Koľko stojí občiansky preukaz a za aké úkony s týmto dokladom si štát účtuje poplatok? Portál Finsider pripravil jednoduchý prehľad správnych poplatkov, ktoré si účtujú oddelenia dokladov. Ich výška závisí od toho, aký úkon potrebuje občan vybaviť.

 • Žiadosť o zmenu alebo vydanie občianskeho preukazu treba podať na ktoromkoľvek policajnom oddelení dokladov, prípadne na jednom z veľvyslanectiev v zahraničí.
 • Na oddelení musí zamestnanec úradu žiadateľa odfotiť, na doklad totožnosti sa bude aj podpisovať a tiež si musí vymyslieť bezpečnostné kódy.
 • Stratu alebo odcudzenie preukazu je nutné bezodkladne nahlásiť ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru, alebo zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky v zahraničí.

Koľko stojí občiansky preukaz od apríla 2024:

SlužbaKoľko stojí občiansky preukaz (cena)
Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov.7 €
Vydanie detského občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia.14 €
Vydanie občianskeho preukazu detí nad 15 rokov z dôvodu straty alebo odcudzenia.25 €
Vydanie detského občianskeho preukazu z dôvodu odcudzenia, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená na polícii.7 €
Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu odcudzenia, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená na polícii.0 €
Vydanie občianskeho preukazu urýchlene do dvoch pracovných dní na žiadosť žiadateľa.20 € + 7 €
Doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky.4 € + 7 €
Doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky počas krízovej situácie.0 €
Zdroj: MV SR (koľko stojí občiansky preukaz)

Od základného poplatku (7 €) sú oslobodení ľudia:

 • ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov a ktorí majú trvalý pobyt na území SR,
 • ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu uplynutia jeho platnosti,
 • ktorým sa vydáva občiansky preukaz po zmene nezavinenej občanom alebo ak bola v občianskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom občianskeho preukazu alebo chyba zapríčinená  útvarom Policajného zboru príslušným na vydávanie občianskych preukazov alebo zastupiteľským úradom SR,
 • ktorým sa vydáva občiansky preukaz za platný občiansky preukaz bez elektronického čipu,
 • ktorým sa vydáva občiansky preukaz po obmedzení spôsobilosti na právne úkony, po zmene obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo po navrátení spôsobilosti na právne úkony,
 • ktorým sa vydáva občiansky preukaz za platný občiansky preukaz s elektronickým čipom, ak na elektronický čip nemožno zapísať údaje z dôvodu, že elektronický čip bez zavinenia občana nespĺňa podmienky na ich zápis podľa osobitných predpisov,
 • starší ako 15 rokov, ak existuje dôvod na oslobodenie od toho poplatku a zároveň sa do občianskeho preukazu uvedú nové údaje alebo sa zmenia alebo zrušia v ňom uvedené údaje,
 • občania starší ako 60 rokov; občania, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a občania, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, takýto občania sú oslobodení aj od poplatku (16,50 eur) za stratu alebo odcudzenie,
 • ktorým sa vydáva občiansky preukaz po zmene priezviska po uzavretí manželstva, takíto občania sú oslobodení aj od poplatku (16,50 Eur) za stratu alebo odcudzenie,
 • ktorí majú nárok na oslobodenie od tohto poplatku a zároveň si dávajú zapisovať nové údaje alebo menia údaje uvedené v občianskom preukaze.
koľko stojí občiansky preukaz
Koľko stojí občiansky preukaz a za aké úkony s týmto dokladom si štát účtuje poplatok? (zdroj: Polícia Slovenskej republiky/Facebook)

Stratený, ukradnutý alebo prvý (koľko stojí občiansky preukaz):

 • Ak niekto stratil alebo mu ukradli občiansky preukaz, musí to bezodkladne nahlásiť ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru, alebo zastupiteľskému úradu SR v zahraničí, ak sa nachádza mimo územia Slovenska. Momentom ohlásenia straty alebo krádeže sa stáva občiansky preukaz neplatný, čo znamená, že ho nie je možné ďalej používať. Nepoužiteľný bude aj v prípade, že sa neskôr nájde.
 • Stratené alebo ukradnuté doklady je možné nahlásiť aj elektronicky. Nahlásenie straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu s čipom umožňuje neprihlásenému používateľovi nahlásiť stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu s čipom bez nutnosti navštíviť pracovisko dokladov. Služba je dostupná prostredníctvom portálu verejnej správy alebo na portáli ministerstva vnútra. Na elektronické nahlásenie musí používateľ poznať svoj diskrétny údaj.
 • Pri nahlasovaní straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu s čipom, na ktorom sú nahraté certifikáty, je nutné požiadať aj o ich zrušenie. Pri žiadosti je odporúčané priniesť si so sebou kópiu zmluvy o vydaní a prevzatí certifikátov na občianskom preukaze s čipom. Na okresnom riaditeľstve budú na základe žiadosti zrušené všetky certifikáty a občiansky bude zablokovaný pre ďalšie vydávanie certifikátov.
 • Ako náhrada strateného alebo odcudzeného občianskeho preukazu bude vydané potvrdenie, ktoré dočasne slúži ako náhrada dokladu a zároveň sa predkladá na vyhotovenie nového občianskeho preukazu. Keď niekto nájde svoj stratený alebo odcudzený preukaz a už mu bol vydaný nový, ten starý musí odovzdať okresnému riaditeľstvu alebo zastupiteľskému úradu. To isté musí urobiť každý, kto nájde cudzí občiansky preukaz.
 • Koľko stojí občiansky preukaz? Za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz sa platíte v oboch prípadoch správny poplatok na úrovni 16,50 eura. Pri opakovanej strate alebo odcudzení dokladov v priebehu dvoch za sebou nasledujúcich rokov sa správny poplatok zvyšuje na 33 eur.
 • Prvý občiansky preukaz si môžu vybaviť len deti, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku a zároveň majú trvalý pobyt na Slovensku. Žiadať o prvý občiansky preukaz môžu deti podať najskôr 30 dní pred dovŕšením 15 rokov veku.
 • Pri žiadosti o prvý občiansky preukaz sa predkladá rodný list alebo iný doklad, kde je uvedené rodné číslo (originálny doklad, osvedčený odpis alebo osvedčená kópia).
 • Pri žiadosti o prvý občiansky preukaz sa predkladajú aj potvrdenie o pobyte, doklad potvrdzujúci štátne občianstvo, rozhodnutie súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony a podobne.
 • Pri prvom vybavovaní občianskeho preukazu je najdôležitejší najmä rodný list. Keď si niekto ide vybavovať občiansky preukaz napríklad pre zmenu údajov, musí na oddelenie dokladov doniesť aj skôr vydaný preukaz.
 • Prvý občiansky preukaz si môže prevziať priamo žiadateľ. Ak ale ešte nemá 15 rokov alebo má obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, musí to za neho urobiť rodič, poručník, opatrovník a podobne.
 • Koľko stojí občiansky preukaz? Za vydanie prvého občianskeho preukazu sa neúčtuje žiaden poplatok.