Uzatvoriť poistenie cez internet je dnes už bežná vec. Už niekoľko rokov takto možno uzatvoriť povinné zmluvné poistenie či cestovné poistenie. Poisťovne postupne pridávajú ďalšie a ďalšie produkty, pre ktoré netreba chodiť do pobočky.

Na rozdiel od minulosti nie je potrebné podpisovať žiadne zmluvy a zasielať ich do poisťovne. Tie zmluvu akceptujú na základe zaplatenia poistenia.

Kým uzatvoriť zmluvu je možné len pár klikmi na internete, komplikovanejšie je to v prípade ak chceme cez internet poslať výpoveď poistenia. Poisťovne donedávna akceptovali len vlastnoručne podpísanú výpoveď, ktorú im klient priniesol do pobočky alebo zaslal poštou. Ale aj to sa už mení.

Výpoveď poistenia cez internet s obmedzeniami

Vo väčšine poisťovní je možné zmluvu výpoveď poistenia poslať aj cez internet. Aj tu platia viaceré obmedzenia. Niektoré poisťovne akceptujú elektronickú výpoveď len v prípade, ak ju klient pošle z emailovej adresy ktorú uviedol pri podpise zmluvy. Iné zase preferujú, aby klient poslal výpoveď poistenia prostredníctvom klientskej zóny cez internetovú stránku.

V dôsledku koronakrízy niektoré poisťovne už uvoľnili pravidlá aj na rušenie zmlúv. Klientovi tak stačí podpísať výpoveď, naskenovať ju a zaslať emailom do poisťovne. V takomto prípade je dobré vždy si overiť, či poisťovňa takúto výpoveď dostala aj akceptovala. 

Kto chce podať výpoveď poistenia cez internet, musí dodržať zákonom stanovené lehoty. “Poistnú zmluvu je podľa zákona možné vypovedať šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Ide o hmotnoprávnu lehotu, čo znamená, že výpoveď musí byť v tomto termíne doručená do poisťovne,” vysvetľuje hovorkyňa poisťovne Generali Katarína Kukurová. Kto prešvihne tento termín, mal by v terajšej poisťovni zostať celý nasledujúci rok

Ako vypovedať zmluvu na diaľku

Allianz – Slovenská poisťovňa

Klient môže poslať výpoveď poistenia aj elektronickou formou, ak má uzavretú dohodu o elektronickej komunikácii, prostredníctvom ktorej je možné jeho riadne overenie. Klientovi stačí poslať v určenej lehote (štandardne 6 týždňov pred výročím poistnej zmluvy) výpoveď z dohodnutej mailovej adresy buď priamo v texte mailu alebo prostredníctvom priloženého naskenovaného dokumentu.

Kooperativa

Klient dokáže všetky zmluvy zrušiť aj bez návštevy pobočky. Na tejto stránke https://www.koop.sk/vybavit-online sú preddefinované žiadosti o zrušenie, výpoveď, ale aj zmeny. Klient si stiahne tlačivo, vytlačí, vyplní požadované údaje, podpíše, naskenuje a sken pripojí ako prílohu do formuláru. Pri výpovedi je nevyhnutné dodržať zákonom stanovený termín – najmenej 6-týždňovú výpovednú lehotu. Ak je dôvodom zrušenia zmluvy zánik rizika (napr. predaj, prepis a podobné), je potrebné pripojiť aj príslušný doklad, ktorý preukazuje zánik (odhlásenie vozidla, výpis z katastra a podobne).

Generali

Klient môže vypovedať poistnú zmluvu buď klasicky poštou, e-mailom alebo online prostredníctvom klientskej zóny. Registrácia v klientskej zóne zaberie klientovi maximálne dve minúty. Následne vie klient len pár klikmi požiadať o zrušenie poistnej zmluvy priamo systéme, ktorý túto požiadavku následne spracuje. 

Tento rok Generali z dôvodu koronakrízy pristúpila aj k akceptácii výpovedí zaslaných klientom formou e-mailu. Ak sa klient rozhodne zrušiť poistnú zmluvu týmto spôsobom, je potrebné, aby v tele e-mailu uviedol meno a priezvisko poistníka, adresu jeho bydliska a jednoznačné vyjadrenie vôle k zániku poistnej zmluvy. Rovnako poisťovňa akceptuje aj e-mailovú žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy, ku ktorej klient pripojí ako prílohu sken podpísanej žiadosti o zrušenie.

ČSOB Poisťovňa

Klient môže vypovedať poistnú zmluvu aj emailovou formou, zaslaním všetkých potrebných dokladov a údajov. Môže tak urobiť pri životnom poistení, pri PZP, havarijnom poistení aj poistení domácnosti. Výpoveď, resp. podpísanú žiadosť o zrušenie je potrebné doručiť v písomnej forme, spolu s fotokópiou dokladu totožnosti. Scan alebo fotografiu podpísanej výpovede a dokladu totožnosti je možné poslať aj elektronicky na e-mailovú adresu infolinka@csob.sk.

Union

Výpoveď za neživotné poistenia vrátane PZP je možné zaslať písomne poštou, alebo ju osobne priniesť na podateľňu, alebo elektronicky z mailovej adresy uvedenej pri dojednávaní poistnej zmluvy.

Onlia

Výpoveď je možné podať prostredníctvom klientskej zóny. Poisťovňa nevyžaduje, aby klient zmluvu vypovedal šesť týždňov pred výročným dňom, ale zmluvu je možné vypovedať kedykoľvek.