Podať daňové priznanie pri predaji nehnuteľnosti a zaplatiť daň musí v tomto roku každý, kto v minulom roku zarobil na predaji pozemku, bytu či domu. Takýto príjem sa zdaňuje v prípade, že pred predajom nehnuteľnosť vlastnil menej ako päť rokov. Nezáleží na tom, či bol majetok kupovaný, zdedený alebo darovaný.


Štát od tejto povinnosti oslobodzuje majiteľov, ktorí nehnuteľnosť predali v rámci reštitučných zákonov. Môže ísť o prípady, pri ktorých predaj podliehal zákonu o súdnej rehabilitácii, zmiernení následkov niektorých majetkových krívd, mimosúdnych rehabilitáciách či úprave majetkových vzťahov a vysporiadaní nárokov v družstvách.

Pre ostatných platí, že samotné daňové priznanie pri predaji nehnuteľnosti treba podať najneskôr do konca marca. Ľudia si ale môžu termín predĺžiť o tri až šesť mesiacov. Maximálne do 30. júna tohto roka si ho môže odložiť v podstate každý. O šesťmesačný odklad môže požiadať daňovník, ktorý mal v minulom roku príjmy aj zo zahraničia.

Ekonomický portál Finsider pripravil ilustračný príklad, ako vyplniť daňové priznanie pri predaji nehnuteľnosti za minulý rok. Spomína aj základné podmienky priznávania zárobkov z predaja pozemku, bytu, domu či inej budovy.

Vlastníctvo dokazuje kataster

Začiatok vlastníctva nehnuteľnosti sa počíta vždy odo dňa vkladu do katastra nehnuteľností, rozhodnutia štátneho orgánu alebo v prípade dedenia sa vlastníctvo začína smrťou poručiteľa. Príjem z predaja nehnuteľnosti je takzvaný pasívny príjem. Ak niekto nemal aj iný druh zárobku, nemôže si uplatniť nezdaniteľné minimum na daňovníka či manželku.

Bývalý majiteľ prizná celý zárobok z predaja, no môže si z neho odpočítať aj výdavky, ktoré na nehnuteľnosť vynaložil. Ak ju sám kupoval, výdavkom môže byť napríklad suma, za ktorú ju získal. Dedič môže ako výdavok uviesť všeobecnú cenu nehnuteľnosti, ktorá je v uznesení o dedičstve. O niečo zložitejšie je to pri darovaní.

Ak niekto získal majetok darovaním, pri predaji musí posúdiť, či by bol príjem z predaja nehnuteľnosti u darcu oslobodený od dane. Keby bol, výdavkom je cena nehnuteľnosti zistená súdnym znalcom. V prípade, že od dane oslobodený nebol, výdavkom je cena nehnuteľnosti, za ktorú ju kúpil darca. Všetky výdavky sa musia dokladovať.

Keď bola predaná nehnuteľnosť zahrnutá v obchodnom majetku, výdavkov môže byť viac. Môže to byť zostatková cena, opravy, údržba, úhrada za prevod členských práv, úroky z úverov na bývanie či poplatky, ktoré s bankovým úverom súvisia.

Daňové priznanie pri predaji nehnuteľnosti
Daňové priznanie pri predaji nehnuteľnosti sa podáva do konca marca 2022. (Ilustračné foto: Freepik)

Daňové priznanie pri predaji nehnuteľnosti

Keď má bývalý majiteľ jasno v tom, aké bol jeho zárobok z predaja nehnuteľnosti a výdavky, daň si môže vypočítať z rozdielu príjmov a výdavkov. Platí sa pritom klasická sadzba dane na úrovni 19 percent. Ak ale príjmy presiahnu úroveň 37 981,94 eura, zo zárobkov nad touto hranicou sa platí daň 25 percent. Daňové priznanie pri predaji nehnuteľnosti si ľudia môžu vyplniť aj prostredníctvom elektronických pomôcok.

Príklad (ako vyplniť daňové priznanie pri predaji nehnuteľnosti):

Daňovník bol v roku 2021 zamestnaný a jeho príjem zo zamestnania bol 17 740 eur. Okrem príjmu zo zamestnania dosiahol aj príjem z predaja bytu obstaraného v roku 2018 kúpou za 55 000 eur. Výdavky, ktoré vynaložil na opravu bytu, predstavovali sumu 2 500 eur.

Má dve vyživované deti nad šesť rokov, na ktoré si u zamestnávateľa uplatňoval daňový bonus. Zamestnávateľ mu priznal a vyplatil daňový bonus na vyživované deti spolu 654,78 eura. Daňovník nie je poberateľom starobného dôchodku a uplatňuje v daňovom priznaní poukázanie podielu zaplatenej dane občianskemu združeniu.

1. Príjem zo závislej činnosti na základe potvrdenia od zamestnávateľa: 17 740 eur

 • Zaplatené odvody do poisťovní spolu: 2 377,16 eura
  • z toho poistné na sociálne poistenie: 1 667,56 eura
  • poistné na zdravotné poistenie: 709,60 eura
 • preddavky na daň zrazené zamestnávateľom 2 918,94 eura

2. Príjem z predaja bytu: 75 000 eur

 • kúpna cena bytu: 55 000 eur
 • výdavky vynaložené na opravu bytu: 2 500 eur
 • Strana 1:
  • Na riadku 01 vyplní svoje rodné číslo, nakoľko nemá pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ). V časti „Druh daňového priznania“ vyznačí krížikom „daňové priznanie“ a doplní rok „2021“, za ktorý podáva daňové priznanie, ak vyplňuje daňové priznanie v papierovej forme. Ďalej doplní v I. oddiele na riadkoch 04 až 11 podľa predtlače svoje osobné údaje a adresu trvalého pobytu.
  • Na riadku 27 a 28 môže uviesť svoje telefónne číslo a emailovú adresu.
 • Strana 2, III. oddiel – na riadku 33 vyplní údaje o vyživovaných deťoch, na ktoré si uplatnila daňový bonus, a to meno a priezvisko detí, rodné čísla detí a počet mesiacov uplatnenia daňového bonusu na vyživované deti.
 • Strana 3, V. oddiel: na riadku 36 uvedie príjem zo zamestnania 17 740 eur. Na riadku 37 uvedie úhrn zaplateného povinného poistného na sociálne a zdravotné poistenie v sume 2 377,16 eura. Na riadku 38 uvedie základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov zo závislej činnosti vo výške 15 362,84 eura.
 • Strana 7, VIII. oddiel: na riadku 2 v stĺpci „Príjmy“ uvedie príjem z predaja bytu vo výške 75 000 eur. Zároveň v stĺpci „Výdavky“ uvedie sumu výdavkov vynaložených na kúpu predanej nehnuteľnosti a výdavkov vynaložených na opravu nehnuteľnosti, teda sumu výdavkov celkom 57 500 eur. Na riadku 19 uvedie znovu príjem z predaja bytu vo výške 75 000 eur a výdavky vo výške 57 500 eur
 • Strana 8, pokračovanie VIII. oddielu: Na riadku 69 znovu prepíše príjem z predaja bytu 75 000 eur a na riadku 70 výdavky prislúchajúce k príjmu z predaja bytu vo výške 57 500 eur. Na riadku 71 vypočíta základ dane (čiastkový základ dane) z príjmu z predaja bytu vo výške 17 500 eur.
 • Strana 8, IX oddiel: Na riadok 72 uvedie základ dane z príjmov zo závislej činnosti 15 362,84 eura, na riadku 73 si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v sume 4 511,43 eura. Túto nezdaniteľnú časť základu dane uvedie aj na riadku 77. Na riadku 78 uvedie základ dane z príjmov zo závislej činnosti znížený o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, čo predstavuje sumu 10 851,41 eura.
  • Na riadku 80 uvedie súčet základov dane z obidvoch druhov príjmov, teda sumu 28 351,41 eura (10 851,41 + 17 500).
 • Strana 9: Na riadku 106 a 115 uvedie nulu. Na riadku 116 uvedie sumu daňovej povinnosti 5 386,77 eura.
 • Strana 10:
  • Na riadku 117 uvedie sumu nároku na daňový bonus na vyživované deti vo výške 654,78 eura (na Ingrid sumu 278,64 eura a na Patrika sumu 376,14 eura).
  • Na riadku 118 sumu daňovej povinnosti zníženej o daňový bonus, čo predstavuje 4 731,99 eura.
  • Na riadku 119 uvedie sumu daňového bonusu priznaného a vyplateného zamestnávateľom vo výške 654,78 eura a na riadku 120 uvedie nulu.
  • Na riadku 124 uvedie sumu vypočítanej daňovej povinnosti 4 731,99 eura.
  • Na riadku 131 uvedie sumu zrazených a odvedených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti vo výške 2 918,94 eura.
  • Na riadku 135 uvedie sumu daňovej povinnosti na úhradu, ktorá predstavuje 2 467,83 eura.
 • Strana 12, XII. oddiel: Vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane vyplní na riadku 151 sumu dane na poukázanie neziskovej organizácii, čo predstavuje 94,64 eura (t .j. 2 % z dane uvedenej na riadku 124). Ďalej vyplní na riadku 152 údaje o prijímateľovi podielu zaplatenej dane, ktorého si vybrala zo zoznamu prijímateľov, a to IČO prijímateľa a obchodné meno (názov) prijímateľa.
  • Ak podáva daňové priznanie v papierovej forme, je povinná vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na strane 12 aj podpísať.
  • Ak daňovník súhlasí, aby boli prijímateľovi podielu zaplatenej dane oznámené jej identifikačné údaje, je povinná na konci vyhlásenia zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním údajov, teda v políčku vyznačiť „x“.
 • Strana 13: Uvedie počet príloh 4, z toho 3 sú súčasťou daňového priznania a 4. prílohu tvorí potvrdenie o výške príjmov zo závislej činnosti a zrazených preddavkoch, ktoré vystavil daňovníkovi zamestnávateľ. Potvrdenie o návšteve školy dcéry Ingrid nie je potrebné predkladať, nakoľko študuje v SR. Ďalej je potrebné vypísať dátum podania daňového priznania a daňové priznanie podávané v papierovej forme podpísať.
 • Príloha č. 3:
  • Na r. 08 vyplní sumu úhrnu povinného poistného na sociálne poistenie a zdravotné poistenie z príjmov zo závislej činnosti celkom 2 377,16 eura.
  • Na riadku 09 uvedie sumu poistného na sociálne poistenie 1 667,56 eura a na riadku 10 sumu poistného na zdravotné poistenie 709,60 eura.
  • Na prílohe č. 3 uvedie znovu dátum a ak podáva daňové priznanie v papierovej forme, je potrebné prílohu aj podpísať.