Takzvaný opatrovateľský príspevok má zabezpečiť pomoc osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť či realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít. Štát ho vypláca za stanovených podmienok osobe, ktorá opatruje osobu s ŤZP a ktorá je na opatrovanie aj odkázaná.

Kto má nárok na opatrovateľský príspevok


Príspevok môže poberať každý, kto sa priamo stará o zdravotne postihnutú osobu. Opatrovníkom môže byť manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta, zať, svokor, svokra, švagor, švagriná, neter či synovec fyzickej osoby s ŤZP.

Ak nespadá opatrovník do žiadnej rodinnej väzby, stačí, ak s opatrovanou osobou žije v jednej domácnosti. Zároveň ale musí byť plnoletý, mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a byť fyzicky a psychicky schopný vykonávať opatrovanie. Opatrovaná osoba tiež na to musí udeliť písomný súhlas.

Peňažný príspevok sa poskytuje vždy len jednej oprávnenej osobe. Platí tiež, že ak opatrujúca osoba vykonáva zamestnanie, má nárok na príspevok len v prípade, že jej mesačný príjem nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima. Opatrujúca osoba môže byť aj študent.

Zamestnanie ale nemôže byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania. Opatrujúci študent zase musí mať za seba náhradu v opatrovaní v čase, keď musí byť v škole.

Kedy sa príspevok (ne)poskytuje

Opatrovateľský príspevok sa poskytne, ak:

 • opatrovanie vykonáva oprávnená osoba,
 • sa opatrovanie poskytuje fyzickej osobe s ŤZP, ktorá dovŕšila 6 rokov veku a je odkázaná na opatrovanie,
 • ak úrad práce, vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Príspevok štát ale odmietne vyplatiť, ak už opatrovanej osobe poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu, opatrovateľskú službu viac ako osem hodín mesačne, týždennú pobytovú sociálnu službu alebo celoročnú pobytovú sociálnu službu.

Kto je odkázaný na opatrovanie?

Podľa zákona je to osoba s ŤZP, ak je odkázaná na pomoc inej osoby pri stravovaní a pitnom režime, vyprázdňovaní močového mechúra a hrubého čreva, osobnej hygiene, celkovom kúpeli, obliekaní a vyzliekaní, zmene polohy, sedení a státí, pohybe po schodoch, po rovine, orientácii v prostredí, dodržiavaní liečebného režimu či pri potrebe dohľadu. Rozsah tejto pomoci musí byť aspoň osem hodín denne.

Opatrovateľský príspevok
Opatrovateľský príspevok môže byť vo výške takmer 800 eur mesačne. (Ilustračné foto: Unsplash)

Aká je výška opatrovateľského príspevku

Základná výška opatrovateľského príspevku je mesačne:

 • 508,44 € pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
 • 676,22 € pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Opatrovníci ale môžu poberať ešte o sto eur mesačne viac, ak je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a opatrovník zároveň nemá príjem zo zamestnania, nepoberá dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia alebo penziu z druhého piliera.

Štát môže zároveň z príspevku aj niečo zobrať. Deje sa to vtedy, ak:

 • je príjem fyzickej osoby s ŤZP vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima,
 • je opatrovanou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, tak sa sumy príspevkov znížia, ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje trojnásobok sumy životného minima,
 • je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Čo ak je opatrovníkom dôchodca?

Opatrovateľský príspevok sa poskytuje v inej výške, ak opatrovanie vykonáva dôchodca. Ak opatrovník poberá starobný, predčasný, plný invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, tak štát neskúma a nezohľadňuje príjem opatrovanej osoby s ŤZP.

Opatrovateľský príspevok je vtedy mesačne:

 • 254,22 € pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
 • 338,11 € pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP,

Opatrovateľský príspevok je v inej výške aj v prípade, ak sa opatrovanej osobe už poskytuje napríklad ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne.

Opatrovateľský príspevok je vtedy mesačne:

 • 223,71 € pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
 • 314,44 € pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Ak osoba opatruje viacero osôb s ŤZP, pričom jednej z nich sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, výška peňažného príspevku na opatrovanie je 327,97 eura. V prípade, že je opatrovaná osoba poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: