Rodičia, opatrovatelia, seniori či ľudia v hmotnej núdzi. To je v skratke zoznam ľudí, ktorí dostanú v júni tohto roka od štátu jednorazový príspevok 100 eur. Nárok naň by mali mať tí, ktorých podľa vlády súčasné zdražovanie ohrozuje najviac. Pomoc vo výške celkom 105 miliónov sa tak prerozdelí spolu siedmim cieľovým skupinám. Niektorí poberatelia z nich dostanú finančnú pomoc automaticky, iní o ňu musia dodatočne ešte požiadať na príslušnom úrade práce.

Cieľové skupiny a počet poberateľov:

 • zvýšený prídavok na dieťa ( 1 120 000 detí)
 • domácnosti v hmotnej núdzi (57 748)
 • náhradní rodičia (7 300)
 • poberatelia príspevku na opatrovanie (63 600)
 • osoby vykonávajúce osobnú asistenciu (15 903)
 • osoby, ktoré sa starajú o ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo o osoby staršie ako 80 rokov bez príspevku na opatrovanie (3 704)
 • osoby nad 62 rokov, ktoré nie sú poberateľmi dôchodku (70 637)

Kto dostane príspevok 100 eur a kto musí žiadať

Jednorazový finančný príspevok 100 eur dostanú poberatelia prídavku na dieťa, domácnosti v hmotnej núdzi, náhradní rodičia, poberatelia peňažného príspevku na opatrovanie a peňažného príspevku na osobnú asistenciu, osoby nad 62 rokov, ktoré nie sú poberateľmi dôchodku a osoby, ktoré nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie, ale poskytujú pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) alebo osobám starším ako 80 rokov.

O inflačnú pomoc nemusia žiadať tí, ktorých už úrady práce majú v systéme. „Ide teda o rodičov, ktorí poberajú prídavky na dieťa, poberateľov pomoci v hmotnej núdzi, náhradných rodičov, ktorým sa poskytuje opakovaný príspevok náhradnému rodičovi, ako aj poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie. Inflačná pomoc im bude vyplatená v júni automaticky,“ vysvetľuje hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) Marianna Šebová.

Na inflačnú pomoc majú podľa M. Šebovej automaticky nárok aj náhradní rodičia, ktorí nie sú poberateľmi opakovaného príspevku. Úrad práce bude konať z vlastného podnetu a prizná im jednorazový príspevok 100 eur. Žiadosť o inflačnú pomoc si ale na príslušnom úrade práce musia podať osobní asistenti, osoby, ktoré nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie, avšak opatrujú osobu s ŤZP a seniori nad 62 rokov a v máji boli bez príjmu či penzie.

„Žiadosť môžu podávať od 1. júna do 31. augusta 2022. V prípade podania žiadosti v júni im bude inflačná dotácia vyplatená v mesiaci júl. Žiadosti sú zverejnené na webovom sídle ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,“ dodala hovorkyňa ÚPSVaR.

Žiadosť o príspevok 100 eur si musia podať:

 • osobní asistenti, ktorí vykonávali osobnú asistenciu na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie predloženej úradu najmenej v rozsahu 12 hodín v priebehu prvého štvrťroka 2022, (k žiadosti prikladajú potvrdenie o odmenách, ktoré im boli vyplatené v priebehu prvého štvrťroka 2022, len ak takéto potvrdenie úradu nepredložili),
 • osoby, ktoré nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie, avšak opatrujú fyzickú osobu s ŤZP odkázanú podľa posudku alebo opatrujú blízku osobu staršiu ako 80 rokov (k žiadosti priložia  potvrdenie zdravotnej poisťovne, že v máji 2022 boli poistencom štátu na verejné zdravotné poistenie z titulu uvedeného opatrovania),
 • osoby nad 62 rokov s trvalým alebo prechodným bydliskom na Slovensku, ktoré najneskôr v máji tohto roka dosiahli vek 62 rokov, v máji boli bez príjmu zo závislej činnosti či z podnikania a neboli poberateľmi starobného či iného dôchodku, prípadne obdobnej dávky zo zahraničia.
Príspevok 100 eur
Príspevok 100 eur dostane v júni od štátu sedem cieľových skupín. (Ilustračné foto: Freepik)

Aké sú podmienky pre jednotlivé skupiny

Niektoré skupiny dostanú celý príspevok k dávke, ktorú poberajú, iným sa len jednorazovo zvýši na úroveň sto eur spolu s dávkou. Rezort práce tiež poskytnutú pomoc nastavil tak, že sa nebude považovať za príjem, aby osoby, ktorým bude takáto forma pomoci poskytnutá, neprišli o pomoc v hmotnej núdzi a aby táto pomoc nemala žiaden vplyv na poskytnutie alebo výšku peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Zvýšenie prídavku na dieťa jednorazovo na 100 eur:

Jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa za mesiac máj 2022 je v sume 74,12 eura. Týka sa to každej rodiny s nezaopatrenými deťmi, ktorá má nárok na prídavok na dieťa. Vyplatený bude v júni 2022 spolu s pravidelne vyplácaným prídavkom na dieťa vo výške 25,88 eur, čiže celková výška prídavku na dieťa bude jednorazovo sto eur.

Príspevok 100 eur pre domácnosti v hmotnej núdzi:

Inflačná pomoc pre osoby v hmotnej núdzi sa poskytne všetkým domácnostiam, ktoré mali v máji 2022 nárok na pomoc v hmotnej núdzi jej jednorazovým zvýšením o sto eur. Pomoc v hmotnej núdzi sa vypláca mesačne pozadu. To znamená, že pomoc za mesiac máj bude príjemcom vyplatená v júni. Inflačná pomoc bude poskytnutá automaticky a nie je potrebné podávať žiadosť.

Príspevok 100 eur pre náhradných rodičov:

Inflačná pomoc pre náhradných rodičov sa poskytne všetkým náhradným rodičom, ktorým sa poskytuje opakovaný príspevok náhradnému rodičovi. Suma tohto príspevku sa v mesiaci máj 2022 zvýši o sto eur. Príspevok 100 eur bude poskytnutý aj tým náhradným rodičom, ktorým nevznikol nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi. Ide napríklad o starých rodičov.

Príspevok 100 eur pre osobných asistentov:

Inflačná pomoc pre osobných asistentov sa bude poskytovať jednorazovo v sume 100 eur vo forme dotácie na podporu humanitárnej pomoci. Dotáciu možno poskytnúť osobe, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a ktorá vykonávala osobnú asistenciu v rozsahu najmenej 12 hodín v priebehu prvého štvrťroka 2022 na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie predloženej úradu práce.

Osobný asistent preukazuje splnenie podmienok pre poskytnutie dotácie kópiou zmluvy o výkone osobnej asistencie, ktorá bola predložená príslušnému úradu práce. Okrem toho musí asistent predložiť kópiu potvrdenia o odmenách, ktoré mu boli vyplatené ako osobnému asistentovi v priebehu prvého štvrťroka 2022. Asistent podáva žiadosť na úrade práce v mieste svojho bydliska. Táto dotácia nepodlieha zúčtovaniu a možno o ňu žiadať od 1. júna do 31. augusta 2022.

Príspevok 100 eur pre opatrovateľov:

Osoby, ktorým sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie

 • Tejto skupine osôb sa poskytne inflačná pomoc formou jednorazového navýšenia ich peňažného príspevku na opatrovanie za mesiac máj 2022 o 100 eur. Inflačná pomoc sa poskytne všetkým poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie bez ohľadu na výšku príjmu opatrovanej osoby, poberanie dôchodkovej dávky, vykonávanie zárobkovej činnosti a podobne. Peňažný príspevok na opatrovanie sa vypláca mesačne pozadu, čo znamená, že peňažný príspevok za mesiac máj bude poberateľom vyplatený v júni. Inflačná pomoc sa poskytne automaticky a bez žiadosti.

