Ako voliť zo zahraničia v prezidentských voľbách? Slovenská legislatíva túto možnosť nepozná. Ľudia so slovenským občianstvom budú musieť v čase volieb pricestovať na územie Slovenska. Nemusia pritom voliť priamo v mieste svojho trvalého bydliska, ale v ktorejkoľvek volebnej miestnosti.


O tom, ako voliť zo zahraničia, ale zákon hovorí pri parlamentných voľbách a referende. V tomto prípade môže prebiehať voľba poštou. Týmto spôsobom môžu voliť ľudia, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku, alebo majú, ale v čase volieb sa zdržiavajú mimo jeho územia. Svoju voľbu musia poslať v predstihu.

Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční v sobotu 23. marca 2024. Ak nikto z kandidátov v prvom kole nezíska viac ako polovicu hlasov, druhé kolo volieb prebehne 6. apríla 2024.

ako voliť zo zahraničia prezidenta
Ako voliť zo zahraničia? V prezidentských voľbách to je komplikovanejšie (Foto Finsider: Peter Csernák)

Ako voliť zo zahraničia na Slovensku:


Ľudia, ktorí žijú mimo Slovenska, môžu voliť tak, že požiadajú o volebný preukaz. Potom stačí prísť do volebnej miestnosti, ktorá je napríklad aj v tesnej blízkosti hraníc. Zahraničný volič tak nemusí cestovať až do miesta, kde má trvalý pobyt a voliť v jeho volebnej miestnosti.

Ako získať voličský preukaz osobne – Najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb, čiže najneskôr 22. marca 2024 a pre druhé kolo volieb najneskôr 5. apríla 2024)v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

Ako získať voličský preukaz listom – Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, čiže najneskôr 4. marca 2024 a pre druhé kolo volieb najneskôr 14. marca 2024.

Ako získať voličský preukaz elektronicky – žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, čiže najneskôr 4. 3. 2024 a pre druhé kolo volieb najneskôr 14. marca 2024. Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle e-mailovú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Ako voliť zo zahraničia
Ako voliť zo zahraničia v prezidentských voľbách? (Ilustračné foto: Freepik/ako voliť zo zahraničia)

Prostredníctvom splnomocnenej osoby – Možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb, čiže najneskôr 22. maca 2024 a pre druhé kolo volieb najneskôr 5. apríla 2024.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu, ktorú uviedol v žiadosti najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou do vlastných rúk. Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom. Okrsková volebná komisia mu potom voličský preukaz odoberie, keď skontroluje jeho totožnosť.

Kto kandiduje v prezidentských voľbách:

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov. Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin či pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. Kandidáti na prezidenta musia okrem toho na kandidatúru získať 15-tisíc podpisov, alebo 15 podpisov parlamentných poslancov.

  • Krisztián Forró – v prezidentských voľbách 2024 je kandidátomm strany Aliancia.
  • Ivan Korčok – v prezidentských voľbách 2024 je nezávislým kandidátom.
  • Andrej Danko – v prezidentských voľbách 2024 je kandidátom Slovenskej národnej strany.
  • Peter Pellegrini – v prezidentských voľbách 2024 je kandidátom strany Hlas – sociálna demokracia.
  • Patrik Dubovský – v prezidentských voľbách 2024 je nezávislým kandidátom.
  • Marian Kotleba – v prezidentských voľbách 2024 je kandidátom strany ĽSNS.
  • Ján Kubiš – v prezidentských voľbách 2024 je nezávislým kandidátom.
  • Milan Náhlik – v prezidentských voľbách 2024 je nezávislým kandidátom.
  • Štefan Harabin – v prezidentských voľbách 2024 je nezávislým kandidátom.
  • Igor Matovič – v prezidentských voľbách 2024 je kandidátom za Hnutie Slovensko.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: