Voľby do vyšších územných celkov (VÚC) a komunálne voľby sa budú tento roka konať naraz v sobotu 29. októbra. Ešte začiatkom júna to podľa zákona oznámil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Už tradične by mali prebiehať od 7. do 20. hodiny. Informácie o tohtoročných voľbách či o tom, ako voliť, sú už zverejnené aj na stránke ministerstva vnútra.


Dôvodom spoločného termínu sú zrejme nižšie výdavky na usporiadanie dvoch samostatných volieb v jednom roku, ale aj praktickosť pre samotných voličov.

V týchto voľbách si ľudia môžu naraz voliť starostov, primátorov, mestských poslancov či poslancov do obecných zastupiteľstiev, zástupcov mestských častí v Bratislave a Košiciach, ale aj županov a poslancov krajských zastupiteľstiev. Starostovia či primátori sú vo svojom úrade štyri roky, pri županoch a poslancoch krajských zastupiteľstiev volebné obdobie trvá až päť rokov. Portál Finsider preto prináša návod ako voliť v týchto voľbách.

Kde a kto môže voliť


Právo voliť v komunálnych voľbách má každý občan Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. To isté platí pre voľby do VÚC s tým rozdielom, že volič musí mať trvalý pobyt v obci alebo vojenskom obvode, ktoré patria do územia samosprávneho kraja.

Každý oprávnený volič môže voliť len v obci alebo meste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. To v praxi znamená, že ľudia musia prísť voliť v mieste trvalého bydliska. V tomto prípade sa totiž nedá voliť prostredníctvom voličského preukazu.

„Vo voľbách do orgánov územnej samosprávy volič volí v obci, v ktorej má trvalý pobyt. Vydávanie hlasovacích preukazov z tohto dôvodu pre tieto voľby zákon neupravuje, a teda zjednodušene povedané sa nevydávajú,“ potvrdil pre Finsider tlačový odbor ministerstva vnútra.

Ministerstvo vnútra tiež dodáva, že prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Každý sa musí po príchode na voľby preukázať svoju totožnosť okrskovej volebnej komisii predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Komisia zakrúžkuje jeho poradové číslo v samostatnom zozname voličov pre voľby do orgánov VÚC a samostatne v zozname voličov pre samosprávy obcí.

Pre voľbu v rámci kraja dostane volič modrú obálku a dva hlasovacie lístky s modrými pruhmi. Jeden lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden pre voľbu predsedu kraja. V rámci voľby do samosprávy obcí dostane volič prázdnu bielu obálku a dva biele hlasovacie lístky. Jeden pre voľby do obecného či mestského zastupiteľstva a jeden pre voľbu starostu či primátora. Prevzatie lístkov a obálky musí každý potvrdiť vlastnoručným podpisom.

ako voliť
Informácia o tom, ako voliť, je zverejnená aj na stránke ministerstva vnútra. (Foto: Miroslav Homola)

Ako voliť v komunálnych a krajských voľbách

Tak, ako pri iných voľbách, sa už tradične hlasuje v osobitnom priestore, ktorý je na voľbu určený. Môže ísť o volebné búdky, ktoré sú pevne alebo provizórne oddelené. V každom prípade platí, že nikto okrem voliča nesmie vidieť, ako upravil hlasovacie lístky a koho si zvolil.

Pri týchto voľbách tiež platí, že sa samostatne upravujú lístky na voľby do VÚC a samostatne zase lístky v rámci volieb do samosprávy obcí a miest. Rovnako dôležité ako voliť, je teda aj správny postup. V opačnom prípade je takýto hlasovací lístok neplatný.

Ako voliť do VÚC

Na hlasovacom lístku s modrými pruhmi, na ktorom sa volia poslanci krajských zastupiteľstiev, môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Tento počet je uvedený na hlasovacom lístku. Na druhom lístku s modrými pruhmi pre voľbu župana môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Oba tieto lístky potom treba vložiť do modrej obálky.

Ako voliť poslancov mesta či obce

Keď bude volič vypĺňať biely hlasovací lístok s výberom poslancov obecného či mestského zastupiteľstva, tiež môže zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Rovnako, ako pri voľbe zastupiteľov kraja, aj v tomto prípade je počet poslancov uvedený na hlasovacom lístku. Druhý biely lístok je určený na voľbu primátora či starostu. Tieto lístky musí vložiť do bielej obálky.

Ak sa niekto pomýli, môže volebnú komisiu požiadať o neupravené hlasovacie lístky. Tie, ktoré použiť nechce sa potom vkladajú do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. V každej volebnej miestnosti sú vyznačené alebo ich voličovi ukáže niekto z komisie.

Po vyplnení lístkov a ich vložení do správnych obálok zostáva už len ich odovzdanie. Volebné urny, tak ako v prípade obálok, sú označené farbou. Volič vloží modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie pre voľby do VÚC a bielu obálku do bielej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy obcí. Ak bude biela obálka v modrej urne alebo naopak, hlasovanie je neplatné.

Ako voliť v prípade zdravotnej prekážky:

O tom, ako voliť v prípade napríklad zdravotného postihnutia, rozhoduje slovenská legislatíva. Volič, ktorý nemôže sám upraviť lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, môže so sebou vziať ďalšiu osobu. Podmienkou je, že o tom, ako voliť, rozhodne zdravotne postihnutý volič, nie jeho sprievod. Aj obálku do schránky môže v jeho prítomnosti vložiť niekto iný. Ani v jednom prípade to nemôže robiť člen okrskovej volebnej komisie. Požiadavku na pomoc s voľbou musí ale každý oznámiť vopred.