Koncom marca musia daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 podať aj sprostredkovatelia. Väčšina sprostredkovateľov vykonáva svoju činnosť podľa zákona o finančnom sprostredkovaní. Aj keď nie sú oficiálne živnostníci, svoje príjmy zdaňujú rovnako.

Sprostredkovatelia musia do konca marca podať daňové priznanie typu B. Vypĺňajú ho veľmi podobne ako živnostníci. Jediný rozdiel je v tom, že svoje príjmy uvedú v tabuľke č. 1 do riadku 8. Živnostníci svoje príjmy uvádzajú do riadku 2.

Pri podávaní daňového priznania majú sprostredkovatelia na výber, akým spôsobom preukážu svoje výdavky. Okrem skutočných výdavkov môžu využiť aj paušálne výdavky. Takýmto spôsobom si môžu odpočítať 60 percent ročného príjmu, maximálne však 20-tisíc eur za rok. Okrem paušálnych výdavkov si z príjmu odpočítajú aj zaplatené odvody na sociálne a zdravotné poistenie. Odrátať si môžu aj nezdaniteľné časti základu dane.

Z výslednej dane si zase môžu odpočítať daňový bonus na deti či bonus na zaplatené úroky z hypotéky. Za rok 2020 dosahuje mesačná suma daňového bonusu na dieťa do 6 rokov 45,44 eura a na staršie dieťa 22,72 eura.

Príklad: Ako majú sprostredkovatelia vyplniť daňové priznanie

Sprostredkovateľ mal vlani hrubý príjem 30-tisíc eur. Na zdravotnom poistení minulý rok zaplatil 846,79 eura a na sociálnom poistení 2 004,90 eura. Má manželku na rodičovskej dovolenke, ktorá nemala vlastný príjem a dve deti. Jedno je vo veku 2 roky a druhé má 7 rokov. Chce využiť paušálne výdavky. Ako má vyplniť daňové priznanie?

Daňové priznanie sprostredkovateľa krok za krokom

Sprostredkovatelia podávajú daňové priznania typu B. Na začiatku je potrebné vyznačiť, že ide o daňové priznanie. Do riadku 1 uvedie svoje DIČ a napíše, že ho podáva za rok 2020. V riadku 3 musí uviesť svoju hlavnú činnosť, ktorou je činnosť poisťovacích agentov a maklérov s kódom 66220. Do riadkov 4 až 11 napíše svoje meno a adresu.

Ďalej bude vypĺňať až riadok 31, do ktorého uvedie meno a rodné číslo svojej manželky. V riadku 32 vyznačí, že si na ňu uplatňuje nezdaniteľnú časť a do vlastných príjmov napíše nulu. Do kolónky počet mesiacov uvedie 12, keďže si uplatňuje nezdaniteľnú časť na manželku za celý rok.

Do riadku 34 uvedie mená a rodné čísla svojich dvoch detí. Zároveň vyznačí, že si daňový bonus uplatňuje za všetky mesiace minulého roku.

Príjmy a výdavky

Následne bude vypĺňať šiesty oddiel. V tabuľke číslo 1 do riadku 8 napíše svoj príjem zo sprostredkovania vo výške 30 000 eur. Keďže si uplatňuje paušálne výdavky, nechá vedľajší stĺpec prázdny. Do riadku 10 tej istej tabuľky znovu napíše výšku svojho príjmu a do vedľajšieho stĺpca musí tentokrát uviesť aj svoje výdavky. Tie vypočíta ako 60 % zo svojho príjmu (18 000 eur) a pripočíta k nim aj zaplatené odvody (846,79 eura zdravotné a 2 004,90 eura sociálne). Napíše sem tak výdavky vo výške 20 851,69 eura.

Pod tabuľkou vyznačí, že si uplatňuje výdavky percentnom z príjmov pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona a uvedie preukázateľne zaplatené poistné vo výške 2 851,69 eura.

Svoje príjmy vo výške 30 000 eur uvedie aj do riadku 41 a výdavky (20 851,69) do riadku 42. Od príjmov následne odpočíta výdavky a získa tak základ dane vo výške 9 148,31 eura, ktorý napíše do riadku 43. Rovnakú sumu napíše aj do riadkov 47, 55, 57 a 72.

Nezdaniteľné časti

Do riadku 73 uvedie nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 4 414,20 eura. Do riadku 74 zase uvedie nezdaniteľnú časť na manželku vo výške 4 035,84 eura. Obe nezdaniteľné časti zráta a výsledok (8 450,04 eura) napíše do riadkov 77 a ďalej aj do riadku 91. Zo svojho základu dane 9 148,31 si odpočíta súčet nezdaniteľných častí (8 450,04 eura) a výsledok uvedie ako základ dane do riadku 94. Napíše sem preto sumu 698,27 eura.

Do riadku 95 znovu uvedie svoj celkový ročný príjem vo výške 30 000 eur. Z daňového základu v riadku 94 si vypočíta 15 percent a výsledok 104,74 eura uvedie ako daň do riadku 96. Rovnakú sumu napíše aj do riadku 105 a 116.

Do riadku 117 napíše celkový bonus na dve deti. Keďže na mladšie dieťa si môže uplatniť bonus vo výške 45,44 eura mesačne a na staršie 22,72 eura, napíše sem čiastku 817,92 eura. Pretože to je vyššia čiastka ako daň, ktorú má zaplatiť, napíše do riadku 118 nulu.

Do riadku 120 znovu napíše sumu daňového bonusu 817,92 eura. Od tejto sumy odpočíta daň (104,74) a výsledok uvedie do riadku 121. Napíše sem preto 713,18 eura. Sprostredkovateľ preto nebude platiť žiadnu daň, naopak, daňový úrad mu vyplatí 713,18 eura.

Do riadkov 124 a 135 uvedie nulu, keďže jeho výsledná daň je nulová.

Povinné prílohy

Keďže nebude platiť daň a nemôže nikomu poukázať dve percentá, v dvanástom oddiele vyznačí, že neuplatňuje postup podľa § 50 zákona.

V riadku 153 uvedie počet príloh. Okrem troch povinných príloh, ktoré sú priamo súčasťou daňového priznania, musí doložiť aj rodné listy detí. Preto do počtu príloh uvedie číslo 5. Vedľa sa podpíše a napíše aktuálny dátum.

Aby mu daňový úrad vyplatiť daňový bonus, musí vypísať aj štrnásty oddiel. Vyznačí tu, že žiada o vyplatenie daňového bonusu alebo rozdielu daňového bonusu. Vyberie si, či chce peniaze poslať poštovou poukážkou, na účet alebo na účet v zahraničí. V prípade, že si zvolí účet, je potrebné vypísať aj IBAN. Aj v tomto oddiele sa musí podpísať a uviesť dátum.

Vyplniť musí aj prílohu č. 3 – Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia. Do riadku 11 napíše zaplatené poistné na sociálne poistenie vo výške 2 004,90 eura. Do riadku 13 napíše výšku odvodov na zdravotné poistenie (846,79 eura). Rovnakú sumu uvedie aj do riadku 14, keďže neplatil nedoplatok (ak by vlani zaplatil nedoplatok na zdravotnom poistení, musel by do tohto riadku uviesť sumu zdravotných odvodov bez tohto nedoplatku). Aj v tomto oddiele musí uviesť dátum a podpísať ho.