka v prípade uviaznutia v karanténe.

Toto pripoistenie kryje klientov aj pred odchodom na dovolenku, ak musia svoj pobyt neplánovane zrušiť z dôvodu ochorenia Covid-19 alebo pre nariadenú karanténu z dôvodu pozitívneho výsledku PCR testu, či nenastúpenia do lietadla z dôvodu namerania zvýšenej teploty. Náklady, ktoré vznikli z dôvodu zrušenia cesty, poisťovňa uhradí klientovi aj jeho spolupoisteným osobám, s ktorými mal na dovolenku vycestovať.

Union poisťovňa

Klienti Union poisťovne môžu už od konca minulého roku využiť možnosť rozšíreného poistného krytia vďaka doplnkovému poisteniu Pandemic , ktoré sa vzťahuje na všetky krajiny sveta bez ohľadu na epidemiologickú situáciu, platí teda aj v rizikových „červených“ krajinách.

Ak klient v zahraničí ochorie na Covid-19, poisťovňa mu preplatí ubytovanie v prípade nariadenej karantény v zahraničí, ambulantné ošetrenie a lieky, prepravu do zdravotníckeho zariadenia, prepravu do vlasti, cestovné náklady na návrat v inom, ako pôvodne predpokladanom termíne. Z tohto poistenia možno uplatniť aj storno z dôvodu nariadenej karantény na území Slovenska, alebo ak poistenému nebude umožnené s ohľadom na zdravotné riziká nástup do hromadného dopravného prostriedku.

Kooperativa

Klienti majú k dispozícii pripoistenie k cestovnému poisteniu Marco Polo, ktoré kryje v plnom rozsahu liečebné náklady spojené s ochorením Covid-19 rovnako ako pri ktoromkoľvek inom ochorení v krajinách, ktoré boli v čase vycestovania označené ako bezpečné.

Poistenie sa vzťahuje aj na náklady spojené s nevyhnutným lekárskym ošetrením, predpísaním liekov, zdravotných pomôcok, materiálov, hospitalizáciou, ako aj náklady na prepravu do a zo zdravotníckeho zariadenia alebo prepravy do vlasti. Ak je klientovi nariadená karanténa, pripoistenie kryje aj náklady na ubytovanie poisteného, rovnako tak náklady na dopravu, ak z dôvodu ochorenia Covid-19 alebo v prípadne nariadenej karantény musel zotrvať v zahraničí dlhšie ako pôvodne plánoval.

V prípade, ak má klient pripoistenie Covid-19 a vycestuje do krajiny, ktorá nie je označená ako bezpečná, sú mu kryté náklady v súvislosti s ochorením Covid-19 iba v stanovených krajinách. Ich zoznam je na tejto stránke.

Limit plnenia pre liečebné náklady súvisiace s Covid-19 je 30 000 eur. V krajinách, ktoré nie sú označené ako bezpečné a zároveň nie sú uvedené v zozname, nie sú náklady spojené s ochorením Covid-19 kryté.

Uniqa

Poisťovňa od 1. júna rozšírila krytie krátkodobého cestovného poistenia aj o náklady súvisiace s liečbou Covid-u pre všetky krajiny – teda nielen bezpečné ale aj rizikové. Ak si klienti v súčasnosti uzatvoria krátkodobé cestovné poistenie, majú už kryté liečebné náklady na ambulantné ošetrenie, lieky a prípadnú hospitalizáciu alebo repatriáciu súvisiacu s nákazou Covid-19.

Klienti majú v krátkodobom poistení kryté aj náklady na ubytovanie v prípade umiestnenia do karantény v zahraničí po potvrdenom pozitívnom teste na Covid-19, a to do limitu 1 500 eur.

V prípade ročného cestovného poistenia sa krytie nákladov na liečbu Covid-19 stále riadi cestovateľským semaforom. Znamená to, že ak vycestujete do tzv. zelenej krajiny, cestovné poistenie je platné v plnom rozsahu, vrátane prípadnej nákazy koronavírusom. Ak má niekto uzatvorené ročné cestovné poistenie a vycestuje do krajiny označenej červenou alebo čiernou farbou, bude mať z poistenia vylúčené krytie poistných udalostí súvisiacich s koronavírusom.

Ak klient s ročným poistením vycestuje do zelenej krajiny a tá sa počas pobytu zmení na červenú alebo čiernu. poistená ochrana sa na neho vzťahuje v plnom rozsahu. V tejto situácii poisťovňa kryje poistenie liečebných nákladov spojené aj s ochorením Covid-19 a to prípadnú hospitalizáciu, ošetrenie, lieky či repatriáciu späť do SR. Pokiaľ pritom klient uviazne v miestnej karanténe, predlžuje sa mu platnosť cestovného poistenia počas doby karantény v plnom rozsahu a bezplatne.

Ochorenie na Covid-19 nie je vylúčené z poistenia storna. Poistený si tak môže uplatniť náhradu storno poplatkov aj v prípade nákazy koronavírusom a následnej hospitalizácii, domácej liečby alebo povinnej karantény – a to v prípade ak bol pred vycestovaním do zahraničia pozitívne testovaný PCR testom nie starším ako 72 hodín.

Allianz – Slovenská poisťovňa

Všetkým poisteným osobám z poistných zmlúv cestovného poistenia a základných asistenčných služieb, ktoré obsahujú poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poskytuje nad rámec ustanovení poistných podmienok aj poistenie liečebných nákladov v súvislosti s ochorením Covid-19 do limitov dohodnutých v poistnej zmluve.

Poisťovňa preplatí aj náklady súvisiace s karanténou, pokiaľ sa poistený v zahraničí dostal do kontaktu s pozitívne testovanou osobou na Covid-19 a bola mu nariadená karanténa a ak sa v dôsledku tejto nariadenej karantény nebude môcť vrátiť do SR v plánovanej dobe a plánovaným dopravným prostriedkom.

V prípade karantény Allianz uhradí za poisteného: náklady na náhradné ubytovanie, a to po dobu nevyhnutnú pre pobyt v karanténe do limitu 600 eur, zvýšené náklady za oneskorený návrat z pobytu v zahraničí do SR po uplynutí karantény, pokiaľ poistený nemôže použiť pôvodne plánovaný dopravný prostriedok (alebo nemôže ďalej pokračovať v plánovanej ceste) do limitu 600 eur. Limit plnenia pre náklady súvisiace s karanténou platí pre jednu osobu na jednu a všetky poistné udalosti za celú dobu poistenia.

ČSOB Poisťovňa

Cestovné poistenie je platné v plnom rozsahu, pokiaľ ide o krajiny, ktoré sú z epidemiologického hľadiska považované za menej rizikové v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 (zelené v rámci semaforu). V takomto prípade kryje aj liečebné náklady v súvislosti s ochorením Covid-19. V krajinách, ktoré nie sú označené MZV SR ako bezpečné v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19, sa poistná ochrana v cestovnom poistení nevzťahuje na škodové udalosti v súvislosti s týmto ochorením. Škodové udalosti, ktoré sa netýkajú ochorenia Covid-19, sú štandardne cestovným poistením kryté.

Náklady spojené s karanténou cestovné poistenie v tomto prípade nekryje, ale poisťovňa predĺži dobu trvania poistnej ochrany o nevyhnutný čas trvania úradne nariadenej karantény poisteného v mieste konania cesty, ak poistený vycestuje do zahraničia v súlade s odporúčaniami a opatreniami MZV SR a v dôsledku úradných opatrení v príslušnej krajine sa neočakávane ocitne v nútenej karanténe a z toho dôvodu sa nemôže vrátiť domov v plánovanom termíne. Poistenie liečebných nákladov sa klientovi bezplatne predĺži na dobu trvania úradne nariadenej karantény. Náklady vzniknuté v súvislosti s karanténou (napr. ubytovanie, stravovanie) však nie sú poistením kryté.