Národná banka Slovenska (NBS) udelila pokutu Prvej stavebnej sporiteľni (PSS) vo výške 35-tisíc eur. Niektorí viazaní finanční agenti PSS mali podľa centrálnej banky platiť klientom za uzatvorenie zmluvy. Zároveň NBS našla aj nedostatky v informáciách, ktoré musia agenti poskytovať svojim klientom.

„Viazaní finanční agenti v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania neoprávnene poskytli klientom výhodu finančnej povahy vo forme úhrady prvej platby za zmluvu stavebného sporenia,“ uvádza NBS v rozhodnutí o sankcii pre PSS. Centrálna banka v roku 2019 skontrolovala 241 zmlúv stavebného sporenia, pričom toto konanie našla v 237 zmluvách, ktoré uzatvorilo celkovo 135 viazaných finančných agentov PSS.

Zákon o finančnom sprostredkovaní zakazuje, aby agenti v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania poskytovali klientom alebo potenciálnym klientom finančné výhody. Zakázané sú aj výhody hmotnej či nehmotnej povahy. Jedinou výnimkou je poskytovanie drobných reklamných predmetov.

PSS je podľa centrálnej banky za správanie svojich agentov zodpovedná, pretože zákon jej ukladá vynaložiť maximálne úsilie na to, aby nedochádzalo k porušovaniu povinností. Podľa NBS však PSS „nevynaložila všetko úsilie, ktoré možno od nej požadovať za účelom predchádzania porušovania povinností podľa zákona o finančnom sprostredkovaní viazanými finančnými agentmi, s ktorými mala uzavretú zmluvu.“ A stavebná sporiteľňa podľa centrálnej banky zároveň „sústavne nepreverovala dodržiavanie povinností podľa zákona o finančnom sprostredkovaní zo strany viazaných finančných agentov.“

Chýbajúce informácie a záznamy

Centrálnej banke sa nepáči ani to, že PSS nedohliadla na to, aby jej agenti poskytovali klientom všetky potrebné informácie. Z 293 zmlúv, ktoré NBS kontrolovala v roku 2019, v desiatich prípadoch agenti nedali ešte pred uzatvorením zmluvy informácie, ktoré od nich požaduje zákon. „Zároveň v daných prípadoch nezistili a nezaznamenali pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby požiadavky a potreby klientov, ich skúsenosti a znalosti týkajúce sa príslušnej finančnej služby a ich finančnú situáciu,“ píše NBS.

Podobný problém s chýbajúcimi informáciami bolo aj v ďalších 95 zmluvách. Pri nich agenti „zároveň neviedli riadne záznamy o svojej činnosti, evidenciu, ako ani archiváciu všetkých dokumentov, v ktorých boli uvedené práva a povinnosti viazaného finančného agenta a klienta.“

Rozhodnutie o udelení pokuty je už právoplatné a PSS ju musí zaplatiť do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Vedúci odboru komunikácie PSS Jozef Plško vraví, že rozhodnutie centrálnej banky rešpektujú. „Nezrovnalosti pri činnosti niektorých viazaných finančných agentov sme sami identifikovali na základe našej internej kontroly a o zisteniach sme iniciatívne informovali Národnú banku Slovenska. Bezodkladne sme prijali striktné opatrenia potrebné na zamedzenie takýchto porušení a vyvodili sme prísne dôsledky aj smerom ku konkrétnym viazanými finančným agentom, pričom s niektorými sme ukončili spoluprácu. Naše kontrolné mechanizmy naďalej zlepšujeme, aby k podobným nezrovnalostiam už v budúcnosti nedochádzalo,“ tvrdí.

Podľa údajov NBS má v súčasnosti Prvá stavebná sporiteľňa 530 viazaných finančných agentov. Viazaný finančný agent spolupracuje len s jednou firmou, ktorej produkty sprostredkúva. Vlastné siete agentov takto majú viaceré poisťovne ale aj stavebné sporiteľne.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: