Stratené alebo ukradnuté doklady sú nepríjemná záležitosť. Okrem toho, že človeka potom čaká množstvo administratívnych povinností, musí počítať aj s výdavkami na vydanie nových preukazov. Navyše, pokiaľ došlo ku krádeži alebo k strate dokladov, je dôležité to bezodkladne nahlásiť na polícii. V opačnom prípade hrozí, že môžu byť zneužité. Portál Finsider radí, ako postupovať, ak niekto stratil osobné preukazy alebo mu boli ukradnuté doklady. Ide hlavne o občiansky preukaz a cestovný pas.

Stratené alebo ukradnuté doklady:

 • Občiansky preukaz – stratu alebo odcudzenie je nutné bezodkladne nahlásiť ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru, alebo zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky v zahraničí.
 • Cestovný pas – stratu alebo odcudzenie je nutné bezodkladne nahlásiť orgánu, ktorý ho vydal, alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru.
 • Vodičský preukaz – stratu alebo odcudzenie vodičského preukazu je nutné nahlásiť okresnému dopravnému inšpektorátu Policajného zboru do siedmich dní. 
 • Osvedčenie o evidencii vozidla – stratu alebo krádež osvedčenia o evidencii a technického osvedčenia vozidla je nutné hlásiť na ktoromkoľvek pracovisku vedenia evidencie vozidiel v Slovenskej republike.
 • Ostatné doklady, karty, preukazy – ich stratu alebo odcudzenie je potrebné hlásiť inštitúciám, ktoré ich vystavili. Ohlásenie týchto strát je nutné vykonať čo najskôr, pretože môže dôjsť k ich zneužitiu. 

Občiansky preukaz (stratené alebo ukradnuté doklady)

 • Ak niekto stratil alebo mu ukradli občiansky preukaz, musí to bezodkladne nahlásiť ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru, alebo zastupiteľskému úradu SR v zahraničí, ak sa nachádza mimo územia Slovenska. Momentom ohlásenia straty alebo krádeže sa stáva občiansky preukaz neplatný, čo znamená, že ho nie je možné ďalej používať. Nepoužiteľný bude aj v prípade, že sa neskôr nájde.
 • Stratené alebo ukradnuté doklady je možné nahlásiť aj elektronicky. Nahlásenie straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu s čipom umožňuje neprihlásenému používateľovi nahlásiť stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu s čipom bez nutnosti navštíviť pracovisko dokladov. Služba je dostupná prostredníctvom portálu verejnej správy alebo na portáli ministerstva vnútra. Na elektronické nahlásenie musí používateľ poznať svoj diskrétny údaj.
 • Pri nahlasovaní straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu s čipom, na ktorom sú nahraté certifikáty, je nutné požiadať aj o ich zrušenie. Pri žiadosti je odporúčané priniesť si so sebou kópiu zmluvy o vydaní a prevzatí certifikátov na občianskom preukaze s čipom. Na okresnom riaditeľstve budú na základe žiadosti zrušené všetky certifikáty a občiansky bude zablokovaný pre ďalšie vydávanie certifikátov.
 • Ako náhrada strateného alebo odcudzeného občianskeho preukazu bude vydané potvrdenie, ktoré dočasne slúži ako náhrada dokladu a zároveň sa predkladá na vyhotovenie nového občianskeho preukazu. Keď niekto nájde svoj stratený alebo odcudzený preukaz a už mu bol vydaný nový, ten starý musí odovzdať okresnému riaditeľstvu alebo zastupiteľskému úradu. To isté musí urobiť každý, kto nájde cudzí občiansky preukaz.
ukradnuté doklady
Stratené alebo ukradnuté doklady sú nepríjemná záležitosť. (ilustračné foto: Freepik)

Cestovný pas (stratené alebo ukradnuté doklady)

 • Ak niekto zistí, že mu bol odcudzený cestovný pas alebo ho stratil, musí to bezodkladne nahlásiť orgánu, ktorý ho vydal, alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru. Ak dôjde k strate alebo odcudzeniu cestovného pasu v zahraničí, treba to nahlásiť na zastupiteľskom úrade Slovenka a po návrate do tiež orgánu, ktorý cestovný pas vydal.
 • Ak sa občan práve nachádza v zahraničí, musí udalosť nahlásiť na príslušnom zastupiteľskom orgáne Slovenskej republiky alebo Európskej únie (EÚ). Ak tak občan neurobí bezodkladne, môže dostať pokutu do výšky 331 eur. Pri vydaní nového pasu sa platí sadzobník zvýšených správnych poplatkov. Výnimkou je len prípad ohláseného násilného odcudzenia.
 • Veľvyslanectvo vydá náhradný cestovný pas občanovi, ktorý nemá iný cestovný doklad na návrat do Slovenskej republiky a v naliehavých prípadoch aj na cestu do štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú. Náhradný cestovný pas vydáva veľvyslanectvo na jednotlivú cestu s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty. Vydáva sa na nevyhnutnú dobu a najviac šesť mesiacov.
 • Občan prikladá k žiadosti o náhradný pas v prípade potreby dve farebné fotografie pasového formátu, prípadne sa podrobí vyhotoveniu fotografie. Prikladá aj doklad o totožnosti ako napríklad občiansky či vodičský preukaz. V prípade, ak sa náhradný cestovný doklad vydáva ako náhrada za odcudzený cestovný pas, žiadateľ prikladá aj doklad od miestnej polície, ktorý to potvrdzuje.

Poplatky a sankcie:

 • Za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz sa platíte v oboch prípadoch správny poplatok na úrovni 16,50 eura. Pri opakovanej strate alebo odcudzení dokladov v priebehu dvoch za sebou nasledujúcich rokov sa správny poplatok zvyšuje na 33 eur.
 • Ak sa občianskeho preukazu občana násilím zmocnila iná osoba a táto skutočnosť bola nahlásená na polícii, za podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu sa nemusí platiť.
 • Od poplatku je oslobodené aj podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu osobou, ktorá má viac ako 60 rokov alebo ak ide o občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
 • Ak niekto neohlási bezodkladne stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zneužitie cestovného pasu, dopustí sa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta až do výšky 331 eur.
 • Vydanie klasického cestovného pasu v zahraničí stojí 40 eur. Za vydanie klasického cestovného pasu na Slovensku sa platí 33 eur.
 • Za vydanie vodičského preukazu a medzinárodného vodičského preukazu do 30 dní sa účtuje poplatok na úrovni 6,50 eura. Ak sa vydáva urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť, poplatok je na úrovni 26 eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: