Obchodník s cennými papiermi Capital Markets dostal od Národnej banky Slovenska pokutu vo výške 35-tisíc eur. Z rozhodnutia o uložení sankcie vyplýva, že centrálna banka našla u spoločnosti Capital Markets viacero nedostatkov.


NBS firme napríklad vyčíta, že informácie v marketingovom materiáli pod názvom Riadené portfóliá 2017 „boli uvádzané nejednoznačne a zavádzajúco.“ Spoločnosť totiž mala pri výpočte celkového priemeru výkonnosti investičnej stratégie „Dynamická EUR Hodnotové portfólio“ uviesť nesprávne údaje o výkonnosti klientov tejto investičnej stratégie z informačného systému.

Spoločnosť v období od 3. januára 2018 do 30. júna 2018 zároveň podľa NBS nemala „za účelom minimalizovania operačných rizík stanovené také účinné systémy a postupy, ktoré by zaistili bezpečnosť a integritu oddelenia Dealingu.“ Toto oddelenie zabezpečuje obchody na finančnom trhu.

Zavádzajúce informácie o poplatkoch

Ďalšieho prehrešku sa mala spoločnosť Capital Markets dopustiť tým, že vo svojom marketingovom materiáli Financial News 2018 v článku „Hodnotové portfólia spoločnosti CAPITAL MARKETS o.c.p.“ zreteľným spôsobom neupozornila klientov a potenciálnych klientov na to, že údaje o výnosoch investičných stratégii pri riadení portfólií klientov sa týkajú minulosti, a že výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov.

Spoločnosť mala podľa NBS na svojej internetovej stránke aj zavádzajú informácie vo vzorovom príklade predbežných poplatkov, ktoré firma mohla klientovi účtovať pri poskytnutí investičnej služby. Tabuľkový vzorový príklad totiž nevychádzal z historických údajov spoločnosti.

Pri dvoch emisiách dlhopisov v druhom štvrťroku 2018 firma podľa NBS nepostupovala „pri poskytovaní investičných služieb s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov, pretože nezaviedla vhodné opatrenia a postupy, ktoré by jej zabezpečili dostatok informácií o distribuovaných dlhopisoch od emitenta.“

Podobne sa mala firma previniť aj tým, že pri dvoch emisiách dlhopisov v roku 2018 nepostupovala s odbornou starostlivosťou, keďže „nedostatočne posúdila zlučiteľnosť uvedených dlhopisov s potrebami svojich klientov.“

Capital Markets musí zaplatiť pokutu do 30 dní

S odbornou starostlivosťou spoločnosť Capital Markets nepostupovala podľa NBS ani vtedy, keď od marca 2018 do 30. júna 2018 „najmenej v troch prípadoch uzavrela také dodatky k platným Zmluvám o finančnom sprostredkovaní, ktorými umožnila preniesť na samostatného finančného agenta zodpovednosť za vykonanie investičnej služby.“

Aj v ďalšom prípade, vyčíta NBS firme Capital Markets chýbajúcu odbornú starostlivosť. Spoločnosť od apríla 2018 do konca júna 2018 najmenej v dvoch prípadoch zodpovednosť za vykonanie investičnej služby preniesla na samostatných finančných agentov, ktorí namiesto spoločnosti Capital Markets zabezpečili predaj dlhopisov.

Napriek tomu, že firma Capital Markets proti prvostupňovému rozhodnutiu NBS o uložení pokuty podala rozklad, Banková rada NBS pôvodné rozhodnutie potvrdila. Spoločnosť je povinná zaplatiť pokutu do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: