Článok bol doplnený o stanovisko poisťovne Uniqa

Poisťovňa Uniqa musí zaplatiť pokutu vo výške 200-tisíc eur. Národná banka Slovenska (NBS) ju potrestala za použitie nekalej obchodnej praktiky či za používanie neprijateľnej zmluvnej podmienky. Ide o najvyššiu pokutu v histórii poisťovníctva na Slovensku. Poisťovni nepomohol ani rozklad.

Národná banka konala na základe podnetu spotrebiteľky. Tá si v júni 2018 zobrala spotrebný úver vo výške 25-tisíc eur. K úveru mala ako súčasť balíka poistenie pre prípad smrti a úplnej invalidity od poisťovne Uniqa. Poistená následne ochorela na leukémiu a musela ihneď podstúpiť terapiu, inak jej hrozila smrť. V apríli 2019 podstúpila transplantáciu kostnej drene, po ktorej síce vyzdravela ale mala určité doživotné postihy pre ktoré jej bola priznaná plná invalidita.

Vo februári 2020 poistená podala do poisťovne oznámenie o škodovej udalosti, súčasťou ktorého bola podrobná správa onkohematológa. Poisťovňa si následne vyžiadala od poistenej lekárske správy z posudkovej komisie Sociálnej poisťovne a výpis zo zdravotnej karty. Klientka jej ich doručila približne o mesiac.

Následne si poisťovňa vypýtala ďalšiu zdravotnú dokumentáciu. Poistená totiž v rokoch 2006 až 2008 bola onkologicky liečená na Hodgkinov lymfóm. Liečba bola ukončená s plnou remisiou v roku 2008, pričom v roku 2016 bola vyradená z onkologickej evidencie. Klientka sa odvolávala na to, že poisťovňa má brať podľa poistných podmienok do úvahy len choroby, ktorými trpela v posledných 12 mesiacoch pred začiatkom poistenia.

Ďalšie a ďalšie dokumenty

Aj keď žiadosť o ďalšiu dokumentáciu podľa poistenej bolo v rozpore so všeobecnými poistnými podmienkami, požiadala svoju ambulantnú onkohematologičku aby zadala požiadavku na zber chorobopisných šanónov z archívu, ktorý je umiestnený mimo nemocnice Klenová, keďže išlo o dokumenty spred vyše 10 rokov. V júni 2020 tieto dokumenty následne zaniesla do poisťovne.

V júli ju poisťovňa listom požiadala o ďalšiu zdravotnú dokumentáciu. Podľa podania vtedy klientka stratila silu komunikovať s poisťovňou. Mala zdravotné komplikácie, pre ktoré túto záležitosť odložila, ale nechcela sa vzdať svojich nárokov. Svoj postoj k riešeniu poistnej udalosti vo svojom podaní opísala takto: „Sami snáď uznáte, že táto komunikácia je čistý ping-pong zo strany poisťovne cielene zameraná na to, že jedného dňa ma to už omrzí a nebudem sa dožadovať poistného plnenia a jednoducho to vzdám. Ja však žiadam iba to, na čo mám ako spotrebiteľ nárok a za čo som hlavne platila a aj teraz platím poistné.“

Poisťovňa pre NBS uviedla, že ďalšie dokumenty od poistenej pýtala preto, lebo lekárske správy, ktoré predložila, boli nedostatočné. Keďže požadované dokumenty už klienta nepriniesla, poisťovňa uzatvorila poistnú udalosť bez nároku na poistné plnenie.

Pri svojej komunikácii s NBS poisťovňa poukázala na ustanovenie vo svojim všeobecných poistných podmienkach, podľa ktorého „v prípade pochybností o vzniku poistnej udalosti je povinnosťou poisteného a poistníka preukázať, že k poistnej udalosti došlo v deklarovanom rozsahu.“ Túto podmienku centrálna banka označila za neprijateľnú.

