Jednorazový príspevok vo výške sto eur, ktorý v rámci inflačnej pomoci adresovala vláda niektorým skupinám ľudí, nedostane každý automaticky. Bez žiadosti ho v júni dostali len rodiny s deťmi prostredníctvom zvýšeného prídavku na dieťa, osoby v hmotnej núdzi, náhradní rodičia a ľudia, ktorí poberajú peňažný príspevok na opatrovanie. Zvyšné skupiny ľudí musia o jednorazový príspevok aktívne požiadať osobne na úrade práce podľa trvalého bydliska alebo cez e-mail.

Žiadať o príspevok musia seniori nad 62 rokov, ktorí nepoberajú dôchodok, ďalej osobní asistenti, opatrovatelia, ktorí nepoberajú opatrovateľský príspevok a tiež osoby, ktoré sa starajú o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Prvé tri cieľové skupiny musia žiadosť poslať najneskôr do konca augusta tohto roka. Osoby, ktoré sa starajú o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku šesť až 18 rokov môžu žiadať až do 30. septembra 2022.

Vybrané skupiny potom dostanú príspevok podľa toho, v ktorom mesiaci podali žiadosť. Napríklad ak niekto žiadal o sto eur už v júni, jednorazový príspevok dostane v júli. Inými slovami, príspevok sa vypláca nasledujúci mesiac po podaní žiadosti. Ľudia, ktorí sa starajú o deti s nepriaznivým zdravotným stavom a žiadať budú až v septembri, dostanú príspevok v októbri tohto roka. Vzor žiadosti je zverejnený na webovom sídle ústredia práce.

Kto musí žiadať a aké sú podmienky?


1. Seniori nad 62 rokov

Jednorazový príspevok vo výške sto eur pre seniorov je určený pre ľudí, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a najneskôr v máji 2022 dovŕšili 62 rokov veku. Okrem toho platí, že senior za máj tohto roka nemôže mať príjem zo zamestnania, podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Rovnako nemôže byť poberateľom starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, výsluhového, invalidného výsluhového, vdovského výsluhového či vdoveckého výsluhového dôchodku alebo podobnej dávky zo zahraničia. Splnenie podmienok na poskytnutie inflačnej pomoci potom žiadateľ preukáže čestným vyhlásením. Žiadosť musí poslať najneskôr do 31. augusta 2022.

2. Osobní asistenti

Inflačná pomoc sa poskytuje ako jednorazový príspevok v sume sto eur osobe, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky. Osobný asistent zároveň môže žiadať o jednorazový príspevok len vtedy, ak vykonával osobnú asistenciu v rozsahu najmenej 12 hodín v priebehu prvého štvrťroka 2022 na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie predloženej úradu práce podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Osobný asistent preukazuje splnenie podmienok pre poskytnutie dotácie kópiou potvrdenia o odmenách, ktoré mu boli vyplatené ako osobnému asistentovi za mesiace prvého štvrťroka 2022. Ak už úradu práce bola predložená, nemusí ju opätovne predkladať. Žiadosť musí poslať najneskôr do 31. augusta 2022.

Jednorazový príspevok
Niektorí ľudia musia o jednorazový príspevok sto eur žiadať na úrade práce. (ilustračné foto: Freepik)

3. Opatrovatelia, ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie

Jednorazová dotácia sa poskytuje vo výške sto eur osobe, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a za ktorú bol za máj 2022 štát platiteľom verejného zdravotné poistenia. Ide o ľudí, ktorí opatrujú inú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie podľa komplexného posudku alebo opatrujú blízku osobu, ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení. Táto osoba preukazuje splnenie podmienok pre poskytnutie dotácie dokladom príslušnej zdravotnej poisťovne, že bola poistencom štátu na verejné zdravotné poistenie za máj tohto roka. Žiadosť musí poslať najneskôr do 31. augusta 2022.

4. Osoby, ktoré sa starajú o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom

Jednorazová inflačná pomoc sto eur je určená osobe, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, a za ktorú bol štát platiteľom poistného na starobné a invalidné poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity za máj tohto roka. Dôvodom ale musí byť to, že osoba sa stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky najdlhšie do 18 rokov jeho veku. Nemôže sa však stať, že osoba nie je dôchodkovo poistená z iného dôvodu, nebol jej priznaný predčasný starobný alebo invalidný dôchodok a tiež nedovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok. Splnenie podmienky táto osoba preukazuje potvrdením Sociálnej poisťovne. Žiadosť musí poslať najneskôr do 30. septembra 2022.

Kedy sa vypláca jednorazový príspevok

Inflačná pomoc bude vyplácaná v klasických termínoch výplaty dávok a príspevkov z úradov práce. V prípade výplaty cez poštu tak prídu peniaze najskôr 18. júla, augusta, septembra či októbra tohto roka. V prípade výplaty na bankový účet od 13. do 15. júla, augusta, septembra či októbra tohto roka. Niektoré domácnosti môžu navyše získať aj viac ako sto eur.

Jednorazový príspevok je totiž možné kombinovať v závislosti od toho, do ktorej kategórie daná osoba alebo rodina patrí. Niekto tak bude zapadať do viacerých skupín. V jednej domácnosti tak môžu byť naraz podporené deti zvýšeným prídavkom, rovnako môže byť podporená aj rodina príspevkom v hmotnej núdzi. Inflačný balík jednorazovej pomoci predstavuje spolu cez 105 miliónov eur.

Cieľové skupiny a počet poberateľov (jednorazový príspevok sto eur):

  • Zvýšený prídavok na dieťa ( 1 120 000 detí).
  • Domácnosti v hmotnej núdzi (57 748).
  • Náhradní rodičia (7 300).
  • Poberatelia príspevku na opatrovanie (63 600).
  • Osoby vykonávajúce osobnú asistenciu (15 903).
  • Osoby, ktoré sa starajú o ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo o osoby staršie ako 80 rokov bez príspevku na opatrovanie (3 704).
  • Osoby nad 62 rokov, ktoré nie sú poberateľmi dôchodku (70 637).
  • Osoby, ktoré sa starajú o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom (neuvedené).

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: