Obnova rodinných domov z plánu obnovy naberá reálne kontúry. Štát po niekoľkých mesiacoch čakania zverejnil detailnejšie podmienky nároku na dotácie. Tie by mali pomôcť so „zelenou obnovou“ minimálne 30-tisíc rodinných domov. Vyše 528,2 milióna eur na tento projekt sa bude čerpať z plánu obnovy.

V rámci projektu platí, že „kto prvý príde, prvý aj berie“. Prvá výzva by mala byť vyhlásená v treťom kvartáli tohto roka, čiže niekedy medzi začiatkom júla až koncom septembra. Slovenská agentúra životného prostredia potom do konca roka podpíše zmluvu s prvými úspešnými žiadateľmi na 4 000 domov.

Štát na prvú fázu zelených dotácií vyčlenil 65 miliónov eur. Maximálna výška dotácie na jedného žiadateľa bude 19-tisíc eur bez dane. Obnova rodinných domov z plánu obnovy za viac ako pol miliardy eur by sa mala realizovať až do roku 2026. Dovtedy by sa mali všetky peniaze v rámci projektu aj vyčerpať.

Ministerstvo životného prostredia už síce zverejnilo všeobecné podmienky, no zároveň upozorňuje, že tie definitívne budú stanovené v rámci zverejnenej výzvy a môžu sa od všeobecných odlišovať. Portál Finsider preto pripravil odpovede na niekoľko otázok o tom, ako bude projekt fungovať a kto môže dotáciu získať.

V článku sa dozviete:

Na akú nehnuteľnosť je možné žiadať zelenú dotáciu?

Obnova rodinných domov z plánu obnovy hovorí za všetko. Rodinný dom ale môže mať najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie. Dom sa musí nachádzať na území Slovenska, ďalej je na liste vlastníctva evidovaný ako rodinný dom a rovnako aj v projektovom energetickom certifikáte, musí byť postavený pred rokom 2013 a využívaný aspoň v prevažnej miere na bývanie.

V prípade, že ho niekto využíva aj na iné účely, nesmie podlahová plocha využívaná na iné účely presiahnuť desať percent celkovej podlahovej plochy domu. Zároveň nesmie byť viac ako 20 percent kapacity domu využívaných na hospodárske účely.

Koho sa týka obnova rodinných domov z plánu obnovy?

Žiadateľom môže byť občan akéhokoľvek štátu Európskej únie (EÚ), ale s trvalým pobytom na území Slovenska. Rodinný dom, na ktorý žiada zelenú dotáciu, musí vlastniť, byť bezpodielovým spoluvlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom. Jeho vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti sa navyše nemôže zmeniť až do momentu vyplatenia dotácie.

V rámci podmienok sa tiež posudzuje, či bol žiadateľ niekedy právoplatne odsúdený za podvod, poškodzovania finančných záujmov EÚ, machinácie pri verejnom obstarávaní či za korupciu. Zároveň nemôže byť v exekúcii a mať nedoplatky na daniach, sociálnom či zdravotnom poistení.

Obnova rodinných domov z plánu obnovy
Obnova rodinných domov z plánu obnovy naberá reálne kontúry. (Foto: Obnovdom.sk)

Čo môžu žiadatelia zaplatiť z dotácií?

Účelom dotácií je hlavne zníženie takzvanej energetickej náročnosti rodinnej stavby. Preto je základnou podmienkou, aby sa po rekonštrukcii došlo k úspore primárnej energie minimálne o 30 percent oproti stavu pred ňou. Časť peňazí tak môže ísť napríklad na zateplenie múrov, strechy, podlahy, stropu alebo výmenu okien.

Ľudia môžu z dotácie zaplatiť aj nový zdroj energie. V zozname sú napríklad tepelné čerpadlá, fotovoltické panely, solárne kolektory, rekuperácie či elektrokotol. Povolený je aj plynový kondenzačný kotol, ale iba ak je súčasťou komplexnej obnovy, patrí do energetickej triedy „A“ a ho majiteľ chce nahradiť za zastarané kúrenie na plyn, uhlie či olej.

Peniaze sa dajú využiť aj na takzvanú zelenú strechu, akumulačnú nádrž na dažďovú vodu, odstránenie azbestu či techniku v exteriéry, ktorá slúži na zatienenie domu. Žiadateľ môže z dotácie zaplatiť aj prípravu sprievodnej dokumentácie na rekonštrukciu.

Aká bude maximálna výška finančného príspevku na obnovu?

Maximálna výška dotácie na jeden rodinný dom bude vo výške 19-tisíc eur. Stavba však musí po obnove dosiahnuť úsporu primárnej energie viac ako 60 percent oproti stavu pred ňou. Pri úspore energie od 30 do 60 percent bude maximálna výška dotácie na jeden dom 14-tisíc eur. Zároveň platí, že štát vlastníkovi preplatí len 60 percent reálnych výdavkov na obnovu bez dane. Zvyšok zaplatí vlastník z vlastného vrecka.

Štát vo výške a podmienkach dotácie ale zvýhodňuje žiadateľov, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí alebo sa starajú o dieťa s postihnutím. Vtedy je síce maximálna výška príspevku na obnovu rodinného domu 15-tisíc eur, ale žiadateľ zaplatí len päť percent z reálnych výdavkov. Štát tak preplatí 95 percent nákladov. Maximálny príspevok sa môže ešte zvýšiť o daň z pridanej hodnoty, ak ju platí dodávateľ stavebných prác.

Čo ešte treba vedieť o dotáciách na obnovu rodinných domov?

Z peňazí je možné zaplatiť aj práce, ktoré sa obnovy rodinného domu týkajú. Ide napríklad o stavebné práce, montáž, inštaláciu zariadení, dodávky a služby. Za oprávnené môžu byť považované aj výdavky na takzvané nevyhnutné úpravy ako sú montáž zábradlí, bleskozvodu, zateplenie balkónov, lodžie, prístrešku, obnova vstupu do domu a podobne. Z dotácií sa ale nepreplatia práce, materiál či služby, ktoré si žiadateľ objednal pred 1. februárom tohto roka. Agentúra si to bude overovať na faktúrach či zmluvách.

Obnova domu v rámci tohto projektu tiež podlieha klasickému stavebnému konaniu so všetkými formalitami, ktoré k tomu patria. Agentúra tiež pripomína, že dotácie nedostanú žiadatelia, ktorí na dom v minulosti už štátny finančný príspevok čerpali. Obnova rodinných domov z plánu obnovy je tiež jednorazová záležitosť. Príspevok sa tak nemôže vyplácať opakovane na ten istý dom.

Súčasťou dotácie je aj apel na ochranu životného prostredia. Jedným z nich je aj to, aby aspoň 70 percent hmotnosti zdraviu neškodlivého stavebného a demolačného odpadu putovalo na recykláciu. Stavebné materiály by nemali obsahovať azbest či iné nebezpečné látky. Žiadateľ sa tiež zaväzuje, že pri prácach sa bude dbať aj na zníženie hluku, prachu a emisií.