Poisťovňa po stretnutí s NBS peniaze klientke poslala

NBS následne v októbri 2021 začala NBS sankčné konanie voči poisťovni Uniqa. Nasledujúci mesiac sa uskutočnilo online stretnutie zástupcov poisťovne a NBS, kde poisťovňa uviedla, že došlo k prehodnoteniu postupu pri likvidácii poistnej udalosti. Poisťovňa sľúbila, že sťažovateľke poskytne poistné plnenie. To jej aj vyplatila, klienta peniaze dostala 20 mesiacov od oznámenia poistnej udalosti. Poisťovňa sa podľa rozhodnutia zároveň zaviazala, že „dôjde k systémovému prehodnoteniu postupov pri likvidácii poistných udalostí ako aj novému nastaveniu procesov v rámci likvidácie poistných udalostí.“

Centrálna banka po skúmaní rozšírila dôvody začatého konania voči poisťovni, pretože z predložených dokladov počas konania zistila, že poisťovňa listom z júna 2021 a septembra 2021 adresovaným poistenej zotrvávala na požadovaní dokladov, ktoré „nie je možné rozumne považovať za relevantné pri určení nároku na poistné plnenie.“

NBS v prvostupňovom rozhodnutí označila vety v poistných podmienkach, ktoré prenášajú dôkazné bremeno na spotrebiteľa za nekalú obchodnú podmienku. NBS sa odvoláva na to, že za nekalú obchodnú praktiku sa považuje aj „žiadanie od spotrebiteľa, ktorý si chce uplatniť nárok z poistnej zmluvy, aby predložil dokumenty, ktoré nie je možné rozumne považovať za relevantné pri určení platnosti nároku, alebo systematicky neodpovedať na naliehavú korešpondenciu s cieľom odradiť spotrebiteľa od výkonu jeho zmluvných práv.“

NBS poukázala na to, že poisťovňa žiadala dokumenty staršie ako desať rokov, hoci podľa jej vlastných pravidiel mala brať do úvahy len choroby, ktorými trpela alebo ktoré boli u nej vyšetrované či konzultované v posledných 12 mesiacoch pred uzatvorením zmluvy. A aj to len v prípade, ak k poistnej udalosti príde do 24 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Keďže samotná poisťovňa si stanovila 12-mesačné obmedzenie, mala by podľa NBS skúmať len toto časové obdobie.

Vysoko závažné porušenie predpisov

Centrálnej banke sa nepáčilo ani to, že poisťovňa uzatvorila poistnú udalosť bez plnenia a nevysvetlila, „na základe akého dôvodu došlo k uzatvoreniu poistnej udalosti bez poistného plnenia, resp. ktoré konkrétne doklady chýbajú k vyšetreniu poistnej udalosti a najmä z akého dôvodu sú pre vyšetrenie poistnej udalosti vôbec podstatné.“

Národná banka udelila pokutu, pretože konanie poisťovne vyhodnotila „ako vysoko závažné porušenie predpisov na ochranu finančného spotrebiteľa.“ Za vysoko závažné NBS označila dva skutky a pri jednom skutku označila konanie poisťovne za stredne závažné.

NBS hovorí, že poisťovňa použila nekalú praktiku. „Dokonca v danom prípade išlo o zvlášť závažnú nekalú obchodnú praktiku s ohľadom na okolnosti za akých bola použitá, a to konkrétne, že poistiteľ a účastník konania vyžadovali doklady v rozpore s VPP PSU (všeobecné poistné podmienky pre spotrebné úvery) od osoby – spotrebiteľky vo vážnom zdravotnom stave, v procese chemoterapie, t. j. v prípadoch, kde je možné predpokladať, že dotknutá osoba nebude venovať úsilie komunikácii s poisťovňou alebo „zháňaniu“ dokladov.“ Tieto doklady navyše poisťovňa podľa centrálnej banky žiadala bez toho, aby niektoré z nich mali preukazovať skutočnosti, ktoré je pri posudzovaní poistnej udalosti potrebné preukázať.

Hoci Uniqa podala rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu, Banková rada NBS ho zamietla. Zmenila len niektoré vety v pôvodnom rozhodnutí. Uniqa tak bola povinná zaplatiť pokutu do 30 dní odo dňa právoplatnosti. Poisťovňa potvrdila, že pokutu už uradila. Hoci rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 20. júla, NBS ho zverejnila až v súčasnosti.

Poisťovni sa nepáčilo, že má platiť viac ako Novis

Poisťovňa neuspela ani so žiadosťou o prehodnotenie výšky pokuty, ktorú považovala na neprimerane vysokú a nedostatočne odôvodnenú. Uniqa argumentovala tým, že ide o najvyššiu pokutu, ktorú kedy NBS udelila poisťovni. Doteraz bola rekordérom poisťovňa Novis, ktorú musela zaplatiť 175-tisíc eur. Uniqa tvrdila, že v prípade Novisu boli nedostatky „početnejšie, omnoho závažnejšieho charakteru, vykazujúce znaky až osobitne závažného zneužívania silnejšieho postavenia na úkor ochrany práv spotrebiteľov, preto účastník konania považuje uloženú pokutu za nespravodlivú a zjavne neprimeranú.“

Banková rada porovnanie s Novisom odmietla. Sankcie sa podľa nej musia udeľovať individuálne so zreteľom na konkrény subjekt. „Výšku uložených peňažných sankcií je potrebné hodnotiť aj v kontexte požiadavky na individualizáciu trestu s prihliadnutím na konkrétny dohliadaný subjekt vrátane jeho majetkových pomerov.“ NBS pripomenula, že Uniqa dosiahla viac ako 5-násobne vyšší zisk ako Novis. „Pokutu v uloženej výške považuje Banková rada NBS za primeranú, keďže v prípade účastníka konania bolo potrebné z dôvodu zisteného opakovaného porušenia povinností posilniť represívnu funkciu peňažnej sankcie za účelom dosiahnutia cieľa dohľadu nad finančným trhom,“ píše sa v druhostupňovom rozhodnutí.

Poisťovňa Uniqa tvrdí, že počas celého sankčného konania o obsahu identifikovaných nálezov s NBS diskutovala a poskytla maximálnu možnú súčinnosť. „V niektorých častiach rozhodnutia sme s NBS súhlasili a poistné plnenie sme spotrebiteľke poskytli a súvisiaci proces bezodkladne upravili,“ uviedla poisťovňa vo svojom stanovisku.

Poisťovňa sa však nestotožnila s prvostupňovým rozhodnutím ako s celkom, ani „s neprimeranou výškou pokuty“ a preto využila možnosť opravného prostriedku. Okrem výšky pokuty namietala aj rozhodnutiu vo veci o používaní neprijateľnej zmluvnej podmienky.

Uniqa sa neplánuje súdiť

„Uniqa má za to, že rozhodnutie v tejto časti a výška pokuty nebola zo strany NBS dostatočne odôvodnená, a trváme na tom, že máme svoje štandardné procesy nastavené s cieľom zabezpečiť spokojnosť spotrebiteľov a chrániť ich záujmy. V prípade pochybností uplatňujeme výklad, ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší. V rámci nášho pôsobenia na finančnom trhu sa snažíme chrániť záujmy našich klientov nielen preto, že nás k tomu zaväzuje legislatíva, ale aj etické zásady a hodnoty, ktoré naša spoločnosť vyznáva,“ uviedla poisťovňa.

Poisťovňa sa na základe právnej analýzy, zvážení všetkých právnych možností, dopadov a prípadného výsledku správnej žaloby, rozhodla, že ďalšie právne kroky v danej veci už nepodnikne. „Máme za to, že pokiaľ závery prvostupňového rozhodnutia Banková rada NBS vo svojom druhostupňovom rozhodnutí vo veľkej časti potvrdila, môžeme dôvodne očakávať, že ak by bolo súdom rozhodnutie zrušené a vrátené späť NBS, tá by pristupovala a vykladala ustanovenie podobne ako v tomto konaní,“ napísala poisťovňa vo svojom stanovisku.

Naposledy dostala Uniqa pokutu v roku 2021. Vtedy musela zaplatiť 25-tisíc eur za to, že podľa NBS klientom neoprávnene vypovedala zmluvy. Centrálna banka v tom čase potrestala viaceré poisťovne, ktoré po zavedení dane z poistenia zrušili niektorým klientom zmluvy, pretože novú daň nemohli preniesť bez ich súhlasu do ceny poistky.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: