Príspevok na opatrovanie a osobnú asistenciu od júla tohto roka opäť stúpnu. Základná výška opatrovateľského príspevku dosiahne úroveň čistej minimálnej mzdy v sume 525,65 eura mesačne. Hodinová sadzba osobnej asistencie stúpne na 5,20 eura. Vyplýva to z nariadenia z dielne ministerstva práce, ktoré v stredu 8. júna schválila vláda.


Zvýšené príspevky poberatelia dostanú prvýkrát v auguste tohto roka, keď im bude vyplatený príspevok za mesiac júl. Ešte v tomto roku pôjde z kapitoly rezortu práce na tento účel takmer 7,8 milióna eur. Za posledné dva roky sa príspevok na opatrovanie zvýšil o viac ako 22 percent a finančný príspevok na osobnú asistenciu o takmer 25 percent.

Štát každoročne zvyšuje hodinovú sadzbu osobnej asistencie a peňažný príspevok na opatrovanie podľa aktuálne platnej minimálnej mzdy. „Zámerom je zlepšenie podmienok pre osoby, ktoré vykonávajú osobnú asistenciu alebo opatrujú fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby,“ tvrdí ministerstvo práce.

Výšku peňažného príspevku na opatrovanie stanovuje legislatíva a je odstupňovaný v závislosti od toho, či opatrovanie vykonáva niekto, kto zároveň poberá alebo nepoberá dôchodok, od počtu opatrovaných osôb s ŤZP a od rozsahu poskytovanej služby.

Príspevok na opatrovanie a asistenciu od júla

Od júla si opatrovatelia v produktívnom veku, ktorí zároveň opatrujú jednu osobu s ŤZP prilepšia o 17,21 eura. Základný opatrovateľský príspevok tak stúpne z pôvodných 508,44 eura na úroveň 525,65 eura mesačne. Ak niekto opatruje dve a viac osôb, prilepší si o 22,93 eura. Príspevok sa v tomto prípade zvýši z pôvodných 676,22 eura na 699,15 eura mesačne.

Opatrovníci ale môžu poberať ešte o sto eur mesačne viac, ak je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a opatrovník zároveň nemá príjem zo zamestnania, nepoberá dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia alebo penziu z druhého piliera. Opatrovateľský príspevok tak môže dosiahnuť sumu 800 eur mesačne.

Druh príspevkuOd 1. júla 2021Od 1. júla 2021
Základný príspevok na opatrovanie – pri 1 ŤZP508,44 €525,65 €
Základný príspevok na opatrovanie – pri 2 a viac ŤZP676,22 €699,15 €
Príspevok na opatrovanie pre dôchodcu – pri 1 ŤZP254,22 €262,85 €
Príspevok na opatrovanie pre dôchodcu – pri 2 a viac ŤZP338,11 €349,60 €
Príspevok na opatrovanie pre dôchodcu – pri 1 ŤZP so službami viac ako 20 hodín týždenne223,71 €231,30 €
Príspevok na opatrovanie pre dôchodcu – pri 2 a viac ŤZP so službami viac ako 20 hodín týždenne314,44 €325,10 €
Príspevok na opatrovanie pre dôchodcu – pri ŤZP so službami viac ako 20 hodín týždenne a súčasne opatruje aj druhú ŤZP, ktorej sa neposkytuje služba alebo je to najviac 20 hodín týždenne327,97 €339,10 €
Príspevok na osobnú asistenciu – hodinový sadzba4,82 €5,20 €
Zdroj: MPSVaR (príspevok na opatrovanie a osobnú asistenciu)

Ak je opatrovník zároveň poberateľom dôchodku a opatruje jednu osobu s ŤZP, jeho príspevok sa od júla zvýši zo súčasných 254,22 eura na 262,85 eura mesačne. Pri opatrovaní viacerých osôb bude príspevok rásť zo sumy 338,11 eura na 349,60 eura mesačne. Jeho výška sa potom ešte mení podľa toho, či opatrovaná osoba využíva sociálne služby.

Ešte v tomto roku sa podľa ministerstva práce zvýšenie peňažného príspevku na opatrovanie pozitívne prejaví celkom u 64 287 jeho poberateľov. Z toho v produktívnom veku ich je celkovo 40 501 a tých, ktorým je spolu s príspevkom na opatrovanie vyplácaná aj dôchodková dávka, je spolu 23 786.

Hodinová sadzba osobnej asistencie sa zase od júla zvyšuje z pôvodných 4,82 eura na 5,20 eura. Pri priemernom mesačnom rozsahu osobnej asistencie 140 hodín predstavuje navýšenie príspevku na osobnú asistenciu zhruba 53 eur mesačne. Dotkne sa to vyše 12-tisíc osôb s ŤZP a pozitívne sa to prejaví aj na odmene približne 15 600 osôb, ktorí sú platení z tohto peňažného príspevku.

Kto dostáva príspevok na asistenciu a opateru

Takzvaný opatrovateľský príspevok má zabezpečiť pomoc osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť či realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít. Štát ho vypláca za stanovených podmienok osobe, ktorá opatruje osobu s ŤZP a ktorá je na opatrovanie aj odkázaná.

Príspevok môže poberať každý, kto sa priamo stará o zdravotne postihnutú osobu. Opatrovníkom môže byť manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta, zať, svokor, svokra, švagor, švagriná, neter či synovec fyzickej osoby s ŤZP.

Ak nespadá opatrovník do žiadnej rodinnej väzby, stačí, ak s opatrovanou osobou žije v jednej domácnosti. Zároveň ale musí byť plnoletý, mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a byť fyzicky a psychicky schopný vykonávať opatrovanie. Opatrovaná osoba tiež na to musí udeliť písomný súhlas.

  • Opatrovateľský príspevok sa môže aj znížiť. Pozrite si, aké sú podmienky (kliknite na odkaz).

Peňažný príspevok sa poskytuje vždy len jednej oprávnenej osobe. Platí tiež, že ak opatrujúca osoba vykonáva zamestnanie, má nárok na príspevok len v prípade, že jej mesačný príjem nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima. Opatrujúca osoba môže byť aj študent.

Zamestnanie ale nemôže byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania. Opatrujúci študent zase musí mať za seba náhradu v opatrovaní v čase, keď musí byť v škole.

Osobná asistencia je zase pomoc osobe s ŤZP pri stanovených činnostiach, ktorú vykonáva osobný asistent. Jej účelom je okrem iného podporiť nielen sociálne začlenenie hendikepovaného človeka, ale aj jeho nezávislosť či podporiť jeho pracovné, vzdelávacie a voľnočasové aktivity.

Rozsah osobnej asistencie sa určuje podľa stanoveného zoznamu činností, ktoré nemôže osoba s ŤZP vykonávať sama a počtu hodín potrebných na ich vykonanie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: