Vládna koalícia na stredajšom rokovaní (18. mája) schválením posledného opatrenia skompletizovala balík jednorazovej pomoci pre ľudí, ktorá im má pomôcť pokryť zvýšené výdavky na bývanie, energie či stravu. Ide o jednorazový príspevok vo výške sto eur. Dostanú ho ľudia, ktorých podľa vlády zdražovanie ohrozuje najviac. Patria tam rodiny s deťmi, domácnosti v hmotnej núdzi, opatrovatelia či seniori, ktorí ešte nemajú nárok na dôchodok.


Vyplatenie jednorazového príspevku už nemusí schvaľovať parlament, keďže bol v dvoch kolách rokovania vlády prijatý ako nariadenie. Sto eur by sa malo posielať v júni. Pomoc vo výške celkom 105 miliónov sa na návrh ministerstva práce prerozdelí spolu siedmim skupinám občanov. Ekonomický portál Finsider pripravil prehľadný zoznam toho, kto má na príspevok nárok, aké musí spĺňať podmienky a koľkých ľudí sa pomoc dotkne.

Príspevok dostane sedem skupín

Jednorazový finančný príspevok sto eur dostanú poberatelia prídavku na dieťa, domácnosti v hmotnej núdzi, náhradní rodičia, poberatelia peňažného príspevku na opatrovanie a peňažného príspevku na osobnú asistenciu, ďalej osoby nad 62 rokov, ktoré nie sú poberateľmi dôchodku a nakoniec osoby, ktoré nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie, avšak poskytujú pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo osobám starším ako 80 rokov.

Cieľové skupiny a počet poberateľov:

 • Zvýšený prídavok na dieťa ( 1 120 000 detí).
 • Domácnosti v hmotnej núdzi (57 748).
 • Náhradní rodičia (7 300).
 • Poberatelia príspevku na opatrovanie (63 600).
 • Osoby vykonávajúce osobnú asistenciu (15 903).
 • Osoby, ktoré sa starajú o ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo o osoby staršie ako 80 rokov bez príspevku na opatrovanie (3 704).
 • Osoby nad 62 rokov, ktoré nie sú poberateľmi dôchodku (70 637).

Poskytnutá pomoc sa nebude považovať za príjem, aby osoby, ktorým bude takáto forma pomoci poskytnutá, neprišli o pomoc v hmotnej núdzi a aby táto pomoc nemala žiaden vplyv na poskytnutie alebo výšku peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Zvýšenie dávky i peniaze navyše

Rodičia dostanú za máj tohto roka jednorazovo zvýšené prídavky na všetky deti v celkovej sume sto eur. Inak povedané, štandardná suma rodinného prídavku na deti v sume 25,88 eura sa za máj jednorazovo zvýšia o 74,12 eura. Prilepšenie dostane každý, kto prídavky poberá. Štát takto pošle prídavok na 1,1 milióna nezaopatrených detí. Toto opatrenie bude stáť vyše 83 miliónov eur.

Zvýšené prídavky by mali rodičia dostávať v júni. Vyplácajú ich úrady práce, ktoré majú všetky svoje výdavkové účty v Štátnej pokladnici. Ak rodič nemá bankový účet, dostáva dávku cez poštový poukaz rovnako zo Sociálnej poisťovne. Rodinné prídavky na dieťa sa vyplácajú spravidla od 13. do 15. dňa v mesiaci.

Domácnostiam v hmotnej núdzi, náhradným rodičom a poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie sa za mesiac máj tohto roka jednorazovo zvýši pomoc, ktorú od štátu dostávajú. Zvýšenie sa vzťahuje aj na náhradných rodičov, ktorým nevznikol nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi. Inak povedané, dávka v hmotnej núdzi, príspevok náhradnému rodičovi a opatrovateľský príspevok budú v júni o sto eur vyššie.

Príspevok
Príspevok sto eur dostanú najohrozenejšie skupiny obyvateľstva. (Ilustračné foto: Unsplash)

Osobní asistenti a seniori bez penzie

Sto eur v júni jednorazovo dostanú aj osoby, ktoré vykonávajú osobnú asistenciu ťažko zdravotne postihnutej (ŤZP) osobe k peňažnému príspevku na osobnú asistenciu. Podmienkou je, že v priebehu prvého štvrťroka 2022 vykonali osobnú asistenciu v rozsahu najmenej 12 hodín.

Príspevok dostanú aj ľudia, ktorí nepoberajú opatrovateľský príspevok, ale poskytujú pomoc ŤZP osobám alebo osobám starším ako 80 rokov. Ide o skupiny, ktoré sa napríklad starajú doma o príbuzného, pričom táto osoba nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení.

Pomoc sa vzťahuje tiež na seniorov nad 62 rokov, ktorí zatiaľ nepoberajú starobný, invalidný, vdovský, vdovecký či výsluhový dôchodok alebo penziu zo zahraničia. Zároveň ale nemôžu mať príjem zo zamestnania, podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Aj viac príspevkov naraz

Napriek tomu, že jednorazový príspevok bude na úrovni sto eur, niektoré domácnosti by mali získať aj trojnásobok tejto hodnoty. „Jednotlivé príspevky je možné kombinovať v závislosti od toho, do ktorej kategórie daná osoba alebo rodina patrí,“ vysvetľuje tlačové oddelenie rezortu práce Finsideru.

Niekto tak bude zapadať do viacerých skupín. V jednej domácnosti tak podľa ministerstva práce môžu byť naraz podporené deti zvýšeným prídavkom, rovnako môže byť podporená aj rodina príspevkom v hmotnej núdzi.

Podľa ministerstva napríklad osamelá matka s jedným dieťaťom, ktorá navyše opatruje starého rodiča, bude mať nárok na zvýšený prídavok na dieťa aj na mimoriadny príspevok pre poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie. Ak je navyše v hmotnej núdzi, tak dostane ďalších sto eur.

Príklad č. 1:

 • Rodič bez príjmu s jedným dieťaťom (5 rokov).
 • Nárok na príspevok pre rodiny v hmotnej núdzi – 100 €.
 • Nárok na zvýšený prídavok na dieťa – 100 € (zvýšenie o 74,12 €).
 • Spolu vyplatených – 200 € (z toho inflačná pomoc 174,12 €).

Príklad č. 2:

 • Rodina s jedným pracujúcim rodičom a s dvoma deťmi (5 rokov a 16 rokov) a druhý rodič opatruje starého rodiča.
 • Nárok na zvýšený prídavok na dieťa – 2 x100 € (zvýšenie o 148,24 €).
 • Nárok na jednorazový príspevok ako poberateľ príspevku na opatrovanie – 100 €.
 • Spolu vyplatených – 300 €

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: