Od spustenia prvých dvoch výziev z programu dotácie na rodinné domy ubehlo už niekoľko mesiacov. Tie ukázali viacero nedostatkov v nastaveniach podmienok, preto sa niektoré upresňovali alebo úplne menili. Ide najmä o uznávanie zateplenia špecifických plôch či jednoduchšie podávanie žiadostí.

Aj napriek tomu, že o dotácie na rodinné domy v aktuálnych výzvach bude možné žiadať už len do konca februára, v oboch zostáva ešte dosť peňazí. Napríklad v prvej výzve je k dispozícii celkovo 25 miliónov eur. Dotácie sú vo výške 14-tisíc eur pri úspore do 60 percent primárnej energie. Keď je úspora nad touto hranicou, dotácia je na úrovni maximálne 19-tisíc eur. Z týchto peňazí sa nepreplatia práce, materiál či služby, ktoré si žiadateľ objednal pred 1. februárom minulého roka.

Podmienkou získania dotácie na rodinné domy je, aby aspoň polovica investície smerovala do zateplenia alebo výmeny okien a dverí. Pri zateplení treba podať na stavebný úrad takzvanú ohlášku, ktorú stačí vyplniť a počkať si na písomné vyjadrenie úradu, že nemá námietky proti zatepleniu. Ohláška musí obsahovať osobné údaje, údaje o stavbe, stručne popísaný rozsah prác, technický popis stavebných úprav a informáciu, či ide o svojpomocné zateplenie alebo ho vykoná stavebná firma.

Zateplenie domu treba zdokladovať fotografiami

Pôvodné pravidlá limitovali dotácie na rodinné domy len na takzvanú teplovýmennú plochu. „To znamená, že pri klasickom dome so šikmou strechou a neobývanou povalou sa zateplenie fasády na úrovni povaly nepočítalo do dotovanej plochy. Keďže kvôli tepelným mostom a kvôli vizuálnej stránke sa takto domy nezatepľujú, zmenil organizátor pravidlá. V žiadostiach už akceptuje, že do desať percent investície ide na zateplenie fasády povaly či iných podobných konštrukcií v kontakte s teplovýmenným obalom domu,“ vysvetľuje predseda združenia Asociácie výrobcov minerálnych izolácií Alexander Prizemin.

Podmienkou je vyjadrenie odborníka a fotografie k realizácii zateplenia týchto častí domu. V ideálnom prípade by sa mal k veci vyjadriť projektant, ktorý pripravuje pre žiadateľa energetický certifikát. Nemôže to byť niekto zo žiadateľovej rodiny alebo jeho blízka osoba. Obnova domu tiež podlieha klasickému stavebnému konaniu so všetkými formalitami, ktoré k tomu patria. Príspevok sa nemôže vyplácať opakovane na ten istý dom.

dotácie na rodinné domy
O dotácie na rodinné domy môže žiadať len ten, kto má v dome trvalý pobyt. (Ilustračné foto: Depositphotos)

Žiadateľom o dotáciu môže byť ktokoľvek z Európskej únie (EÚ) s trvalým pobytom na území Slovenska. Rodinný dom musí vlastniť, byť bezpodielovým spoluvlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom. Jeho vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti sa navyše nemôže zmeniť až do momentu vyplatenia dotácie. Pri prvých dvoch výzvach musí mať žiadateľ v dome, na ktorý sa žiada o príspevok, trvalý pobyt minimálne od 5. septembra minulého roka. Nesplnenie tejto podmienky je jedným z najčastejších dôvodov zamietnutia žiadostí.

Dnes ešte nie je jasné, či táto podmienka pretrvá aj pri ďalších výzvach. Ak by sa tak stalo, podľa A. Prizemina by dávalo zmysel podmienku upraviť. „Podmienka trvalého pobytu má logiku, keďže vláda chce primárne podporiť obnovu celoročne užívaných rodinných domov, a nie napríklad chalúp, ktoré sú rovnako na listoch vlastníctva definované ako rodinné domy. Odporúčame však zmenu podmienky tak, že žiadateľ bude musieť mať trvalý pobyt v dome v čase podania žiadosti o dotáciu. Tento krok by celý proces zjednodušil,“ navrhuje A. Prizemin.

Dotácie na rodinné domy bez bločkov

Častou otázkou je tiež dokladovanie výdavkov. Bločky či faktúry o kúpe materiálov a úhrad za prácu nie sú medzi vyžadovanými dokladmi pri dokončení zateplenia. Po zateplení organizátor výzvy vyžaduje len fotodokumentáciu pred a po zateplení, doklad o nakladaní so stavebným odpadom a energetický certifikát po zateplení. Bločky a faktúry musia žiadatelia pre prípadnú kontrolu uchovať minimálne päť rokov po schválení dotácie na rodinné domy.

Samotná obnova so stavebným konaním nesmie trvať viac ako rok od podpisu zmluvy. Pri rekonštrukcii bez stavebného konania je maximálna lehota osem mesiacov. Projekty z prvej výzvy musia byť hotové najneskôr do 31. marca 2026. Okrem samotných prác je možné dotácie využiť aj na prípravu sprievodnej dokumentácie. Ide napríklad o návrh projektu, energetické hodnotenie či energetický certifikát.

V rámci podmienok sa tiež posudzuje, či bol žiadateľ niekedy právoplatne odsúdený za špecifické trestné činy finančného charakteru, ako je napríklad daňový podvod. Zároveň nemôže byť v exekúcii a mať na daniach nedoplatok vyšší ako 170 eur, v rámci sociálneho poistenia dlh viac ako sto eur a nemôže byť vedený ako dlžník žiadnej zdravotnej poisťovne. Každý musí byť zároveň vlastníkom bankového účtu, ktorý je uvedený v žiadosti.

Na samotnú žiadosť ľudia potrebujú len päť základných dokumentov. Ide o list vlastníctva, energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie, ohlášku na stavebnom úrade, potvrdenie veku domu a potvrdenie o bankovom účte.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: