S príchodom nového roka sa začalo aj obdobie priznávania minuloročných príjmov. Daňové priznanie 2021 treba spravidla podať najneskôr do konca marca tohto roka. Ľudia si ale termín môžu posunúť o tri mesiace, prípadne až o šesť, ak na to spĺňajú podmienky.

Nie každý musí v tomto roku podávať daňové priznanie za rok 2021. Slovenská legislatíva totiž určuje hranicu dosiahnutého príjmu za zdaňovacie obdobie. Okrem toho sú niektoré príjmy od dane oslobodené. Osobitnou kategóriou sú aj zamestnanci.

Najdôležitejšia je výška príjmu

Základným faktorom, ktorý rozhoduje o tom, či niekto musí alebo nemusí štátu priznávať svoje príjmy a platiť z nich daň, je ich celková výška. V zásade platí, že daňové priznanie z príjmov za minulý rok musí podať každý, kto vlani zarobil viac ako 2 255,72 eura. Zároveň ale musí ísť o príjmy, z ktorých sa platí daň a nie sú od nej oslobodené. Počítajú sa aj príjmy zo zahraničia.


Rovnaká povinnosť pri tejto hranici príjmu platí aj pre zamestnancov. Spravidla im ale daňové priznanie 2021 robí firma. Ide o takzvané ročné zúčtovanie. Legislatíva ale pozná výnimky, kedy musia zamestnanci podávať daňové priznanie sami.

Platí to v prípadoch, ak majú príjmy zo zahraničia, prípadne im zamestnávateľ neurobil ročné zúčtovanie alebo zamestnanec do polovice februára nestihol predložiť potrebné doklady na ročné zúčtovanie. Podávať daňové priznanie musia zamestnanci aj vtedy, ak ich zamestnávateľ nie je platiteľom dane na Slovensku alebo v zahraničí.

Zamestnanec si spravidla podáva daňové priznanie 2021 sám aj vtedy, ak mal popri práci ešte príjem napríklad zo živnosti, z prenájmu či predaja nehnuteľnosti, prípadne vyhral vecnú cenu v súťaži.

Priznanie si môžu daniari aj vyžiadať

V niektorých prípadoch musí podať daňové priznanie aj daňovník, ktorý sa k stanovenej hranici príjmu ani nedostal. Platí to napríklad vtedy, ak vykázal takzvanú daňovú stratu.

Niekto zase musí priznať príjmy v prípadoch, kedy je povinný zvýšiť svoj základ dane. To v praxi musí urobiť každý, kto si predčasne vybral peniaze z tretieho piliera a zároveň si uplatnil nezdaniteľnú časť na príspevky do tretieho piliera.

Môže sa tiež stať, že daňovník nemusí podať daňové priznanie 2021, ale bude to žiadať daňový úrad, respektíve ho k tomu vyzve správca dane. Dôvodom môže byť napríklad podozrenie, že niekto vykonával čiernu prácu.

Bez ohľadu na výšku príjmu či jeho druh musia podať daňové priznanie niektoré právnické osoby – čiže firmy alebo podniky. Povinnosť priznať príjmy majú eseročky, akciové či iné obchodné spoločnosti, občianske združenia, neziskové organizácie a iné neobchodné spoločnosti, ktoré si niekto založil na podnikanie a vlani mali zdaniteľný príjem.

Ľudia tiež môžu podať daňové priznanie 2021 dobrovoľne, ak to považujú za výhodné. Napríklad ak boli časť roka bez práce, študovali, boli istý čas na péenke, prípadne si neuplatňovali niektoré daňové zvýhodnenia.

Priznanie musia ľudia podať najneskôr do 31. marca tohto roka. Ak by to niekto nestihol, môže si ho odložiť o ďalšie tri mesiace bez udania dôvodu. Inak povedané, minuloročné príjmy prizná až na konci júna. O celých šesť mesiacov si ho môžu odložiť len daňovníci, ktorí mali vlani príjem aj zo zahraničia.

Daňové priznanie 2021
Daňové priznanie 2021 sa spravidla podáva do konca marca tohto roka. (ilustračný obrázok: Freepik)

Zdaniteľný príjem (daňové priznanie 2021):

 • príjem zo závislej činnosti (zamestnanie),
 • príjem z podnikania (napríklad živnosť),
 • príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napríklad vytvorenie diela),
 • príjem z prenájmu nehnuteľností,
 • príjem z použitia diela a použitia umeleckého výkonu,
 • príjem z kapitálového majetku (napríklad výnosy zo štátnych dlhopisov)
 • ostatné príjmy (napríklad z prevodu cenných papierov),
 • podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva,
 • vyrovnací podiel pri zániku účasti spoločníka obchodnej spoločnosti alebo člena družstva,
 • podiel na likvidačnom zostatku pri likvidácii obchodnej spoločnosti alebo družstva,
 • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi obchodnej spoločnosti,
 • podiel člena pozemkového spoločenstva a podiel na jeho likvidačnom zostatku.

Príjmy oslobodené od dane (daňové priznanie 2021):

 • príjem z predaja nehnuteľnosti po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia,
 • príjem z predaja hnuteľnej veci, ak nebola zahrnutú v obchodnom majetku,
 • výživné na deti, manželku či manžela,
 • príjem z prenájmu nehnuteľností do výšky 500 eur,
 • príjem z prevodu práva užívania nájomného družstevného bytu, ak tam daňovník býval aspoň päť rokov,
 • príjem z prevodu opcií, cenných papierov a účasti na eseročke, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva, ak príjem nepresiahne 500 eur
 • z predaja cenných papierov po uplynutí jedného roka od ich nadobudnutia,
 • z predaja cenných papierov, opcií a príjem z derivátových operácií plynúci z dlhodobého investičného sporenia po splnení podmienok,
 • dávky, podpory a služby z verejného a individuálneho zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, nemocenského zabezpečenia a úrazového zabezpečenia či dôchodkového sporenia,
 • dávky a príspevky na zabezpečenie základných životných podmienok a riešenie hmotnej núdze, sociálne služby, peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
 • štátne dávky a štátne sociálne dávky upravené osobitnými predpismi, ďalšie sociálne dávky a plnenia rovnakého druhu z členských štátov Európskej únie (EÚ),
 • plnenia z poistenia osôb,
 • prijaté náhrady škôd, nemajetkovej ujmy, plnenia poskytované na odstránenie alebo zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti, z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu,
 • štipendiá, podpory a príspevky z nadácií, občianskych združení, neziskových organizácií, rozpočtov obcí,
 • výhry v lotériách a iných podobných hrách,
 • prijaté ceny alebo výhry v hodnote menej ako 350 eur,
 • prijatá náhrada za vyvlastnenie pozemkov a stavieb vo verejnom záujme,
 • podiel člena pozemkového spoločenstva a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva alebo podiel na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva, ak príjem nepresiahne 500 eur,
 • príspevok poskytnutý štátnemu občanovi, ktorý získal zlatú medailu, striebornú medailu alebo bronzovú medailu.