Osoby, ktorým sa neposkytuje peňažný príspevok na opatrovanie

 • Osobám, ktoré vykonávajú opatrovanie, nie sú však poberateľmi peňažného príspevku na opatrovanie, je možné poskytnúť inflačnú pomoc formou dotácie na podporu humanitárnej pomoci jednorazovo v sume 100 eur. Dotáciu je možné poskytnúť osobe, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a za ktorú bol za máj 2022 štát platiteľom verejného zdravotné poistenia. Ide o osobu, ktorá opatruje inú osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie podľa komplexného posudku alebo opatruje blízku osobu, ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení.
 • Táto osoba preukazuje splnenie podmienok pre poskytnutie dotácie dokladom o tom, že bola poistencom štátu na verejné zdravotné poistenie za máj tohto roka. Uvedený doklad vyhotoví zdravotná poisťovňa žiadateľa. Žiadosť o príspevok 100 eur je potrebné podať na úrade práce v mieste bydliska. Táto dotácia nepodlieha zúčtovaniu a možno o ňu žiadať od 1. júna do 31. augusta 2022.

Príspevok 100 eur pre seniorov nad 62 rokov:

Inflačná pomoc pre seniorov nad 62 rokov je určená pre osobu, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, najneskôr v máji 2022 dovŕšila 62 rokov veku a zároveň nemala príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Zároveň platí, že nárok majú iba seniori, ktorí v máji nepoberali a ani nepoberajú starobný, predčasný, invalidný, vdovský, vdovecký, výsluhový, invalidný výsluhový, vdovský výsluhový či vdovecký výsluhový dôchodok alebo obdobnú dávku zo zahraničia.

Pomoc pre seniorov sa bude poskytovať formou jednorazovej dotácie na podporu humanitárnej pomoci v sume sto eur. Žiadosť možno podať od 1. júna do 31. augusta 2022 na úrade práce podľa miesta pobytu žiadateľa. Táto dotácia nepodlieha zúčtovaniu. Splnenie podmienok na poskytnutie inflačnej pomoci žiadateľ preukáže čestným vyhlásením. Ak sa preukáže, že v ňom žiadateľ uviedol nepravdivé informácie, bude povinný poskytnutú dotáciu vrátiť.

Kedy sa príspevok vypláca a kto dostane viac

Inflačná pomoc bude vyplácaná v klasických termínoch výplaty dávok a príspevkov z úradov práce. V prípade výplaty cez poštu tak prídu peniaze najskôr 18. júna 2022 a v prípade výplaty na bankový účet od 13. do 15. júna tohto roka. Niektoré domácnosti môžu navyše získať aj viac ako sto eur. Jednotlivé príspevky je totiž možné kombinovať v závislosti od toho, do ktorej kategórie daná osoba alebo rodina patrí. Niekto tak bude zapadať do viacerých skupín. V jednej domácnosti tak môžu byť naraz podporené deti zvýšeným prídavkom, rovnako môže byť podporená aj rodina príspevkom v hmotnej núdzi.

Príklad č. 1:

 • Rodič bez príjmu s jedným dieťaťom (5 rokov).
 • Nárok na príspevok pre rodiny v hmotnej núdzi – 100 €.
 • Nárok na zvýšený prídavok na dieťa – 100 € (zvýšenie o 74,12 €).
 • Spolu vyplatených – 200 € (z toho inflačná pomoc 174,12 €).

Príklad č. 2:

 • Rodina s jedným pracujúcim rodičom a s dvoma deťmi (5 rokov a 16 rokov) a druhý rodič opatruje starého rodiča.
 • Nárok na zvýšený prídavok na dieťa – 2 x100 € (zvýšenie o 148,24 €).
 • Nárok na jednorazový príspevok ako poberateľ príspevku na opatrovanie – 100 €.
 • Spolu vyplatených – 300 €

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: