Na Slovensku sa v tomto roku opäť uskutočnia prezidentské voľby. Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať o voličský preukaz. Portál Finsider pripravil jednoduchý prehľad o tom, ako získať voličský preukaz v rámci prezidentských volieb v roku 2024.


Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční v sobotu 23. marca 2024. Ak nikto z kandidátov v prvom kole nezíska viac ako polovicu hlasov, prebehne druhé kolo volieb, do ktorého postúpia prví dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov z prvého kola. Víťazom volieb bude ten, kto získa nadpolovičnú väčšinu hlasov.

Kde môžem voliť:

Volič, čiže občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a ktorý má trvalý pobyt na území Slovenska, môže voliť vo volebnej miestnosti, v ktorej zozname voličov je zapísaný podľa miesta svojho trvalého pobytu. Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať o hlasovací preukaz. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Ako získať voličský preukaz
Portál Finsider pripravil jednoduchý prehľad o tom, ako získať voličský preukaz (Ilustračné foto: Freepik/ako získať voličský preukaz)

Kto vydáva voličský preukaz:


Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Ten potom môže voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti.

Ako získať voličský preukaz:

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, v listinnej podobe a elektronicky.

Ako získať voličský preukaz osobne – Najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb, čiže najneskôr 22. marca 2024 a pre druhé kolo volieb najneskôr 5. apríla 2024)v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

Ako získať voličský preukaz listom – Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, čiže najneskôr 4. marca 2024 a pre druhé kolo volieb najneskôr 14. marca 2024.

Ako získať voličský preukaz elektronicky – žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, čiže najneskôr 4. 3. 2024 a pre druhé kolo volieb najneskôr 14. marca 2024. Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle e-mailovú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Prostredníctvom splnomocnenej osoby – Možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb, čiže najneskôr 22. maca 2024 a pre druhé kolo volieb najneskôr 5. apríla 2024.

Ako  získať voličský preukaz
Ako získať voličský preukaz? Požiadať oň môžete aj listom alebo elektronicky (Ilustrácia: DALL-E)

Čo musí obsahovať žiadosť:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Kam mi pošlú voličský preukaz:

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu, ktorú uviedol v žiadosti najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou do vlastných rúk. Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom.

Ako voliť s voličským preukazom:

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom. Okrsková volebná komisia mu potom voličský preukaz odoberie, keď skontroluje jeho totožnosť.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: