Už v sobotu 30. septembra sa na Slovensku konajú predčasné parlamentné voľby. Ak niekto nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, môže požiadať o voličský preukaz. Termíny, kedy to bolo možné urobiť elektronicky alebo poštou, už vypršali. Volič tak musí o voličský preukaz požiadať len osobne.

„Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb, najneskôr 29. septembra 2023 v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne,“ informuje ministerstvo vnútra.

Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol žiadateľ pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov.

O voličský preukaz možno požiadať prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom, ale najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb. Opäť teda platí, že žiadať treba najneskôr 29. septembra tohto roka. Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko voliča, jeho rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu či korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

„Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom,“ upozorňuje ministerstvo na svojej webovej stránke.

Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu ale obec už voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

Každý, kto bude voliť s voličským preukazom, je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a súčasne s občianskym preukazom predloží aj hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov.

Ako získať voličský preukaz v roku 2023

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  • osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 29. 09. 2023) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
  • v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konani volieb (t.j. najneskôr 8. 9. 2023), 
  • elektronicky (e-mailom) vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 8. 9. 2023).
  • Obec vydáva hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t.j. od 16. 8. 2023.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: