Pokuta za jazdu na červenú v roku 2024? Niekto chodí bez vodičského preukazu, opitý alebo len prekročí rýchlosť. Výška pokuty za jednotlivé prehrešky sa môže výrazne líšiť. Závisí napríklad od závažnosti priestupku či od toho, či ju vodič bude ochotný zaplatiť na mieste. Portál Finsider preto pripravil prehľadný zoznam pokút za nerešpektovanie dopravných značení.


Sankcie sa v tomto prípade udeľujú za porušenie takzvaných všeobecných povinností účastníka cestnej premávky, respektíve nerešpektovanie dopravných značiek alebo zariadení. Do tejto skupiny sa radia rôzne príkazové značenia, zákazy vjazdu, ale aj semafor. V sadzobníku pokút ale svetelná križovatka nie je špecifikovaná. Policajti ich berú ako ostatné dopravné zariadenia.

Pokuta za jazdu na červenú teda v tomto prípade môže byť na úrovni 30 eur pre vodiča vozidla. V prípade, že na červenú prejde napríklad chodec, môže dostať pokutu na úrovni 20 eur. Policajná hliadka ale na mieste môže postupovať aj inak a uložiť aj vyššiu pokutu. Pozerá sa najmä na spôsob spáchania, následky a okolnosti, mieru zavinenia či pohnútky.

Pokuta za jazdu na červenú 2024 (tabuľka):

Nerešpektovanie dopravnej značky a zariadenia (pokuta za jazdu na červenú)Pokuta
Zákaz vjazdu všetkých vozidiel vodičom motorového vozidla.50 €
Zákaz vjazdu všetkých vozidiel vodičom nemotorového vozidla.20 €
Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel.50 €
Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu s vyznačením hranice 12 ton.1 000 €
Zákaz vjazdu nákladných automobilov, ktorú porušil vodič vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla prevyšujúcou 12 ton alebo vodič jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou 12 ton.1 000 €
Zákaz predchádzania100 €
Zákaz predchádzania – v prípade obmedzenia alebo ohrozenia iného účastníka cestnej premávky.150 €
Zákaz predchádzania – v prípade spôsobenia dopravnej nehody, pri ktorej sa inému ublíži na zdraví alebo sa inému spôsobí škoda na majetku.Správne konanie
Nezastavenie vozidla na pokyn STOJ! dávaný príslušníkom Policajného zboru alebo inou oprávnenou osobou, alebo na signál svetelného signalizačného zariadenia s červeným svetlom Stoj!100 €
Nezastavenie vozidla na pokyn STOJ – v prípade ohrozenia iného účastníka cestnej premávky.150 €
Nezastavenie vozidla na pokyn STOJ – v prípade spôsobenia dopravnej nehody.Správne konanie
Ostatné dopravné značky a dopravné zariadenia – vodičom vozidla.30 €
Ostatné dopravné značky a dopravné zariadenia – chodcom.20 €
Neuposlúchnutie pokynu, výzvy alebo príkazu policajta súvisiaceho s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.150 €
Neuposlúchnutie pokynu, výzvy alebo príkazu policajta – v prípade spôsobenia dopravnej nehody.Správne konanie
Neuposlúchnutie výzvy policajta podrobiť sa vyšetreniu na zistenie, či vodič nemotorového vozidla nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou.Správne konanie
Používanie technických prostriedkov alebo zariadení, ktorých činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky (napríklad takzvaný antiradar).150 €
Umiestnenie technického prostriedku alebo zariadenia, ktorého činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou aplynulosťou cestnej premávky (napríklad takzvaný antiradar), takým spôsobom, ktorý umožňuje ich použitie.100 €
Zdroj: MV SR (pokuta za jazdu na červenú)

Na mieste alebo v správnom konaní


Pokutu v blokovom konaní možno uložiť len v prípade, že priestupok je spoľahlivo zistený a vodič je ochotný ju zaplatiť. Polícia to ale na mieste môže riešiť aj obyčajným napomenutím vodiča. To platí len v prípade, ak priestupok nie je taký vážny, že zaň hrozí zákaz činnosti alebo prepadnutie veci. Napomenutie sa ale nepovažuje za sankciu. Pokuta za jazdu na červenú sa ale udeľuje spravidla vždy.

Ľudia tiež majú možnosť odmietnuť pokutu zaplatiť na mieste. Buď kvôli tomu, že s ňou nesúhlasia, alebo pri sebe jednoducho nemajú peniaze. V prvom prípade odmietnutia sa vec postúpi na dopravný inšpektorát, kde sa priestupok bude prešetrovať. Keď už niekto zaplatí pokutu na mieste, nemôže sa odvolať či žiadať o prešetrenie.

Pokuta za jazdu na červenú
Pokuta za jazdu na červenú závisí od závažnosti priestupku. (ilustračné foto: Freepik)

V prípadoch, kedy vodič pri sebe nemá peniaze na zaplatenie pokuty, hoci by chcel, mu polícia vydá blok s poučením, ako ju môže zaplatiť, dokedy a čo sa stane, ak to neurobí. Prevzatie pokutového bloku musí vodič na mieste aj potvrdiť. Na mieste sa spravidla ukladá bloková pokuta od sumy 33 eur až do tisíc eur. Vtedy musí byť priestupok vážny.

Od augusta sú pokuty prísnejšie

Od začiatku augusta 2022 sú pokuty za prekročenie rýchlosti a používanie mobilu za volantom prísnejšie. Sadzby zmenila novela zákona o cestnej premávke, ktorú parlament schválil ešte v polovici júna 2022. Po novom môžu vodiči pri prekročení rýchlosti na mieste dostať v najhoršom prípade pokutu od 250 eur do 800 eur. Pred zmenou to bolo maximálne 650 eur.

V správnom konaní sa budú ukladať pokuty od 500 eur do tisíc eur. Pôvodne to bolo od 150 eur do 800 eur. Zachovaná zostáva aj možnosť zákazu činnosti na tri roky. Menia sa aj sadzby za držanie alebo používanie telefónu počas šoférovania. V blokovom konaní budú môcť vodiči dostať pokutu maximálne 150 eur a v správnom konaní až 300 eur.

Pôvodne sa na mieste ukladala pokuta maximálne sto eur a v riadnom konaní 200 eur. Zároveň sa umožní za tento priestupok uložiť zákaz činnosti.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: