Každý by chcel vysoký dôchodok. No realita je taká, že priemerný starobný dôchodok aktuálne dosahuje necelých 500 eur. Získať vysoký dôchodok je totiž ťažké. Ľudia, ktorí už dostávajú starobný dôchodok, majú už len jednu možnosť, ako si ho môžu zvýšiť. K vyššej penzii sa dopracujú len tak, že sa zamestnajú a zamestnávateľ im bude z platu stŕhať odvody. Vďaka tomu môžu pracujúci dôchodca následne požiadať o prepočítanie svojej penzie.

Pracujúci dôchodca má dve možnosti, ako sa môže dopracovať k vyššej penzii. Tou prvou je, že požiada Sociálnu poisťovňu o jej zvýšenie. Kto nepodá sám žiadosť, tomu v nasledujúcom roku Sociálna poisťovňa zvýši penziu automaticky.

O zvýšenie penzie môže pracujúci dôchodca požiadať ihneď, ako mu zanikne dôchodkové poistenie. To znamená, že musí prestať pracovať. Ak niekto súčasne pracuje pre dvoch rôznych zamestnávateľov, o prepočítanie dôchodku môže požiadať až potom, ako prestane pracovať pre oboch. Dôchodkové poistenie zanikne aj v prípade, ak niekto zmení zamestnávateľa. Ak bude napríklad senior do konca mája pracovať pre jednu firmu a od 1. júna sa zamestná v inej, jeho pôvodné dôchodkové poistenie zanikne. Tento pracujúci dôchodca tak môže od 1. júna požiadať o zvýšenie svojej penzie napriek tomu, že mu ihneď vzniklo nové poistenie.

O zvýšenie je lepšie požiadať


Ak niekto o zvýšenie penzie nepožiada, alebo mu počas roka dôchodkové poistenie nezanikne, v nasledujúcom roku mu Sociálna poisťovňa zvýši dôchodok automaticky. O zvýšení poisťovňa rozhodne do konca marca, pričom pracujúci dôchodca dostane prvýkrát zvýšený dôchodok v aprílovom výplatnom termíne. Vtedy mu Sociálna poisťovňa doplatí aj zvýšenie, ktoré mal dostať v prvých troch mesiacoch roku.

Pre penzistov, ktorí prestanú pracovať počas roku, je výhodnejšie, ak nebudú čakať na automatické zvýšenie dôchodku, ale sami o jeho prepočítanie požiadajú. Vďaka tomu začnú zvýšenú penziu dostávať skôr. Ak by niekto pracoval do konca mája tohto roku, má nárok na zvýšenie dôchodku už od 1. júna. Ak bude čakať na automatické zvýšenie, viac peňazí začne dostávať až v budúcom roku a nikto mu už nedoplatí vyšší dôchodok, ktorý by mohol dostávať v tomto roku.

O koľko sa dôchodok zvýši, závisí najmä od toho, ako dlho penzista po získaní nároku na dôchodok pracoval a koľko zarábal. Čím vyššie odvody totiž niekto zaplatí, tým má nárok na vyšší dôchodok. Zvýšenie dôchodku sa vypočíta tak, že sa polovica získaných osobných mzdových bodov vynásobí aktuálnou dôchodkovou hodnotou. Tá je v roku 2021 na úrovni 14,2107 eura. Osobný mzdový bod zase ukazuje, v akom vzťahu bola celková mzda penzistu k priemernej mzde. Ak by niekto pracoval celý rok za priemernú mzdu, získal by osobný mzdový bod na úrovni 1. Ak by zarábal polovicu, osobný mzdový bod by bol 0,5. A ak by jeho mzda bola dvojnásobná v porovnaní s priemernou mzdou, osobný mzdový bol by bol 2.

Pracujúci dôchodca často dostane len drobné

V súčasnosti platí, že ak by niekto pracoval celý rok a zarábal by priemernú mzdu v hospodárstve, jeho dôchodok by sa mal zvýšiť o 7,20 eura. Ak by niekto zarábal polovicu priemernej mzdy, jeho penzia by sa zvýšila len o 3,60 eura. V prípade, že by niekto dostával dvojnásobok priemernej mzdy, jeho penzia by mala vzrásť o 14,30 eura.

Nárok na zvýšenie dôchodku majú pracujúci dôchodcovia aj v prípade, že pracujú len krátko a ich mzda je nízka. Stačí, aby bol penzista zamestnaný len jeden deň a má nárok na zvýšenie penzie. Aj v takomto prípade sa jeho dôchodok zvýši minimálne o desať centov.

Nárok na zvýšenie penzie má pracujúci dôchodca len v prípade, ak je dôchodkovo poistený. Ak pracuje na dohodu a uplatňuje si odvodovú úľavu, pri ktorej nemusí pri príjme do 200 eur platiť odvody, nevznikne mu ani nárok na zvýšenie dôchodku. No ak by jeho príjem bol vyšší ako 200 eur, odvody už zaplatí, čo sa odrazí aj na jeho penzii, V prípade, že sa zamestná predčasný dôchodca a bude platiť odvody, vznikne mu síce nárok na zvýšenie penzie, no musí počítať s tým, že pokiaľ bude pracovať, nebude vôbec dostávať dôchodok.

Aj keď zákon umožňuje pracovať aj invalidným dôchodcom, Sociálna poisťovňa im z tohto dôvodu ich invalidný dôchodok nezvýši. Zaplatené odvody sa im zohľadnia až pri výpočte starobného dôchodku.