O tom, ako voliť v prezidentských voľbách rozhoduje zákon. Na Slovensku sa opäť uskutočnia prezidentské voľby. Nová hlavu štátu sa bude voliť najprv v prvom kole, ktoré je určené na sobotu 23. marca 2024. V rámci samostatnej Slovenskej republiky pôjde v poradí o šieste voľby prezidenta formou priamej voľby občanmi. Predtým hlavu štátu vyberal parlament.


Víťazom volieb je kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov oprávnených voličov. Vtedy sa stáva aj prezidentom krajiny. Ak nikto z kandidátov v prvom kole nezíska viac ako polovicu hlasov, prebehne druhé kolo volieb, do ktorého postúpia prví dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov z prvého kola volieb. Portál Finsider pripravil prehľad o tom, ako voliť v prezidentských voľbách.

Kto môže voliť:

Právo voliť prezidenta má každý občan Slovenskej republiky. Ak bude voliť v mieste trvalého bydliska, stačí prísť do volebnej. miestnosti a preukázať sa občianskym preukazom. Keď volič nemá trvalý pobyt na Slovensku, potrebuje cestovný pas a čestné vyhlásenie o pobyte v cudzine.

Čo volič dostane:


Okrsková volebná komisia hlasovací preukaz pripája k zoznamu voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku. Voliča, ktorý sa v deň konania volieb dostavil do príslušnej volebnej miestnosti a nie je zapísaný v zozname voličov, dopisuje okrsková volebná komisia.

Čo je hlasovací lístok:

Volič dostane hlasovací lístok, ktorý je spoločný pre všetkých kandidátov, ktorých návrhy na kandidáta boli prijaté. Na hlasovacom lístku bude deň konania volieb, kandidáti v abecednom poradí s uvedením poradového čísla, mena, priezviska, titulu, veku, zamestnania kandidáta podľa návrhu na kandidáta a obce jeho trvalého pobytu. Kandidáti sa na hlasovacom lístku uvádzajú v abecednom poradí podľa priezviska.

Ako voliť v prezidentských voľbách:

Volič v miestnosti odchádza na miesto určené pre voľbu. Na hlasovacom lístku zakrúžkuje jedného kandidáta, ktorého volí. Následne vloží hlasovací lístok do obálky a zalepí ju. Obálku už len vloží do volebnej urny, ktorá je na to v miestnosti určená. Kto pre zdravotné problémy nemôže voliť sám, oznámi to komisii, ktorá mu môže schváliť doprovod inej osoby.

Kedy je hlas neplatný:

Hlasovací lístok je neplatný, ak nie je upravený ustanoveným spôsobom. Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov, sú všetky tieto hlasovacie lístky neplatné. Neplatné sú aj hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive.

Ako voliť v prezidentských voľbách
Portál Finsider pripravil prehľad o tom, ako voliť v prezidentských voľbách (Ilustračné foto: Pixabay/ako voliť v prezidentských voľbách)

Ako voliť v prezidentských voľbách mimo bydliska:

Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Kto poskytuje hlasovací preukaz:

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb.

Ako požiadať o hlasovací preukaz:

Listom:

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi. Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb.

Elektronicky:

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb. Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadostí na úradnej tabuli obce. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi a adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. Obec zašle hlasovací preukaz voličovi najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti.

Splnomocnenie na hlasovací preukaz:

Ak volič v žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, uvedie v žiadosti jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: