Miera nezamestnanosti v prvom štvrťroku 2023 dosiahla 6,2%, počet nezamestnaných medzikvartálne rástol aj po sezónnom očistení. Momentálne tak na Slovensku máme asi 170 tisíc nezamestnaných osôb. Oproti 1Q22 nám vzrástol počet krátkodobo nezamestnaných, ktorých bolo asi 62 tisíc oproti necelým 59 tisíckam v 1Q22. Štruktúra nezamestnanosti sa nám tak jemne pohla smerom ku krátkodobej nezamestnanosti, dlhodobo nezamestnaní však stále tvoria asi 64% všetkých ľudí bez práce.

Mzdy sa vyvíjali v súlade s očakávaniami, keď nominálny rast dosiahol 9,5% a priemerná mzda tak skončila na 1327 eur. Reálny medziročný rast, očistený o infláciu, však opäť skončil v záporných číslach na úrovni -4,9%. Inými slovami, rast miezd nestíhal pokryť nárast cenovej hladiny, čo spôsobilo pokles kúpyschopnosti obyvateľstva. Toto má implikácie aj pre rast HDP, keďže slabšia kúpyschopnosť znamená aj nižšiu reálnu spotrebu – spotreba domácností tak bude v tomto roku podľa našich odhadov tlmiť rast ekonomiky.

Trendy z prvého kvartálu tohto roka budú podľa našich odhadov pokračovať aj v ďalších mesiacoch. Predpokladáme, že miera nezamestnanosti bude mať aj po zvyšok roka skôr rastúci charakter, hovoríme však o desatinách percentuálneho bodu. Priemerná miera nezamestnanosti podľa VZPS by za rok 2023 mohla skončiť na úrovni 6,3%.

Rast nominálnych miezd dosahoval v 1Q23 solídne čísla, podobný scenár predpokladáme aj v ostatných kvartáloch tohto roka. V priemere za tento rok by mohli rásť približne o 10% medziročne, ťahané však najmä verejným sektorom kvôli silnejšej indexácii na infláciu. Súkromný sektor ostáva pod tlakom oslabenej globálnej ekonomickej aktivity a zvýšených nákladov, čo bude obmedzovať priestor na zvyšovanie miezd. Vzhľadom na klesajúcu mieru inflácie a súčasné makroekonomické podmienky by sa už v štvrtom štvrťroku mohol rast reálnych miezd vrátiť späť do pozitívneho pásma.

Matej Horňák, makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne