Voličovi, ktorý v rámci prezidentských volieb nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Ten potom môže voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, v listinnej podobe a elektronicky. Osobne treba požiadať ajneskôr posledný deň predo dňom konania volieb, čiže najneskôr 22. marca a pre druhé kolo volieb najneskôr 5. apríla tohto roka. Pri písomnej žiadosti to musí byť najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, čiže najneskôr 4. marca a pre druhé kolo volieb 14. marca tohto roka.

Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční v sobotu 23. marca tohto roka. Ak nikto z kandidátov v prvom kole nezíska viac ako polovicu hlasov, prebehne druhé kolo volieb, do ktorého postúpia prví dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov z prvého kola. Víťazom volieb bude ten, kto získa nadpolovičnú väčšinu hlasov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: