Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC) je doklad, ktorý preukazuje existenciu zdravotného poistenia v domovskej krajine. Vďaka preukazu si môže každý občan Slovenska so zdravotným poistením nárokovať bezplatnú zdravotnú starostlivosť v štátoch Európskej únie (EÚ), vo Švajčiarsku, Lichtenštajnsku, na Islande a v Nórsku.


Na Slovensku pôsobia tri zdravotné poisťovne – Dôvera, Union a Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP). Tieto poisťovne zároveň na území Slovenska vydávajú aj Európsky preukaz zdravotného poistenia. Preukaz ale platí len v štátnych zdravotníckych zariadeniach s napojením na verejné zdravotné poistenie.

Ako a kde žiadať o európsky preukaz zdravotného poistenia?
Európsky preukaz zdravotného poistenia možno využiť len v zariadeniach, ktoré sú napojené na systém verejného zdravotného poistenia (Ilustrácia: DALL-E)

Ako získať európsky preukaz zdravotného poistenia

 • O preukaz môže občan požiadať zdravotnú poisťovňu, v ktorej je poistený a ktorá zodpovedá za jeho náklady na zdravotnú starostlivosť.
 • Preukaz môže občan získať prostredníctvom miestnej pobočky svojej zdravotnej poisťovne, keďže každý štát zodpovedá za výrobu a distribúciu preukazov na svojom území.
 • Keď niekto požiada o Európsky zdravotný preukaz, miestna pobočka zdravotnej poisťovne je povinná mu ho vydať.
 • Ak sa tak nestane a preukaz nie je okamžite k dispozícii, tak sa vydáva dočasný náhradný certifikát.
 • Ak ani jeden z týchto dokladov poisťovňa nevydá, občan sa môže proti rozhodnutiu odvolať.
 • Všetky zdravotné poisťovne na Slovensku uvádzajú, že Európsky preukaz zdravotného poistenia vydávajú bezplatne.
 • Európsky preukaz si môžu ľudia v poisťovni vybaviť elektronicky, osobne alebo telefonicky.
 • Vydanie a doručenie európskeho preukazu poistenca spravidla trvá zväčša desať až 30 pracovných dní.
 • Náhradný certifikát je plnohodnotnou náhradou európskeho preukazu a spravidla platí 90 dní.
 • Náhradný certifikát je spravidla vydávaný na počkanie na ktoromkoľvek kontaktnom mieste, alebo ho poisťovne zasielajú poštou, ak oň občan žiada na telefonicky alebo elektronicky.

Kto môže využívať európsky preukaz zdravotného poistenia

 • Aby bol občan oprávnený mať preukaz, musí byť poistený alebo krytý štátnym systémom zdravotného zabezpečenia v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo Švajčiarsku.
 • Každý rodinný príslušník, ktorý vycestuje, má mať svoj vlastný preukaz. Občania nečlenských štátov, ktorí legálne pobývajú na území Európskej únie a na ktorých sa vzťahuje štátny systém zabezpečenia daného členského štátu, majú taktiež nárok na preukaz.
 • Tieto osoby ale nemôžu využiť svoj európsky preukaz zdravotného poistenia v prípade lekárskeho ošetrenia v Dánsku, Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku a na Islande.
európsky preukaz zdravotného poistenia
Európsky preukaz zdravotného poistenia sa vydáva zadarmo (Ilustračné foto: Freepik)
 • Európsky preukaz môže byť využitý len v prípade cestovania na dovolenku, štúdium alebo služobne. Pre trvalý pobyt v zahraničí musí občan využívať zdravotné poistenie danej krajiny.
 • Každá krajina má odlišné obdobie platnosti preukazu a je nutné si preveriť obdobie platnosti, keď občan požiada miestnu pobočku zdravotnej poisťovne o vydanie preukazu.

Ako využiť európsky preukaz zdravotného poistenia v zahraničí

 • Ak niekto cestuje do krajín Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo na Island, s európskym preukazom poistenca má u lekára rovnaké práva aj povinnosti ako domáci pacienti. Európsky preukaz neakceptujú u súkromníkov.
 • Európsky preukaz garantuje nevyhnutné ošetrenie v nemocnici alebo v ambulancii, ak ide o akútny stav, napríklad pri chorobe, úraze, počas neplánovaného pôrodu, očkovania či operačného zákroku.
 • Chronickí pacienti môžu mať zabezpečenú aj pravidelnú starostlivosť, ako je dialýza či oxygenoterapia. Na plánovaný zákrok alebo o operáciu v zahraničí je potrebný súhlas zdravotnej poisťovne, ktorý musí byť udelený vopred.
 • Ak osoba trpí chronickým ochorením, je potrebné, aby si pacient pred vycestovaním dohodol jej poskytnutie so zahraničným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
 • Európsky preukaz platí aj v prípade, že sa zdravotné problémy vyskytnú pri rizikovej činnosti alebo pri výkone niektorých pracovných činností.
 • Ak verejné orgány ktorejkoľvek krajiny EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska neuznajú európsky preukaz, môže občan požiadať svoju zdravotnú poisťovňu v domovskej krajine, aby kontaktovala lekára či nemocnicu v zahraničí.
 • Niektoré zdravotné úkony ale môžu byť spoplatnené zvlášť, preto sa aj pri cestovaní do krajín, kde platí európsky preukaz, odporúča mať komerčné cestovné poistenie.


Prečítajte si ďalšie články na túto tému: