Niekto nestihol požiadať o ročné zúčtovanie, iní nedoručili potrebné potvrdenia alebo mali aj iné príjmy. Zamestnanci v týchto prípadoch budú musieť priznať vlaňajšie zárobky sami. Daňové priznanie zamestnanca treba podať na tlačive typu A. Rovnako ako v prípade ostatných daňovníkov to treba stihnúť najneskôr do konca marca tohto roka. Lehotu si možno predĺžiť aj o tri až šesť mesiacov.


Finančná správa ešte koncom januára zamestnancov upozorňovala, aby nezabudli svojho zamestnávateľa požiadať o ročné zúčtovanie. Čas mali do utorka (15. februára), no v rovnakom termíne mali doručiť aj potrebné potvrdenia. Ide napríklad o rodné listy detí pri uplatňovaní daňového bonusu, prípadne potvrdenie o príjme od iných zamestnávateľov. Ak to niekto nestihol, musí priznať príjmy sám.

Rovnakú povinnosť majú aj tí z nich, ktorí mali vlani okrem zárobkov z práce aj iný zdroj príjmu. Ide napríklad o zárobky z prenájmu nehnuteľnosti, podnikali alebo niečo vyhrali. V týchto prípadoch ale podávajú daňové priznanie zamestnanca na tlačive typu B. Tlačivo typu A sa vypĺňa len pri zárobkoch z takzvanej závislej činnosti, čiže zo zamestnania na Slovensku alebo v zahraničí.

Ide to aj bez účtovníčky

Bez ohľadu na to, či mal zamestnanec príjmy len z práce alebo aj z niečoho iného, väčšina z nich ich musí priznávať v papierovej podobe. Výnimkou sú len tí, ktorí majú napríklad aj zárobky z podnikania. Vtedy podávajú daňové priznanie elektronicky. Ostatní musia tlačivo vyplniť a poslať či osobne doručiť na daňový úrad.

Ľudia nevyhnutne nemusia vyhľadávať služby účtovníčky, vo vyplnení im môžu totiž asistovať aj pomôcky alebo externé firmy. V prvom rade majú možnosť využiť vzor elektronického tlačiva daňového priznania, ktorý sprístupňuje portál finančnej správy aj bez osobného účtu. Rovnako ako podnikateľom im v tomto prípade stačí vedieť správne čísla.

Rovnako musí daňovník poznať aj typ jeho zárobku či formu, akou zamedzí napríklad dvojitému zdaneniu v prípade príjmov zo zahraničia. Elektronický dokument finančnej správy ho už potom upozorňuje, ktoré kolónky musia byť vyplnené a výpočet základu dane alebo aj samotnej výšky dane už dopĺňa automaticky.

Dôležité je vyplniť a poznať všetky položky, ktoré sa venujú daňovým úľavám. Nezdaniteľná časť na manželku alebo manžela či daňový bonus sa napríklad uplatňujú hneď na začiatku daňového priznania na strane s označením III. oddiel.

Ľudia tak môžu dokument využiť ako pomôcku a podľa neho potom vyplniť papierové daňové priznanie. Alternatívou sú aj rôzne externé firmy, ktoré v súčasnosti za poplatok ponúkajú vyplnenie daňového priznania, výpočet dane či poradenstvo.

Daňové priznanie zamestnanca
Daňové priznanie zamestnanca sa vypĺňa na tlačive typu A. (Ilustračné foto: Freepik)

Daňové priznanie zamestnanca

Keď bude zamestnanec podávať daňové priznanie typu A, musí k nemu priložiť aj niektoré povinné prílohy. Ide napríklad o kópie všetkých potvrdení zo zamestnania na Slovensku a zo zdrojov v zahraničí či zaplatenom povinnom poistnom. Pri uplatňovaní daňového bonusu na dieťa netreba opakovane prikladať doklady, ak ich už zamestnanec k daňovému priznaniu raz priložil a nedošlo pri nich k zmene údajov.

Týka sa to dokladov, ktoré preukazujú starostlivosť o vlastné či osvojené dieťa či také, ktoré bolo prevzaté do náhradnej starostlivosti. K dokladom patrí napríklad aj kópia rodného listu dieťaťa alebo výpis z rodného listu. Pri deťoch, ktoré skončili povinnú školskú dochádzku, musí potvrdenie predkladať len rodič, ktorého dieťa študovalo v zahraničí.

Potvrdenia k daňovému bonusu nemusia predkladať ani zamestnanci, ktorí si ho už počas roka u zamestnávateľa uplatňovali v plnej výške. Daňové priznanie zamestnanca môže obsahovať aj prílohy ako napríklad písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti alebo kópiu potvrdenia o úvere na bývanie na priznanie sumy daňového bonusu na zaplatené úroky.

Ako vyplniť daňové priznanie zamestnanca typu A (príklad):

Ján mal v roku 2021 dvoch zamestnávateľov. U jedného pracoval v pracovnom pomere desať mesiacov a mal vyplatený príjem 4 850 eur, uplatňoval si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, zrazené mal poistné v sume 649,90 eura a preddavky na daň v sume 83,70 eura.

U druhého zamestnávateľa pracoval jeden mesiac na dohodu, mal vyplatený príjem 12,96 eura, poistné v sume 1,68 eura a zrazené preddavky 2,13 eura. V decembri 2021 bol evidovaný na úrade práce. Zamestnanec Ján však nepožiadal o ročné zúčtovanie.

 • Vypíše 1. stranu priznania na r. 01 až 10, v ktorých uvedie identifikačné údaje podľa predtlače.
 • Na 2. – 3. strane vyplní V. oddiel ýpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti:
  • na r. 34 uvedie úhrn príjmov (t. j. sumu 4 862,96 eur),
  • Vyplní tiež r. 35 (sumu 12,96 eur – príjmy z dohody),
  • na r. 36 uvedie úhrn povinného poistného zrazeného z príjmov v sume 651,58 eura,
  • na r. 37 uvedie poistné na sociálne poistenie 457,58 eura,
  • na r. 38 uvedie poistné na zdravotné poistenie v sume 194 eur,
  • na r. 39 sumu 4 211,38 eura,
  • na r. 40 vyplní sumu 4 511,43 eura,
  • na r. 43 sumu 4 211,38 eura (sumu do výšky r.38),
  • na r. 44, 45, 56, 58 a 64 uvedie nulu.
 • Na strane 4. vyplní r. 69, kde uvedie úhrnnú sumu preddavkov na daň 85,83 eura (sumy sú uvedené v tlačive „Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2021“ na r. 04).
  • Vyplní tiež r. 72, na ktorom uvedie výšku daňového preplatku (vo výške zrazených preddavkov na daň uvedených na r. 69 (t. j. sumu 85,83,eura).
 • Na strane 5 v VIII. oddiele vyznačí, že neuplatňuje postup podľa § 50.
 • Na strane 6 v IX. oddiele môže uviesť poznámku, že v 12/2021 bol evidovaný na úrade práce.
 • Na strane 6 vyplní r. 87 – počet príloh 2 (2 potvrdenia od zamestnávateľov). Vypíše dátum vyplnenia priznania a podpíše sa.
 • Na strane 6 vypíše XI. oddiel – žiadosť o vrátenie daňového preplatku a vyznačí údaj, že chce preplatok vrátiť napríklad poštou. Na žiadosti o vrátenie daňového preplatku uvedie dátum a podpíše sa.

(Inzercia)