Ľudia si môžu znižovať dane rôznymi legálnymi spôsobmi. Jedným z nich je napríklad aj nezdaniteľná časť základu dane na manželku. V praxi ide o istú sumu, ktorá je od dane oslobodená. Môže si ju uplatniť daňovník alebo daňovníčka, ktorého alebo ktorej manžel či manželka nedosahuje príjem.

Prípadne manžel či manželka síce dosahujú príjem, ale iba do určitej výšky, ktorá nezdaniteľné minimum neprevyšuje. Výsledná suma nezdaniteľnej časti na manželku nakoniec závisí od príjmu daňovníka a príjmu manželky.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku či manžela

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku za vlaňajšok je na úrovni 4 124,74 eura ročne. Táto suma bude v najbližších mesiacoch podávania daňových priznaní dôležitá pre zamestnancov, živnostníkov či podnikateľov, ktorí si budú absenciu príjmu manželky či manžela uplatňovať ako daňovú výhodu. Nezdaniteľné minimum na manželku v roku 2022 je na úrovni 4 186,75 eura ročne.


Samotná nezdaniteľná časť sa uplatňuje vždy až v daňovom priznaní za daný rok. Musí ísť o manželku či manžela, ktorí s daňovníkom žijú v spoločnej domácnosti a počas zdaňovacieho obdobia boli napríklad na rodičovskej dovolenke, poberali opatrovateľský príspevok, boli na úrade práce alebo majú zdravotné postihnutie.

V praxi si potom daňovník zníži svoj základ dane o stanovenú nezdaniteľnú časť. V prípade daňového priznania za minulý rok ide o sumu maximálne 4 124,74 eura. Pri priznávaní príjmov za tento rok si daňovník bude môcť uplatniť maximálne 4 186,75 eura.

Výška sumy sa potom ešte kráti podľa toho, aký príjem mal manžel alebo manželka, a aký príjem mal daňovník či daňovníčka. Napríklad celú sumu za minulý rok si môže uplatniť daňovník, ktorý zarobil maximálne 37 981,94 eura a jeho manžel či manželka nemali žiaden príjem.Suma sa potom kráti podľa príjmu daňovníka či manželky a môže klesnúť až k nule.

Pravidlá a krátenie nezdaniteľnej časti na manželku 2021:

Príjem daňovníkaPríjem manžela/kyNezdaniteľná časť
nižší alebo rovný sume 37 981,94 €0€4 124,74 €
nižší alebo rovný sume 37 981,94 €menej ako 4 124,74 €4 124,74 € – príjem manželka/ky
nižší alebo rovný sume 37 981,94 €viac ako 4 124,74 €0 €
vyšší ako 37 981,94 €0 €13 620,22 € a ¼ základu dane daňovníka*
vyšší ako 37 981,94 €viac ako 0 €13 620,22 € – (1/4 základu dane – vlastný príjem manželky)*
*Keď je výsledkom nula, nezdaniteľná časť je 0 €.

Napríklad celá nezdaniteľná časť základu dane na manželku pri priznávaní tohtoročných príjmov bude patriť daňovníkovi, ktorý zarobí maximálne 38 553,01 eura a jeho manžel či manželka nemali žiadny príjem. Aj v tomto prípade sa potom suma kráti podľa príjmu daňovníka či manželky a môže klesnúť až k nule.

Pravidlá a krátenie nezdaniteľnej časti na manželku 2022:

Príjem daňovníkaPríjem manžela/kyNezdaniteľná časť
nižší alebo rovný sume 38 553,01 €0 €4 186,75 €
nižší alebo rovný sume 38 553,01 €menej ako 4 186,75 €4 186,75 € – príjem manželka/ky
nižší alebo rovný sume 38 553,01 €viac ako 4 186,75 €0 €
vyšší ako 38 553,01 €0 €13 825,00 € a ¼ základu dane daňovníka*
vyšší ako 38 553,01 €viac ako 0 €13 825,00 € – (1/4 základu dane – vlastný príjem manželky)*
*Keď je výsledkom nula, nezdaniteľná časť je 0 €

Do celkového výpočtu nezdaniteľného minima sa počíta príjem manželky či manžela bez poistného a iných príspevkov, ktoré z neho musí v danom roku platiť. Do príjmu sa počítajú aj rôzne dávky.

Slovenská legislatíva pozná niekoľko výnimiek. Nepočítajú sa tam zamestnanecká prémia, daňový bonus na dieťa, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky a štipendium poskytované študentovi.

Medzi štátne sociálne dávky patrí:

  • príspevok pri narodení dieťaťa,
  • príspevok na viac súčasne narodených detí,
  • príspevok na pohreb,
  • rodičovský príspevok,
  • prídavok na dieťa,
  • príplatok k prídavku na dieťa,
  • 13. dôchodok,
  • príplatok k dôchodku politickým väzňom
  • príspevok športovému reprezentantovi
  • kompenzačný príspevok baníkom.

Naopak, do príjmu manžela či manželky sa musia počítať všetky ostatné dávky ako napríklad materská či nemocenská dávka, opatrovateľský príspevok, či napríklad aj nová dávka tehotenské, ktorá sa vypláca od apríla 2021.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku je v roku 2022 na úrovni 4 186,75 eura. (ilustračný obrázok: Freepik)

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku v praxi

Príklad č. 1:

V máji 2021 sa daňovníkovi narodilo dieťa, manželka daňovníka bude mať príjem zo zamestnania a materské spolu vo výške 2 200 eur. Suma nezdaniteľnej časti na manželku sa vypočíta ako [(4 124,74 – 2 200) : 12] x 7 mesiacov. Daňovník si tak môže za rok 2021 uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku iba v pomernej výške za sedem mesiacov, počas ktorých sa manželka starala o vyživované dieťa. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku bude 1 122,80 eura.

Príklad č. 2:

Manželka v roku 2021 poberala iba peňažný príspevok na opatrovanie dokopy vo výške 4 140 eur. Jej manžel vykáže za minulý rok základ dane 22-tisíc eur. Peňažný príspevok na opatrovanie vstupuje do vlastného príjmu manželky, ktorý priamo ovplyvňuje výšku nezdaniteľného minima. Keďže tento príjem manželky presiahne sumu 4 124,74 eura, manžel nemá nárok na nezdaniteľnú časť na manželku.

Príklad č. 3:

Manžel daňovníčky dosiahol v roku 2021 príjem zo zamestnania za dva mesiace vo výške 1 512 eur, a tiež materské vo výške 1 215 eur. Spolu tak mal príjem na úrovni 2 727 eur. Daňovníčkin základ dane za vlaňajšok je vo výške 38 712 eur. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku či manžela sa v tomto prípade vypočíta ako 13 620,22 – (38 712 : 4) – 2 727. Daňovníčka si tak môže uplatniť nezdaniteľné minimum na úrovni 1 215,22 eura.