Ako vyplniť daňové priznanie vlastnými silami? V súčasnosti už na to ľudia spravidla nepotrebujú účtovníčku. Rovnako nie je potrebné počítať jednotlivé položky v daňovom priznaní.

Jednak to už živnostníci a podnikatelia zapísaní v obchodnom registri robia elektronicky. Na druhej strane v prípade ľudí, ktorí ho musia podávať v papierovej forme, existujú už pomocné nástroje a služby.

Výpočet dane zabezpečí program

Podnikatelia priznávajú vlaňajšie zárobky pomocou elektronického daňového priznania cez portál finančnej správy. V papierovej forme ho môžu podať len tí, ktorí živnosť prerušili alebo s podnikaním úplne skončili. Keďže ide o príjmy z podnikania, treba použiť tlačivo daňového priznania typu B.


Každý ho nájde v katalógu formulárov na svojom osobnom účte, ktorý má pri daniaroch. V tomto prípade treba hľadať sekciu dani z príjmov fyzickej osoby (typ B), ktorý je platný od januára tohto roka. Oproti minulému roku sa tlačivo zmenilo len v časti uplatnenia odpočtu daňovej straty.

Po otvorení dokumentu sa ukáže elektronická forma daňového priznania. Živnostník v tomto prípade nemusí vedieť, ktoré kolónky musia byť vyplnené. Stačí, ak pozná základné suma, ktoré sa týkajú jeho príjmov a výdavkov. Rovnako však musí poznať aj typ jeho zárobku a druh uplatnenia výdavkov.

Elektronický dokument finančnej správy ho už potom upozorňuje, ktoré kolónky musia byť vyplnené a výpočet základu dane alebo aj samotnej výšky dane už dopĺňa automaticky. Daňové priznanie potom len skontroluje, podpíše a odošle.

Princíp automatického dopisovania a výpočtu môžu využiť aj ľudia, ktorí podávajú daňové priznanie v papierovej forme. Portál finančnej správy totiž sprístupňuje elektronickú formu priznania aj bez osobného účtu. Ľudia tak môžu dokument využiť ako pomôcku a podľa neho potom vyplniť papierové daňové priznanie.

Druh príjmu a dôležité údaje

Daňovník síce v elektronickom priznaní nemusí nič počítať, ale mal by sa vedieť orientovať v druhoch príjmu a nárokoch na daňové úľavy. Ak napríklad len podniká, v zásade vypĺňa hlavne príjmy z podnikania. Tie sa v aktuálne platnom daňovom priznaní nachádzajú na strane s označení VI. oddiel. V ňom treba tiež rozlíšiť, či išlo o príjem zo živnosti, z vytvorenia diela či napríklad z poľnohospodárskej výroby.

V priznaní daňovník nájde aj iné druhy príjmu ako napríklad zo zamestnania, z kapitálového majetku či ostatné príjmy. Pri každej z nich je aj vysvetlené, o aký druh zárobku podľa zákona ide. Aj pri nich treba vyplniť sumy príjmov, ale napríklad aj odvodov. Okrem toho musí daňovník vedieť, či si ide uplatňovať reálne alebo paušálne výdavky. Pre tento účel dokument ponúka jednoduché zaškrtnutie jednej z možností.

Ako vyplniť daňové priznanie
Ako vyplniť daňové priznanie? Stačí poznať čísla, zvyšok urobí program. (ilustračná foto: Freepik)

Rovnako dôležité je vyplniť všetky položky, ktoré sa venujú daňovým úľavám. Nezdaniteľná časť na manželku alebo manžela či daňový bonus sa napríklad uplatňuje hneď na začiatku daňového priznania na strane s označením III. oddiel. Vypĺňa sa tam napríklad meno a rodné číslo partnera či detí. Pri daňovom bonuse treba vyznačiť aj počet mesiacov, za ktoré si rodič bonus uplatňuje.

Na konci daňového priznania sú aj prílohy, kde sa vypĺňa napríklad odpočet výdavkov či podiely na zisku a ostatné príjmy. V tretej prílohe treba opäť vyplniť údaje o zaplatenom sociálnom a zdravotnom poistení.

Na konci dokumentu je možné aj darovať dve percentá z dane a tiež vyznačiť žiadosť o vyplatenie daňového bonusu alebo preplatku. Na výber je vyplatenie cez poštu alebo na bankový účet.

Daňové priznanie cez službu alebo firmu

Ľudia, ktorí musia priznanie podať napríklad v papierovej forme alebo sa v ňom nevedia zorientovať ani s pomôckami, sa môžu obrátiť aj na externé firmy. V súčasnosti existujú rôzne platformy, ktoré za poplatok ponúkajú vyplnenie daňového priznania a výpočet dane. Rovnako ľuďom vedia poradiť s daňovými úľavami a do priznania ich započítať.

Ale aj v tomto prípade daňovník potrebuje vedieť, aký druh príjmu vlani mal. Podľa situácie potom musí predložiť napríklad potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa zo Slovenska alebo zahraničia, rodné listy detí, prípadne potvrdenie o platbách do tretieho piliera alebo zaplatených úrokoch pri hypotéke.

Vyplnené daňové priznanie potom klientom spravidla posielajú na e-mail. Ceny sú pritom rôzne. Odvíjajú sa hlavne od zložitosti spracovania. Napríklad daňové priznanie zamestnanca je na spracovanie jednoduchšie ako priznávanie príjmov firmy.

Zamestnanci majú na vyplnenie daňového priznania okrem externej firmy ešte inú možnosť. Môžu o to požiadať aj priamo svojho zamestnávateľa pri ročnom zúčtovaní. Týka sa to hlavne tých zamestnancov, ktorí majú okrem príjmov z práce napríklad aj zárobok z prenájmu nehnuteľnosti.

Ako vyplniť daňové priznanie typu B (príklad)

Pán Ivan Dobrota je živnostník, ktorý vykonáva stavebné práce. Nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH). Za rok 2021 dosiahol príjmy zo živnosti vo výške 29 500 eur. Rozhodol sa, že za zdaňovacie obdobie roku 2021 uplatní výdavky percentom z príjmov vo výške 60 percent.

V roku 2021 zaplatil poistné na sociálne poistenie vo výške 2 093,28 eura a poistné na zdravotné poistenie 917,28 eura. Nemôže si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku. Nárok na daňový bonus na vyživované deti si uplatňovala jeho manželka.

Pán Dobrota bude za rok 2021 podávať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

 • Na riadku 01 sa uvádza daňové identifikačné číslo (DIČ). V úvodnej časti priznania daňovník vyznačí, že podáva daňové priznanie za rok 2021.
 • Na riadku 03 uvedie kód SK NACE vykonávanej činnosti a v kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie jej názov. Jednotlivé kódy (klasifikácie kódov SK NACE) aj názvy činností možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk.
 • I. oddiel riadky 04 až 11 – uvádza sa meno, priezvisko a ostatné údaje.
  • Na riadku 27 a 28 môže uviesť svoje telefónne číslo a emailovú adresu.
 • VI. oddiel:
  • V tabuľke č. 1 na riadku 2 stĺpca 1 uvedie príjmy zo živnosti vo výške 29 500 eur.
  • V tabuľke č. 1 na riadku 2 stĺpca 2 výdavky neuvádza.
  • V tabuľke č. 1 na riadku 10 stĺpca 1 uvedie sumu príjmov vo výške 29 500 eur.
  • Za zdaňovacie obdobie roku 2021 si môže daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uplatniť výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona vo výške 60 % avšak maximálne do výšky 20 000 eur ročne. Pán Dobrota si uplatní výdavky vypočítané vo výške 60 % z príjmov zo živnosti v sume 17 700 eur (29 500*0,60).
  • V tabuľke č. 1 na riadku 10 stĺpca 2 uvedie sumu percentuálnych výdavkov vrátane preukázateľnej výšky zaplateného poistného, t.j. sumu 20 710,56 eura (17 700 + 3010,56).
  • Pod tabuľkou č. 1 v príslušnom políčku vyznačí skutočnosť, že spĺňa podmienky pre mikrodaňovníka.
  • Pán Dobrota pri vyčíslení čiastkového základu dane z príjmov z podnikania uplatňoval v roku 2021 výdavky percentom z príjmov. Pod tabuľkou č. 1 v príslušnom políčku vyznačí skutočnosť, že pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uplatňoval výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona.
  • Pod tabuľkou č. 1 uvedie sumu preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods.1 a 2 zákona vo výške 3 010,56 eura (preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie 2 093,28 eura a preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie 917,28 eura).
  • Tabuľku č. 1b – vypĺňa z vedenej evidencie podľa § 6 ods. 10 zákona, ktorú viedol počas zdaňovacieho obdobia roku 2021. Nakoľko neevidoval pohľadávky a zásoby na začiatku zdaňovacieho obdobia ani na konci zdaňovacieho obdobia, túto tabuľku nemusí vyplniť.
  • Na riadku 39 uvedie príjmy z tabuľky č. 1, stĺpca 1 riadku 10, sumu 29 500 eur.
  • Na riadku 40 uvedie výdavky z tabuľky č. 1, stĺpca 2 riadku 10, sumu 20 710,56 eura.
  • Na riadku 41 uvedie základ dane (kladný rozdiel medzi riadkom 39 a 40) sumu 8 789,44 eura.
  • Na riadku 45 uvedie sumu 8 789,44 eur.
  • Na riadku 55 uvedie sumu 8 789,44 (základ dane z riadku 45).
  • Na riadku 57 uvedie sumu 8 789,44 (základ dane z riadku 55).
 • IX. oddiel – Výpočet dane podľa § 15 zákona:
  • Na riadku 72 uvedie sumu 8 789,44 eur – základ dane podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona (z riadku 57).
  • Na riadku 73 uvedie sumu 4 511,43 eura.
  • Na riadku 77 uvedie sumu 4 511,43 eura z riadku č. 73.
  • Riadky 78,80,81 nevypĺňa a na riadku 90 uvedie nulu.
  • Na riadku 91 uvedie zostatok nezdaniteľnej časti základu dane z riadku 77, t. j. sumu 4 511,43 eura.
  • Na riadku 92 uvedie základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona po znížení o nezdaniteľnú časť (r. 57 – r. 91) vo výške 4 278,01 eura (8 789,44 – 4511,43).
  • Na riadku 94 uvedie základ dane zistený podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona z riadku 92 vo výške 4 278,01 eura.
  • Na riadok 95 uvedie zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona vo výške 29 500 eur, pre účely určenia sadzby dane zo základu dane podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona.
  • Na riadku 96 uvedie daň zo základu dane zisteného podľa § 4 ods.1 písm. b) zákona uvedeného v riadku 94 vo výške 641,70 eura (4 278,01 * 0,15), nakoľko zdaniteľné príjmy uvedené na riadku 95 nepresiahli sumu 49 790 eur.
  • Na riadku 105 prepíše daň vo výške 641,70 eura (z riadku 96).
  • Na riadku 106 a 115 uvedie nulu.
  • Na riadok 116, 118, 124 uvedie daň vo výške 641,70 eura.
  • Na riadku 135 uvedie daň na úhradu vo výške 641,70 eura.
 • XII. oddiel:
  • Pán Dobrota sa rozhodol, že nevyužije možnosť poukázať 2% resp. 3% podiel zaplatenej dane na osobitné účely, preto túto skutočnosť vyznačí v príslušnom políčku.
  • Na riadku 153 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania, vrátane Príloh č. 1, 2,3 aj keď sa nevypĺňajú. Pán Dobrota na riadok 153 uvedie počet príloh 3.
  • Pán Dobrota na strane 13 daňového priznania uvedie dátum.
 • Príloha č. 3 – Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (strana 17 daňového priznania).
 • Pán Dobrota na účely sociálneho a zdravotného poistenia vyplní riadky č. 11,13,14.
 • Na riadok 11 uvedie z riadku preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods.1 a 2 zákona uvedeného pod tabuľkou č. 1 časť pripadajúcu na preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, o ktoré si znížil základ dane v danom roku, a to sumu 2 093,28 eura.
 • Na riadok 13 uvedie z riadku preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods.1 a 2 zákona uvedeného pod tabuľkou č. 1 časť pripadajúcu na preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, o ktoré si znížil základ dane v danom roku, a to sumu 917,28 eura a z toho na riadku 14 preukázateľne zaplatené preddavky na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods.1 a 2 zákona, príslušné k zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré sa podáva daňové priznanie (2021), a to sumu 917,28 eur.
 • V prílohe č. 3 – Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia na strane č. 17 uvedie dátum.