Niektorí podnikatelia a firmy si musia do konca septembra tohto roka aktualizovať a potvrdiť údaje, ktoré obsahuje obchodný register. Predpisuje im to novela, ktorá začala platiť vlani v októbri a zmenila niektoré povinnosti v rámci Obchodného zákonníka a zákona o obchodnom registri. Ak to podnikatelia nestihnú, v niektorých prípadoch im hrozí pokuta a vymazanie z registra.

Obchodný register a povinnosti firiem


Prvá povinnosť sa týka takzvaných zriaďovateľov podnikov a organizačných zložiek. Tí musia do konca septembra podať návrh na zápis, ktorým potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby či organizačnej zložke podniku zahraničnej alebo slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri. Prípadne v ňom navrhnú zmenu zapísaných údajov.

Na starosti to budú mať ľudia konajúci v mene slovenskej alebo zahraničnej právnickej osoby, ktoré si podnik na Slovensku zriadili. Musia to urobiť bez ohľadu na to, či sú údaje o podniku alebo organizačnej zložke zapísané v registri aktuálne alebo nie. Ak to neurobia, príslušný registrový súd ich z registra jednoducho vymaže.

Advokátka z Accace Legal Simona Klučiarová však pripomína, že k návrhu na zápis, ktorým sa potvrdzujú zapísané údaje sa nemusia prikladať žiadne dokumenty. Celý proces je navyše bez poplatkov. Treba tiež pripomenúť, že tento druh povinnosti voči registru sa nevzťahuje na klasické eseročky alebo akciové spoločnosti.

Vymazanie môže trvať roky

Advokát Ján Sopiak z advokátskej kancelárie Staněk Vetrák & Partneri pre Finsider vysvetľuje, že nikto nebude špeciálne upozornený na to, že ho súd z registra vymaže. „V Obchodnom vestníku bude len zverejnený zoznam osôb, ktoré majú byť vymazané z obchodného registra,” hovorí. Vymazanie by potom malo prebehnúť do šiestich mesiacov odo dňa zverejnenia.

Lehota na vykonanie výmazu však ani v legislatíve stanovená nie je. S. Klučiarová preto upozorňuje, že ak by aj niekto chcel ukončiť činnosť organizačnej zložky, nemal by sa spoliehať na vymazanie. Môže to totiž trvať dlhšie ako pol roka. „Podľa aktuálnej praxe to trvá aj dva až tri roky,” hovorí advokát z kancelárie Staněk Vetrák & Partneri.

Nikto navyše nevie, o aký počet firiem v tomto prípade pôjde. Hlavným cieľom novely totiž bolo vyčistiť register od spiacich firiem. Ak ich bude priveľa, môže to mať negatívny dopad na bežné fungovanie súdov, ktoré popri tom budú riešiť aj svoju bežnú agendu. Obchodný register je pritom známy dlhými vybavovacími lehotami.

Obchodný register

Štát chce viac údajov

Ďalšia povinnosť zosúladenia údajov v registri sa týka spoločníkov vo firmách. Ešte pred novelou zákona stačilo, ak mali zapísané meno, priezvisko či trvalý pobyt. Pri právnických osobách postačoval názov a sídlo spoločnosti. Obchodný register ale po novom musí obsahovať aj dátum narodenia a rodné číslo pri fyzických osobách, pri právnických osobách zase identifikačné číslo osoby (IČO).

Týka sa to spoločníkov, štatutárnych orgánov alebo ich členov, vedúcich organizačných zložiek podnikov čidozorného orgánu, prokuristov, likvidátorov, správcov na výkon nútenej správy a ich zástupcoch či vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb. Treba to stihnúť najneskôr do 30. septembra budúceho roka.

Podnikatelia to ale musia po 30. septembri 2021 urobiť v rámci akejkoľvek zmeny, ktorú budú v registri robiť. „V opačnom prípade bude podanie odmietnuté a súd vás vyzve na doplnenie návrhu,” vysvetľuje advokátka S. Klučiarová. Ak si túto povinnosť niekto nesplní v stanovenom termíne, môže dostať od súdu pokutu do výšky 3 310 eur.

Oslobodenie od poplatku

Aplikačné problémy v praxi spôsobili, že sa následne pripravila v krátkom čase ďalšia novela, ktorú už parlament posunul do ďalšieho čítania. Rezort spravodlivosti totiž počíta aj s možnosťou, že môžu existovať aj takí podnikatelia, ktorí do 30. septembra 2022 nevykonajú žiadne zmeny okrem povinného doplnenia údajov. Tých chce oslobodiť od platenia poplatku za zmenu.

Rezort spravodlivosti chce namiesto toho urobiť automatizované doplnenie údajov najneskôr do 31. mája budúceho roka. Malo by sa to týkať tých zapísaných osôb, o ktorých už štát má údaje k dispozícii. „Ak sa stotožnenie a doplnenie podarí, podnikateľovi bude do jeho elektronickej schránky doručené potvrdenie o doplnení údajov spolu s výpisom z obchodného registra,” vysvetľuje J. Sopiak.

Advokát ale zároveň dodáva, že zápis bude možný iba v prípade ľudí, ktorých totožnosť bude možné bez pochýb overiť. Pokiaľ sa podnikateľom neoznámi vykonanie doplnenia chýbajúcich údajov do konca mája budúceho roka, budú musieť podať návrh z vlastnej iniciatívy. „Dovtedy im nezostáva nič iné, len čakať,” hovorí s tým, že novela prinesie aj veľa zbytočnej byrokracie.

Podnikatelia pritom musia stihnúť ešte jednu zmenu. Novela totiž hovorí, že po novom sa do obchodného registra nezapisuje obmedzenie štatutárneho orgánu konať v mene právnickej osoby. Ak to niekto v registri zapísané má, musí to do konca septembra tohto roka vymazať. V opačnom prípade mu môže registrový súd dať pokutu do výšky 3 310 eur.