Zelená obnova rodinných domov, ktorá bude platená z plánu obnovy, sa dočkala prvej výzvy. Ministerstvo životného prostredia ju síce vyhlásilo už začiatkom septembra, ľudia ale budú môcť žiadosti posielať až od 17. októbra tohto roka. Výška finančných prostriedkov určených na výzvu je 15 miliónov eur a príslušnú daň z pridanej hodnoty by mal pokryť štátny rozpočet. Výzva bude trvať do konca februára budúceho roka, no pri vyčerpaní peňazí ju môže ministerstvo uzavrieť aj skôr.


Dotácie na obnovu starších domov sú určené pre bežných žiadateľov, alebo znevýhodnené skupiny ľudí. Bežní žiadatelia dostanú po splnení podmienok 60 percent nákladov na obnovu. Ak po nej bude úspora energií 30 až 60 percent, výška dotácie bude maximálne 14-tisíc. Keď to bude úspora nad 60 percent, výška príspevku môže dosiahnuť maximum 19-tisíc eur.

Sociálne alebo zdravotne znevýhodnení žiadatelia môžu prostredníctvom dotácií a po splnení podmienok získať až 95 percent nákladov na rekonštrukciu. Platí však, že po obnove musí byť minimálna úspora energií na úrovni 30 percent. Maximálna výška pomoci pri minimálnej úspore energií v tejto skupine osôb dosiahne 18-tisíc eur. Pri vyššej úspore bude suma rovnaká.

Žiadosť sa podáva buď poštou, alebo elektronicky do e-schránky Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) cez ústredný portál verejnej správy. Ak si niekto nebude vedieť dať rady, môže osobne navštíviť aj niektorú z regionálnych kancelárií SAŽP.

Kto a na čo môže získať dotácie

Každý, kto sa bude o dotácie na obnovu bývania uchádzať, musí spĺňať stanovené podmienky. Žiadateľom môže byť občan akéhokoľvek štátu Európskej únie (EÚ), ale s trvalým pobytom na území Slovenska. Rodinný dom, na ktorý žiada zelenú dotáciu, musí vlastniť, byť bezpodielovým spoluvlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom. Jeho vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti sa navyše nemôže zmeniť až do momentu vyplatenia dotácie.

V rámci podmienok sa tiež posudzuje, či bol žiadateľ niekedy právoplatne odsúdený za špecifické trestné činy finančného charakteru ako napríklad daňový podvod. Zároveň nemôže byť v exekúcii a mať na daniach nedoplatok vyšší ako 170 eur, v rámci sociálneho poistenia dlh viac ako sto eur a nemôže byť ani vedený ako dlžník žiadnej zdravotnej poisťovne. Každý musí byť zároveň vlastníkom bankového účtu, ktorý je uvedený v žiadosti.

Zelená obnova rodinných domov bude ale štedrejšia pre ľudí, ktorí splnia okrem toho aj ďalšie podmienky. Ide napríklad o žiadateľov, ktorí sa starajú o dieťa mladšie ako 18 rokov veku s ťažkým zdravotným postihnutím, pričom dieťa musí mať trvalý pobyt v rodinnom dome najneskôr od 5. septembra tohto roka. Vyššie dotácie môžu dostať aj tí, ktorí majú viac detí. Aspoň štyri z nich ale musia mať v dome trvalý pobyt od 5. septembra tohto roka.

Zelená obnova rodinných domov v rámci prvej výzvy sa týka len tých, ktoré sa nachádzajú na Slovensku a boli postavené pred rokom 2013. Na liste vlastníctva tiež musia byť evidované ako rodinný dom, čo spravidla znamená, že majú zároveň maximálne tri bytové jednotky. Tieto domy musia byť zároveň v prevažnej miere využívané na bývanie. Ak v ňom niekto napríklad aj podniká, nesmie tento priestor presiahnuť desať percent celkovej podlahovej plochy domu.

Majitelia si tiež musia dať vypracovať odborný posudok takzvanej energetickej hospodárnosti. Rezort životného prostredia si dal pozor aj na prípadné podvody. Ak sa totiž blízka osoba žiadateľa venuje vydávaniu energetických certifikátov alebo hodnoteniu budov, nemôže to urobiť pri dome, na ktorý sa zároveň žiadajú dotácie. Posudkom sa totiž bude dokazovať, že obnovou došlo k úspore energie minimálne o 30 percent oproti stavu pred ňou.

Zelená obnova rodinných domov
Zelená obnova rodinných domov, ktorá bude platená z plánu obnovy, sa dočkala zahájenia prvej výzvy. (Zdroj: Obnovdom.sk)

Zelená obnova rodinných domov v praxi

To, na aké úpravy môžu byť dotácie použité, ministerstvo rozdelilo do viacerých skupín podľa ich účelu. Ľudia si z nich síce môžu vybrať podľa svojich potrieb, no ich povinnou súčasťou sú opatrenia na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy. Patrí tam napríklad zateplenie múrov či strechy, výmena okenných rámov či zateplenie podlahy a stropu. Žiadatelia ale nedostanú dotácie na to, aby si napríklad vybudovali nadstavbu či prístavby, ani na vybudovanie podkrovia alebo suterénu.

Obnova domu v rámci tohto projektu tiež podlieha klasickému stavebnému konaniu so všetkými formalitami, ktoré k tomu patria. Príspevok sa tiež nemôže vyplácať opakovane na ten istý dom. Z dotácií sa ale nepreplatia práce, materiál či služby, ktoré si žiadateľ objednal pred 1. februárom tohto roka. Agentúra si to bude overovať na faktúrach či zmluvách.

Samotná obnova so stavebným konaním pritom nesmie trvať obnovy viac ako rok od podpisu zmluvy. Pri rekonštrukcii bez stavebného konania je maximálna lehota osem mesiacov. Projekty z prvej výzvy ale musia byť všetky hotové najneskôr do 31. marca 2026. Okrem samotných prác je možné dotácie využiť aj na prípravu sprievodnej dokumentácie. Ide napríklad o návrh projektu, energetické hodnotenie či energetický certifikát.

V podmienkach sa tiež pripomína, že dotácie nedostanú žiadatelia, ktorí na dom v minulosti už štátny finančný príspevok čerpali. Súčasťou dotácie je aj apel na ochranu životného prostredia. Jedným z nich je aj to, aby aspoň 70 percent hmotnosti zdraviu neškodlivého stavebného a demolačného odpadu putovalo na recykláciu.

Pre vyčíslenie výšky celkových oprávnených výdavkov sa využíva systém zjednodušeného vykazovania výdavkov v jednotlivých skupinách dotačných opatrení. Pozrite sa, na aké činnosti v rámci obnovy sa poskytujú zelené dotácie a v akej sú výške. Tabuľku rozbalíte kliknutí na vybrané tlačidlo.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: